Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZO JDS Devínska Nová Ves

 


17.04.2024

 

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska informuje :

 1. Rokovanie Výročnej členskej schôdze ZO JDS v Devínskej Novej Vsi

Dňa 16. marca 2024 sa v priestoroch ZŠ P. Horova uskutočnila Výročná členská schôdza ZO JDS. Členovia ZO sa opäť po roku sa stretli, aby zhodnotili predchádzajúci rok a schválili si aktivity na rok 2024. Plná sála prítomných členov bola signálom, že naša ZO JDS má svoje významné miesto v rámci našej MČ a získava si dôveru našich starších spoluobčanov. Predseda ZO JDS Mgr. Miroslav Jablonický, ako predsedajúci VČS, v úvode srdečne privítal prítomných členov ZO JDS, ale tiež milých hostí – starostu našej MČ, p. Dáriusa Krajčíra a p. PhDr. Katarínu Grunwald, predsedkyňu ZO JDS v Dúbravke. Poďakoval im zato, že napriek svojim povinnostiam, prijali pozvanie na rokovanie VČS. V úvode sa VČS prihovoril starosta našej MČ. Vyzdvihol aktívny podiel ZO v prospech starších občanov našej MČ. Vyjadril plnú podporu aktivitám i celej ZO JDS a tiež presvedčenie, že vzájomná spolupráca sa bude i naďalej rozvíjať (potlesk prítomných). V závere svojho vystúpenia zaželal VČS úspešné rokovanie. Po jeho vystúpení VČS pozdravila i predsedkyňa ZO JDS Dúbravka. Popriala VČS úspešné rokovanie. Vyslovila myšlienku o zaktivizovaní vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými ZO JDS, pretože svojimi niektorými zaujímavými aktivitami by boli prínosom pre jednotlivé ZO.

Po vystúpení hostí nasledovala pracovná časť VČS. Po schválení predloženého programu VČS, predseda ZO JDS zhodnotil činnosť ZO JDS v roku 2023. Uviedol, že rok 2023 z pohľadu života a činnosti ZO možno hodnotiť ako rok stabilizácie a kreovania ďalšej činnosti. Problémy spojené s pandémiou COVID 19 ustúpili do úzadia. Vytvoril sa tak priestor pre širší rozvoj spoločných aktivít našej ZO. Rok bol významný i v tom, že sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR. Poďakovanie patrí všetkým našim členov, ktorí sa volieb aktívne zúčastnili. Dôležitou podmienkou pre rozvoj činnosti a aktivít ZO JDS v roku 2023 bola skutočnosť, že sme na VČS v marci 2023 zvolili a doplnili výbor ZO o nových členov vrátane hospodárky. Výbor pracoval v zložení – predseda M. Jablonický a 8 členovia - E. Vargová, E. Ďurišinová, M. Ebringerová, G. Hvojníková, A. Jauschová, Fran. Jausch, A. Máderová, L. Havlová. V apríli 2023 sa so zdravotných a osobných dôvodov písomne vzdala členstva vo Výbore ZO p. I. Olgyaová, nový člen nebol kooptovaný. Výbor sa pravidelne stretával a pripravoval aktivity. V priebehu roka sme aktívne spolupracovali s OO JDS Bratislava IV, v ktorom máme zastúpenie. Na zasadnutia predsedníctva sme riešili aktuálne úlohy a úlohy uložené nadriadenými orgánmi JDS.  Z pohľadu vnútorného života organizácie bola činnosť Výboru ZO sústredená na tri rozhodujúce úseky - na evidenciu ČZ, jej informovanosť a rozvoj a na výber členských príspevkov. Vytvorili sme účinný systém evidencie členskej základne, so základnými kontaktnými údajmi. Naša ZO JDS mala k 31. 12. 2023 295 členov, z toho 10 čestných členov, t.j. členov nad 90 rokov. Stav členskej základne bol počas roka variabilný. V roku 2023 medzi nás prišlo 27 nových členov. Srdečne ich  všetkých medzi nami vítame. Sme radi, že  sú medzi nami a verím, že sa budú v našej komunite dobre cítiť. Potrebným nástrojom pre úspešnú činnosť ZO je vytvorenie systému informovanosti členskej základne zo strany Výboru ZO, najmä prostredníctvom e-mailového, resp. telefonického kontaktu. Aký je stav. Kým k 31.12.2022 sme mali e-mailový kontakt s cca 35% členmi ZO, tak k 31. 12. 2023 máme e- mailový kontakt už so 75% členmi našej ZO. Tu patrí veľké poďakovanie všetkým členom za poskytnutie potrebných údajov. K iným nástrojom vzájomnej informovanosti patrili tiež web stránka našej MČ, v časti  mestská časť – organizácie a DTV. Naše poďakovanie patrí MČ a vedeniu DTV.  S ostatnými členmi ZO je kontakt zabezpečovaný buď telefonicky, osobne alebo roznášaním pozvánok do poštovej schránky. Úsilie sme venovali výberu členských príspevkov. Poďakovanie patrí všetkým členom našej ZO za ochotu a ústretovosť, spojenú s platením členských príspevkov a finančnými darmi. Metóda výberu členských príspevkov 2 členmi výboru, s ich presnou evidenciou, sa ukázala ako vhodná. Svedčí o tom 96% úspešnosť výberu členských príspevkov za rok 2023.

