Komisia financií, podnikania a rozvoja cestovného ruchu a legislatívy

 
Kategórie
Sociálno-právne poradenstvo Prednášky Jozef Klačka IstraCentrum Turistická informačná kancelária DVT Mestská polícia Dobrovoľný hasičský zbor DNV Denova

Komisia financií, podnikania a rozvoja cestovného ruchu a legislatívy

predseda:
Ing. Martin Ružovič (poslanec)
podpredseda: 
Mgr. Lenka Hlaváčová (poslankyňa)
členovia poslanci: 
Ing. Vladislav Hečko
Bc. Jozef Tittel
Ing. Peter Rajkovič 
členovia neposlanci:
Ing. Peter Buday
Ing. Miroslav Radič
Ing. Miloš Surový
Mgr. Peter Mravec
Radovan Pajer

Rámcová náplň komisie financií, podnikania a rozvoja cestovného ruchu a legislatívy

a. vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti a podieľa sa na kontrole jeho čerpania
b.
zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti
c.
zaujíma stanovsiko k výške nájmu a cene predávaného majetku
d.
zaujíma stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti
e.
zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom zvereným a vlastným, ako aj k schvaľovaniu najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním
f.
vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane,alebo miestneho poplatku podľa osobitých predpisov
g.
vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov
h.
zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky, príp. ručenie za záväzky iných subjektov
i.
vyjadruje sa k návrhu poriadku odmeňovania pracovníkov mestskej časti a odmeňovania poslancov MZ MČ DNV
j.
posudzuje návrhy na účasť MČ v obchodných spoločnostiach
k.
vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie a zrušenie podnikov, organizácií a zariadení MČ a podieľa sa na kontroletýchto podnikov a zariadení z hľadiska podnikateľských zámerov MČ, správy a starostlivosti o zverený majetok a hospodárnosti činností
l.
vyjadruje sa k návrhom na odpredaj hnuteľného majetku zvereného vo vlastníctve MČ
m.
zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku na dobu dlhšiu ako 10 rokov
n.
prerokúva návrhy majetkových účastí MČ a organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom na podnikaní iných právnických a fyzických osôb
o.
prerokúva návrhy na združovanie prostriedkov MČ a účasť MČ v regionálnych a územných združeniach
p.
zaujíma stanoviská k plánovaným investičným zámerom v oblasti cestovného ruchu a služieb spojených s cestovným ruchom
r.
v rámci poradnej funkcie posudzuje z hľadiska vecnej koordinácie, právnej a legislatívnej činnosti a legislatívno-technickej úpravy návrhy VZN hl.m.SR BA, MČ, dodatky štatútu hl.m.SR BA, návrhy iných normatívnych dokumentov v MČ
s.
v rámci iniciatívnej funkcie môže predkladať miestnemu zastupiteľstvu vlastné podnety a návrhy z oblasti pôsobnosti podľa odseku r.
t.
komisia plní aj ďalšie úlohy v rámcisvojej pôsobnosti, ktoré jej uloží miestne zastupiteľstvo


obrazok

Zápisnice zo zasadnutí komisie KLAF

15.02.2011

Zápisnice KLAF