Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

3E-Morava Nature

      

3E

 

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách.

 

Akronym: 3E-Morava Nature
Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Prioritná os: 2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Investičná priorita: 6d) Ochrana a obnova biologickej diverzity pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr
Špecifický cieľ: 2.2: Obnova a riadenie ekologických koridorov


Vedúci partner projektu: Mesto Stupava
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Stupava


Partneri projektu:
NO.Regional.GmbH
Trnavský samosprávny kraj
Marktgemeinde Hohenau an der March
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
Mesto Gbely
BROZ
Verein March.Raum
Weinviertel Tourismus
WUK bio.pflanzen
ŠOP SR, správa CHKO Malé Karpaty – strategický partner
Auring – strategický partner


Trvanie projektu: 4/2017 – 1/2022

Rozpočet projektu v EUR:  2 617 894,23

Príspevok z ERDF v EUR:    2 225 210,10

 

Rozpočet BA-DNV v EUR:         300 000,00
Príspevok z ERDF (85 %):          255 000,00
Národné zdroje (10 %):               30 000,00
Vlastné zdroje BA-DNV (5 %):  15 000,00

Individuálne ciele projektu

 • zlepšenie stavu chránených území a ohrozených biotopov pomocou manažmentov a ochranárskych opatrení pomocou cezhraničnej odbornej výmeny; 
 • zlepšenie prepojenia (zosieťovania) zelenej infraštruktúry a biodiverzity v oblasti Alpsko-karpatského koridoru pomocou zlepšenia prírode-blízkych biotopov na oboch stranách rieky Moravy;
 • extenzívne zvyšovanie povedomia na území rieky Moravy s cieľom zvýšenia povedomie pri chápaní významu prírodného prostredia a akceptácie opatrení na ochranu prírody na Morave, vychádzajúc zo série koordinovaných ekocentier okolo Moravy vybudovaných ako časť projektu a podporovaných kompetentnými orgánmi; 

Hlavné výstupy projektu 

 • starostlivosť o suchomilné biotopy na území rieky  Moravy formou tradičnej pastvy, opatrenia na zamokrenie a zriadenie hniezdnych biotopov v mokradiach, opatrenia na ochranu paleontologického náleziska Sandberg, cezhraničná výmena zacielená na manažment chránených území; 
 • výstavba koordinovaných, cezhraničných sietí ekocentier  s príslušnou infraštruktúrou pre služby envirovýchovy pozdĺž rieky Moravy; 
 • environmentálne vzdelávanie v ekocentrách a opatrenia na podporu prírodného turizmu;

 

Aktivity a výstupy Devínskej Novej Vsi

1. Obnova a manažment vybraných biotopov resp. prvkov ekologickej siete po oboch stranách rieky Moravy

Cieľ:

 • ochrana Sanbergu - jednej z najznámejších prírodných lokalít na Devínskej Kobyle formou regulácie a intenzívnej komunikácie bude realizovaná partnerom mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves. Drevené kolové oplotenie v kombinácii s novovzniknutými zariadeniami pre návštevníkov poskytne Sandbergu lepšiu ochranu;
 • nad opatreniami budú dohliadať relevantné organizácie ochrany prírody - strategickí partneri; 

 Výstupy:

 • predĺženie drevenej kolovej hradby;
 • inštalácia infotabúľ s inštrukciou pre návštevníkov;


2. 
Environmentálna výchova

Cieľ:

Pomocou environmentálnej výchovy budú návštevníci a hostia informovaní o prírodných hodnotách a starostlivosti o toto cezhraničné územie. Environmentálne vzdelávanie zlepší akceptáciu manažmentov a opatrení na ochranu prírody Zároveň ponúka možnosti zotavovania a oddychu v prírode.

Projekt sa v oblasti environmentálnej výchovy zameriava na vypracovanie cezhraničnej ponuky envirovzdelávania na území rieky Moravy v tesnej nadväznosti na aktivity plánovaných ekocentier. Významnou súčasťou koncepcie environmentálnej výchovy v predkladanom projekte je spolupráca so škôlkami a školami. Plánované je skvalitnenie a zintenzívnenie výučby environmentálnej výchovy v MŠ a ZŠ. V rámci projektu plánujeme zrealizovať viac ako 6 vzdelávacích programov pre viac ako 600 účastníkov pod dohľadom profesionálnych školiteľov. Vybraní lektori budú vzdelávať žiakov MŠ a ZŠ v dohodnutom počte hodín, metódami a formami v novovzniknutých priestoroch ekocentra. 

Výstup:

 • vytvorené materiály k výučbe, školské partnerstvá;
 • kontakty a väzby medzi zástupcami škôl na Slovensku a v Rakúsku (napr. deti absolvujúce vzdelávacie programy v SR a AT budú absolvovať spoločnú výmenu), zozbierané skúsenosti s výučbou a následne jej použitie ako regionálnej výučbovej ponuky školám v regióne nivy Moravy, ekokemp;


3. Ekocentrum v DNV

Cieľ:

 • návštevníkov informovať o prírodných hodnotách, environmentálnych otázkach a cezhraničných spojitostiach;
 • ekocentrum  ponúka skvelú príležitosť uskutočňovať programy environmentálnej výchovy, výskumné aktivity a aktivity zamerané na ochranu prírody pre neďaleké obce. Ekopedagogické schopnosti a skúsenosti s ochranou prírody miestnych znalcov môžu významne prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia nielen na školách, ale aj u občanov;

Výstup:

 • rekonštrukcia budovy starej Mýtnice so zriadením výučbových priestorov;
 • výstavba ekodomčeka so zelenou strechou na nádvorí mýtnice;

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2017-2022 - 3E-Morava Nature_ Veľkosť: 250.2 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2022