Hlavnou náplňou činnosti ZO JDS v roku 2023 bolo organizovanie podujatí rôzneho obsahu. Zámerom bolo prostredníctvom aktívneho a zaujímavého využívania voľného času, spolupodieľať sa na upevňovaní a rozvoji súdržnosti starších spoluobčanov a obyvateľov našej Devínskej Novej Vsi a eliminovať tak riziká, spojené so sociálnou izoláciou jednotlivcov. K hlavným pilierom patrili tradičné stretnutia a podujatia. Dňa 14. mája 2023 sa v sále IC uskutočnilo slávnostné spoločné stretnutie pri príležitosti sviatku Dňa matiek, ktoré pripravil výbor ZO pod záštitou starostu MČ. Výbor ZO pre svoje členky pripravil a venoval vyzdobené perníkové srdiečko, ako prejav úcty a poďakovania. Srdiečka vyrobila a vyzdobila Eva Vargová, členka výboru ZO. Podujatie pozdravil i náš pán starosta. Zvýraznil význam sviatku Dňa matiek. Poďakoval prítomným matkám za starostlivosť a láskavosť pri výchove detí a výboru ZO JDS za prípravu slávnostného stretnutia. Podujatie spestrili hudobníci zo ZUŠ a deti zo ZŠ P. Horova. Ich výkony boli zaslúžene odmenené dlhotrvajúcim potleskom. V závere slávnostného podujatia vystúpila p. L. Havlová, členka výboru ZO JDS, so svojou básňou, venovanou všetkým matkám. Významným mesiacom bol október, „Mesiac úcty k starším“. Otvorili sme ho návštevou predstavenia Radošinského naivného divadla. Pozitívne ohlasy, príjemné chvíle v náručí umeleckej múzy. Poďakovanie zúčastneným a tiež Gabike, a Eve, členkám Výboru ZO JDS, za  spoluorganizáciu podujatia. Rozhodujúcim podujatím mesiaca bolo slávnostné posedenie členov našej ZO JDS, dňa 8. októbra 2023 v IC. Pred plnou sálou sme si pripomenuli význam a dôležitosť „Mesiaca úcty k starším“. Zástupkyňa starostu našej MČ - pani Beata Janatová poďakovala ZO JDS za realizované aktivity pre starších spoluobčanov a ocenila aktívnu vzájomnú spoluprácu s MČ. Uviedla, že MČ bude i naďalej podporovať rozvoj aktivít pre starších spoluobčanov. V rámci slávnostného posedenia boli našim jubilujúcim členom ZO pri príležitosti 75-roku ich života  odovzdané darčeky, na ktoré finančne prispela ZO JDS a naša MČ (dlhoročná tradícia). V rámci programu sme si pozreli divadelné predstavenie. Zaujímavou spoločenskou aktivitou v tomto mesiaci, ktorej zámerom bolo priblížiť čo najširšiemu okruhu obyvateľov našej Devínskej Novej Vsi činnosť ZO JDS,  bola účasť na podujatí „Jablkové hodovanie“, dňa 7. októbra 2023 na nádvorí miestnej knižnice. Uvedeného podujatia sa naša  ZO JDS zúčastnila po prvý krát vo forme vlastného jablkového stánku. Nápad, ktorý vznikol vo Výbore ZO JDS, sa vydaril. Šikovné ruky a cukrárske majstrovstvo našich členiek ZO vyústili do širokej ponuky rôznych jablkových maškŕt, koláčikov či štrúdlí. Pozitívne ohlasy množstva účastníkov, dobrá nálada a v závere prázdny stôl boli dôkazom, že sa nápad a jeho realizácia podarili a naša ZO JDS si našla ďalších priaznivcov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o príjemne strávené predpoludnie a IC za možnosť prezentácie. 

