1398

Istra Centrum- kultúrne zariadenie

13.04.2007 - Hlavné menu

Istra Centrum, centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

   
Typ zariadenia:       príspevková organizácia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves
                             štatutárny orgán - riaditeľ
Kontakt:              tel./fax: 64 77 00 33 (riaditeľ), 64 36 0045 (prevádzka), mail: riaditel@istracentrum.sk
Štruktúra zariadenia:   
1. Dom kultúry (Hradištná 43) – sídlo, veľká sála, spoločenské priestory. 
2. Knižnica, kultúrno-spoločenská záhrada, učebne (Istrijská 6, tel./fax: 64 77 51 90) 
                          
Pozývame :
• na návštevu kultúrnych, spoločenských, výchovno-vzdelávacích a zábavných
programov pre deti, mládež a dospelých, na festivaly tradičnej kultúry s medzinárodnou účasťou a sprievodnými podujatiami
• do záujmových útvarov, klubov, krúžkov pre deti, mládež a dospelých
• do folklórneho súboru Kobylka
• do klubu spoločenských tancov pre deti, mládež, dospelých aj seniorov
• na stretnutia, prezentácie a prednášky
• do miestnej knižnice

Poskytujeme:
• možnosť krátkodobého využitia priestorov veľkej sály a učební za kultúrno-spoločenským účelom
• možnosť poriadania posedení, osláv, seminárov, školení v priestoroch veľkej sály a učební
• priestor veľkej sály na svadby, stužkové, akadémie, firemné stretnutia
• priestory veľkej sály a učební pre potreby občanov, spolkov, združení, politických strán
a pod. mestskej časti Devínska Nová Ves

2.  Knižnica (tel.:/fax/ 64 77 51 90)
výpožičný čas: pondelok: 12.00-18.00
                         utorok:      nie je výpožičný deň
                         streda:       12.00-18.00
                         štvrtok:      12.00-18.00
                         piatok:        8.00-12.00,   13.00-16.00

štruktúra:
• oddelenie pre deti a mládež – výpožičky prózy, poézie, náučnej a povinnej literatúry pre
                                                            deti a mládež
                                                         - časopisy pre deti a mládež  
                                                         - informačná výchova pre deti materských a základných škôl
                                                           v Devínskej Novej Vsi                                                                                                
• oddelenie pre dospelých              - registrácia všetkých čitateľov
                                                   - výpožičky beletrie, náučnej a inej odbornej literatúry
                                                   - čitáreň novín a časopisov
                                                   - informačné panely a vitrína o knižnici, knihách a spisovateľoch
• oddelenie náučnej literatúry
• študovňa                               - náučná literatúra pre deti a mládež
• čitáreň časopisov
• letná čitáreň na nádvorí

služby a činnosť miestnej knižnice:
• bibliograficko-informačné a konzultačné služby
• ústne, písomné alebo telefonické informácie k požadovaným témam
• literárne posedenia a stretnutia pre deti, mládež a dospelých
• informačná výchova pre deti materských a základných škôl v Devínskej Novej Vsi
• tvorivé čítania pre deti materských škôl v Devínskej Novej Vsi
• projekty literárno-súťažného, výchovno-osvetového charakteru pre žiakov základných škôl
            v Devínskej Novej Vsi
• doplnkové služby pre potreby mestskej časti z rozhodnutia miestneho zastupiteľstva (predaj
monografií, pohľadníc a historických dokumentov Devínskej Novej Vsi).

 

 

 

 

Vytlačiť Poslať známenu