„Mesiac úcty k starším“  sme zavŕšili účasťou na koncerte speváckeho súboru Rosica, v priestoroch múzea chorvátskej kultúry. Vypočuli sme si slovenské i chorvátske, známe i neznáme piesne v podaní súboru. Za príjemný kultúrny zážitok patrí naše srdečné poďakovanie. V adventnom období príchodu Vianoc sme pripravili a realizovali Vianočné posedenie, ktoré spestrili deti ZŠ P. Horova svojim vystúpením. O veľmi príjemný hudobný zážitok s vianočnou tématikou sa postaral hudobný súbor ZUŠ, pod vedením jej riaditeľa. Veľkú pozornosť prítomných upútalo vystúpenie rodáka Devínskej Novej Vsi, historika a archivár PhDr. Jozefa Klačka. V pútavom vystúpení priblížil starodávne vianočné zvyky a tradície  v Devínskej Novej Vsi v kontexte dnešnej doby, za čo bol odmenený srdečným potleskom a vrúcnym poďakovaním. Poďakovanie patrilo i vedeniu Istra Centra za pomoc pri organizačnej príprave podujatia. Nezabudli sme ani na pokračovanie tradície blahoželaní a osobných návštev našich členov, v súvislosti s ich okrúhlymi životnými jubileami, resp. dlhodobou chorobou. K tradičným formám patrili tiež stretnutia členov našej ZO JDS s predstaviteľmi našej samosprávy.

Nezabúdali sme ani na kultúrne a poznávacie vyžitie našich členov. Zámerom bolo plnohodnotné využitie voľného času, získanie nových informácií a zážitkov a posilnenie vzájomných vzťahov v našej komunite. V spolupráci so ZO JDS Lamač sme v auguste zorganizovali a navštívili filmové predstavenie  v kine Bory Mall, (Babie leto), ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Uprostred roka sme realizovali kultúrno – poznávací zájazd do Velehradu a Buchlovíc. Účastníci sa oboznámili s históriou baziliky, ktorá siaha až do 13. storočia. V dôstojnom, pokojnom a pokornom prostredí sme si vypočuli a pozreli históriu nádhernej výzdoby baziliky a nahliadli do jej rôznych zákutí. V neďalekých Buchloviciach sme si pozreli barokový komplex dvoch zámockých budov. Zaujímavé chvíle sme strávili v zámockej záhrade a parku, spojenú s prehliadkou a kúpou nádherných fuchsií. Výlet, s kultúrnym a duchovným vyžitím, splnil svoje poslanie. Svedčí o tom poďakovanie za zážitky a spoločne strávený čas. 

Úsilie sme venovali i rozvoju aktivít v preventívno-zdravotnej oblasti. Vďaka prideleným poukazom z OO JDS sa mohlo 10 členov zúčastniť rekr. – liečebných pobytov. Realizovali sme relaxačno-liečebné výlety do termálneho kúpaliska v Mederi. Pripravili a realizovali sme zaujímavú odbornú prednášku, spojenú s diskusiou, na tému: „Ako správne užívať lieky“ . Lektorkou bola PharmDr. Anna Jauschová, členka  Výboru ZO JDS. Sústredená pozornosť účastníkov na informácie o správnom postupe pri užívaní liekov a riziká pri ich nesprávnom užívaní bola zjavná, tak ako naše úprimné poďakovanie lektorke. Ďalšou aktivitou v tejto oblasti bolo realizovanie zaujímavej a veľmi praktickej prednášky spojenej s diskusiou na tému "Závislosti naše každodenné". Lektorkou bola PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH., klinická psychologička a dlhoročná odborníčka v oblasti psychoterapie a závislostí. Vo svojom vystúpení poukázala na riziká dlhodobého nekontrolovateľného  užívania rôznych druhov liekov a prípravkov jednotlivcom v staršom veku. Otázok v diskusii bolo veľa. Čas rýchlo uplynul, úprimný potlesk na záver, požiadavka na opakovanie. Taktiež sme realizovali prednášku, zameranú na význam liečivých byliniek a esenciálnych olejov pre organizmus, spojenú s praktickou ukážkou byliniek a olejov. Prednášku viedla pani R. Helisková, dlhoročná arómoterapeutka. Téma zaujímavá. Množstvo otázok prítomných, výmena skúseností, stôl plný byliniek, kvetov a olejov. Veľké poďakovanie lektorke a tiež členke výboru ZO JDS E. Vargovej za zorganizovanie aktivity. V rámci prevencie chorôb a podpory fyzického a duševného zdravia sme nezabudli ani na našich pohybovo aktívnych členov. Po dlhšej dobe sme, vďaka ústretovosti vedenia ZŠ I. Bukovčana, zabezpečili priestory pre pravidelné týždenné pohybové aktivity a cvičenie našich členiek. Plná telocvičňa je dôkazom, že sa snaha vydarila. Poďakovanie patrí tým, ktorí cvičenia vedú, a samozrejme i cvičiacim za aktivitu a chuť niečo pre svoje zdravie urobiť. Sústredili sme sa i na osvetu v oblasti ochrany jednotlivca a prevencie rizikového správania sa pri nákupoch cez internet. Pripravili a realizovali sme odbornú prednášku, spojenú s diskusiou na tému "Ochrana spotrebiteľa pri nákupe cez internet". Prednášajúcimi boli pracovníčky Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) v Slovenskej republike. Obsahom ich vystúpenia bola problematika možných rizík a ich včasnej eliminácie pre jednotlivca, resp. kupujúceho. Boli prezentované správne postupy pri nákupe prostredníctvom internetu z e-shopu alebo cezhraničných nákupoch. Zaujímavou súčasťou vystúpenia bola problematika postupu pri reklamácii zakúpeného tovaru, resp. poskytovaných služieb nielen v rámci EÚ, ale i na Slovensku. Podujatie splnilo svoje poslanie. Otázok do diskusie veľa, časové rozmedzie rýchlo uplynulo. Možnosť pokračovať v budúcom období obojstranne podporená. 

Úsilie výboru ZO nebolo zamerané len na prípravu a realizáciu aktivít ZO. Významným nástrojom, ktorý čoraz viac podmieňuje i našu praktickú činnosť a rozsah aktivít, je upevňovanie spolupráce s orgánmi našej samosprávy. Iniciovali sme viaceré pracovné stretnutia s racionálnymi spoločnými závermi. Vážime si ústretovosť a pomoc našich poslancov a starostu v celom rade praktických vecí. Pre rok 2023 sme, na základe našej žiadosti, obdržali od MČ finančný príspevok na činnosť. V dnešnej, finančne veľmi náročnej dobe, je to pre nás veľmi výrazná pomoc. Bez nej by to bolo pre nás dôchodcov, veľmi zložité. Ďakujeme za uvedenú podporu. Z našej strany sa, podľa možností a potreby, budeme i naďalej spolupodieľať na riešení problematiky starších ľudí v našej MČ. 

Na záver hodnotenia činnosti ZO JDS predseda ZO JDS poďakoval všetkým, ktorí boli  v roku 2023 s nami. Za ústretovosť, nárast vzájomnej tolerancie, pomoc a trpezlivosť. Ocenil skutočnosť, že viacerí naši členovia sú aktívni v iných združeniach v rámci Devínskej Novej Vsi. Vyslovil želanie, aby i v roku 2024 bola činnosť ZO aktívna a zaujímavá nielen pre členov ZO, ale i pre obyvateľov našej MČ. Aby naša ZO JDS, v našej Devínskej Novej Vsi, bola priestorom pre aktívne stretávanie sa širšieho okruhu starších spoluobčanov, s cieľom eliminovať osamelosť a upevňovať pocit vzájomnej spolupatričnosti.

Po zhodnotení činnosti za rok 2023 pokračovala VČS vo svojom ďalšom rokovaní. Veľmi pozitívne možno uviesť skutočnosť, že správa revíznej komisie o výsledkoch kontroly hospodárenia ZO JDS konštatuje, že účtovné doklady o čerpaní finančných prostriedkov sú vedené v súlade s predpismi o hospodárení. V závere VČS vo schválenom uznesení zobrala na vedomie Správu o činnosti ZO za rok 2023, Správu o hospodárení ZO za rok 2023, Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia ZO za rok 2023 a tiež informáciu Republikovej Rady a Mimoriadneho snemu JDS o schválení zvýšenia členského príspevku z 2€ na 3€ od roku 2024. Taktiež schválila Plán činnosti a finančný rozpočet ZO JDS na rok 2024. V závere rokovania VČS predseda ZO JDS poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť. Vyjadril želanie, aby sa ZO JDS stala priestorom pre aktívne stretávanie sa širokého počtu našich starších spoluobčanov. Rokovanie VČS sa ukončilo menším občerstvením.

 

Devínska Nová Ves, apríl 2024                       Mgr. Miroslav Jablonický

                                                                                  predseda ZO JDS

 1. Ďalšie informácie

a) pre členov, ktorí sa prihlásili do Radošinského ND na 29. 4. o 19:00. Vstupenky sú k dispozícii u. p. G Hvojníkovej v Klube dôchodcov, v stredu a piatok od 14:15 do 15:30 hod. a v pondelok 14:00-14:30 hod. Cena lístka je 13€. Odchod autobusu je 29.4. o 18:00 hod. od IC

b) pripravujeme kúpanie vo V. Mederi, dňa 11.6.24. Odchod autobusu je od IC o 08:00 hod. Cena 10€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť i so zaplatením poplatku u M. Ebringerovej v Klube dôchodcov v Po-Str.-Pia od 14:00 do 15:30 hod.

c) plánujeme výlet do Valtíc na prehliadku zámku a bylinkovej záhrady, spojenú s obedom. Termín 25.6. Bližšie podrobnosti budú včas uvedené.

IMG-20240317-WA0000IMG-20240317-WA0001


27.03.2024

Prehľad pridelených poukazov na RLP pre rok 2024 ZO JDS

Destinácia

Termín

Počet

 

Dudince  PRAMEŇ  - 5x plná penzia

2.6 – 7.6.

2

12 procedúr   285€ 

Sliač - 5x plná penzia

29.4. – 4.5.

2

12 procedúr  250€

Piešťany-Smrdáky   - 5x plná penzia

14.5. – 19.5.

2

12procedúr   225€ 

Piešťany-Smrdáky   - 5x plná penzia

24.9.-29.9.

2

12 procedúr  225€

Turčianské Teplice LD Fatra - 5x plná penzia

10.6. – 15.6.

2

Procedúry podľa predpisu lekára 280€

Piešťany – Alameda   – 5x plná penzia

Piešťany – Splendid    - 5x plná penzia

2.7. – 7.7.

21.5. – 26.5.

2

2

12 procedúr 325€

12 procedúr 315€

Pri nástupe je každý povinný podpísať Čestné prehlásenie k čerpaniu dotácie v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona o dotáciách v MPSVR SR

Záujemcov musíme nahlásiť na OO JDS najneskôr 7 dní pred nástupom. Z uvedeného dôvodu prosím záujemcov z radov členov ZO JDS o nahlásenie záujmu najneskôr do 7. 4. 2024  na adresu mijablonicky@gmail.com

V prípade väčšieho počtu záujemcov na daný termín o pridelení rozhodne Výbor ZO. Prednosť majú záujemcovia, ktorým nebol pridelený poukaz za ostatné 2 roky

Mgr. Miroslav Jablonický, predseda ZO JDS


 

Vážení členovia ZO Jednoty dôchodcov,

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu ZO JDS Devínska Nová Ves, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. 3. 2024 o 15:00 hod. v priestoroch základnej školy P. Horova.
Navrh programu:

 1. Otvorenie - privítanie hostí
 2. Schválenie programu VČS
 3. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti ZO JDS za rok 2023
 5. Správa o hospodárení ZO JDS za rok 2023
 6. Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2023
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2024
 8. Návrh rozpočtu na rok 2024
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver


Pred rokovaním VČS bude realizovaný výber členských príspevkov na rok 2024. Prineste si so sebou i členský preukaz. Kto ho stratil, vystaví sa mu nový. Po rokovaní bude podané občerstvenie.
Tešíme sa na Vašu účasť.


Mgr. Miroslav Jablonický
predseda ZO JDS


05.03.2024

Vážení členovia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska,

činnosť ZO JDS v našej MČ sa rozbehla už od počiatku roka 2024. Dňa 31. 1. 2024 sa naši členovia zúčastnili filmového predstavenia s názvom "Šťastný nový rok". Veselohra z prostredia Vysokých Tatier bola príjemným spestrením doobeda a podľa reakcií účastníkov i príjemných kultúrnym zážitkom. Podujatie sa vydarilo. Ďalšou aktivitou, ktorou sa zaoberal a pripravil Výbor ZO JDS bola oblasť starostlivosti o zdravie našich členov. Na základe záujmu našich členov boli zakúpené poukazy na zdravotnú masáž. Tí, ktorí sa prihlásili, majú možnosť obdržať poukaz v Klube dôchodcov v pondelok a v stredu od 14:30 -16:00 hod.

Čo pripravujeme v nasledujúcom období :

 1. Dňa 29. apríla2024 (pondelok) pripravujeme návštevu Radošinského naivného divadla na hru s názvom "Spev kohúta". Predstavenie sa začína o 19:00 hod. Kto z členov ZO JDS má záujem o návštevu predstavenia, môže sa zapísať do zoznamu najneskôr do 22. marca 2024. Zoznam je k dispozícii v Klube dôchodcov. Na základe počtu prihlásených budú zakúpené vstupenky. Maximálny počet prihlásených je 50. Cena vstupenky je 13€.

 2. Výbor ZO JDS srdečne pozýva členov ZO JDS na Výročnú členskú schôdzu ZO JDS, ktorá sa uskutoční dňa 16. marca 2024v priestoroch jedálne Základnej školy P.Horova. Začiatok je o 15:00 hod. Pozvánka bude zaslaná. 

S pozdravom

Mgr. Miroslav Jablonický, predseda ZO JDS

 


22.01.2024

Vážení členovia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska,

informujeme Vás o nasledovných akciách :

 1. Máme možnosť zakúpiť poukazy namasáž chrbta a šijev rozsahu 30 minút. Poplatok pre člena ZO je 10€. Masáž sa bude realizovať v priestoroch zdravotného strediska Saratov v Dúbravke na základe individuálneho telefonického dohovoru s masérom. Platnosť poukážky je počas celého roka 2024. Záujemcovia sa môžu zapísať do zoznamu v Klube dôchodcov, vždy v pondelok - stredu - piatok od 14:15 - 15:30 hod., do 2. februára 2024. 
 1. Výbor pripravuje Výročnú členskú schôdzu ZO JDS, na ktorú včas dostanete pozvánku. 

     Pozor !!! 

    Z dôvodu rekonštrukcie vstupných priestorov Istra Centra sa VČS uskutoční v  priestoroch Základnej školy P. Horova dňa 16. marca o 15:00 hod.

 

S pozdravom

Miroslav Jablonický, predseda ZO JDS

 


 

vianoce_HRF

 


13.11.2023


ZO JDS v Devínskej Novej Vsi informuje

 

To, čo sme mali plánované, to sme aj splnili. Najväčšie úsilie sme venovali príprave a realizácii akcií pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – Október 23´. Mesiac je za nami a my  s dobrým pocitom môžeme hodnotiť.

V prvom rade patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave jednotlivých podujatí. Či už to boli členovia Výboru ZO JDS alebo jednotliví členovia ZO JDS. Naše poďakovanie právom patrí tiež nášmu starostovi MČ a riaditeľovi IC za aktívnu pomoc a podporu.

Mesiac úcty k starším sme otvorili veľmi príjemnou aktivitou, ktorou bola návšteva predstavenia s názvom „Deti doby“ v Radošinskom naivnom divadle. Návšteva sa uskutočnila dňa 3. októbra 2023. Zúčastnilo sa jej 50 členov našej ZO JDS. Pozitívne ohlasy a referencie na predstavenie sú dôkazom, že sme strávili príjemnú chvíľu v náručí umeleckej múzy. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a tiež Gabike, členke Výboru ZO JDS, za bezproblémovú evidenciu záujemcov.

 

Radošínske_NDRadošínske_ND_(2)

            Ďalšou aktivitou bola naša účasť na podujatí „Jablkové hodovanie“, ktoré organizovalo IC v priestoroch nádvoria miestnej knižnice dňa 7. októbra 2023. Uvedeného podujatia sa naša  ZO JDS zúčastnila po prvý krát. Nápad zúčastniť sa, ktorý vznikol pri diskusii vo Výbore ZO JDS, sa vydaril. Šikovné ruky a cukrárske majstrovstvo našich členiek ZO vyústili do širokej ponuky rôznych maškŕt, koláčikov či štrúdlí. Samozrejme všetko s jabĺčkami, čo bola podmienka účasti na podujatí. Pozitívne ohlasy účastníkov, dobrá nálada a v závere prázdny stôl boli dôkazom, že sa nápad a jeho realizácia podarili a naša ZO JDS si našla ďalších priaznivcov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o príjemne strávené predpoludnie na super podujatí. Najviac však  Valike, Eve, Anke, Gitke, Lydke za výrobu skvelých jablkových výrobkov a IC za možnosť prezentácie na hodovaní (jabĺčkový stánok). 

Jablkové_hodovanieJablkové_hodovanie_(2)jablkové_hodovanie_(3)jablkové_hodovanie_(4)Jablkové_hodovanie_(5)

 

 

Najdôležitejšou aktivitou pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“  bol slávnostné posedenie členov našej ZO JDS, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. októbra 2023 vo veľkej  sále Istra Centra. Pred plnou sálou sme si prostredníctvom úvodného príhovoru predsedu ZO JDS pripomenuli význam a dôležitosť októbra – „Mesiaca úcty k starším“. Vo svojom vystúpení podčiarkol dôležitosť a význam záujmu o život starších spoluobčanov, ako aj potrebu vytvárania podmienok pre rozvoj spoločných aktivít pre starších spoluobčanov  na miestnej úrovni i v rámci ZO JDS. Na slávnostnom posedení sa zúčastnila i pani Beata Janatová - zástupkyňa starostu našej MČ. Vo svojom príhovore uviedla, že MČ vytvára podmienky pre aktívny život starších spoluobčanov, dlhodobo podporuje rozvoj starostlivosti a aktivít v tejto oblasti. Poďakovala ZO JDS za realizované aktivity pre starších spoluobčanov a ocenila aktívnu vzájomnú spoluprácu. V rámci slávnostného posedenia boli vo forme drobných darčekov odovzdané gratulácie našim jubilujúcim členom ZO pri príležitosti ich 75-roku života (dlhoročná tradícia). Na darčeky prispela nielen ZO JDS, ale tiež naša MČ. Súčasťou podujatia bol kultúrny program, v rámci ktorého bolo divadelným súborom „Divadlo pod schodami“ prezentované divadelné predstavenie. Podujatie, ktoré malo slávnostní ráz, pripravil Výbor ZO JDS v spolupráci s vedením IC.  Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným i tým, ktorí ho pripravili.  

Aktivity v rámci „Mesiaca úcty k starším“  zavŕšila naša ZO JDS účasťou našich členov na koncerte speváckeho súboru Rosica, ktorý sa konal 10. 10. 2023 v priestoroch múzea chorvátskej kultúry.  Bolo to vystúpenie v rámci projektu 4 krajín. V komornom prostredí sme si vypočuli rôzne slovenské i chorvátske, známe i neznáme piesne v podaní súboru. Príjemným prekvapením bolo ich skvelé aranžmá, námet a profesionálne zvládnutie nielen členmi speváckeho súboru, ale tiež  ich jeho dirigentom, dušou a vedúcim súboru p. Otom Gregorom. Za príjemný kultúrny zážitok im patrí naše srdečné poďakovanie. 

 

Čo Výbor ZO JDS v nasledujúcom období pripravuje

 

 1. november 2023

Napriek tomu, že sa naši členovia v septembri osviežili vodou termálneho kúpaliska, tak pre veľký záujem sa opäť chystáme na relaxačný celodenný pobyt na kúpalisko vo V. Mederi. Návšteva je naplánovaná na deň 23.11.23, s odchodom autobusu o 08:00 hod od IstraCentra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. G. Ebringerovej, v Klube dôchodcov v pondelok a v stredu od 14:00 do 15:30. hod. Účastnícky poplatok pre členov ZO JDS je 10€.

 1. december 2023

Napriek tomu, že je ešte priskoro, Výbor ZO JDS oznamuje všetkým členom ZO JDS, že sa dňa  17. decembra 2023 o 15:00 hod. vo veľkej sále IstraCentra uskutoční slávnostné vianočné posedenie členov ZO JDS spojené s kultúrnym programom. Pozvánky budú včas zaslané.

 

Mgr. Miroslav Jablonický,

predseda ZO JDS, Devínska Nová Ves

 


28.09.2023

Vážení členovia ZO JDS,

letné dni, často veľmi horúce, máme za nami. Niektorí ich strávili aktívnym či pasívnym oddychom, niektorým vysoké teploty neboli veľmi príjemné. Stretávali sme sa najmä v Klube dôchodcov alebo prostredníctvom menších priateľských stretnutí. Veľmi príjemným osviežením pre našich členov bola návšteva filmového predstavenia s názvom „Babí léto“ s Vlastimilom Brodským a Stellou Zázvorkovou v hlavných rolách v kine Bory Mall v auguste.

Po letnej prestávke sa naša činnosť opäť rozbehla. Svoje, možno už trochu unavené kosti a telo, si naši členovia príjemne osviežili návštevou kúpaliska vo V. Mederi dňa 19. septembra 2023. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom a zodpovednej organizátorke, členke  Výboru ZO JDS p. G. Ebringerová.

Tak, ako sme Vás už vopred informovali v najbližšom období Výbor ZO JDS plánuje pre našich členov nasledujúce aktivity:

Návšteva Radošinskeho naivného divadla

Návšteva predstavenia s názvom "Deti doby" sa uskutoční 3. októbra 2023. Odchod autobusu bude o 18:00 hod od Istra Centra. Zodpovedná za organizáciu a evidenciu prihlásených je členka Výboru ZO JDS p. G. Hvojníková. Tí, ktorí si zakúpili vstupenku, avšak z vážnych dôvodov sa nebudú môcť zúčastniť predstavenia, oznámte to čo najskôr p. G. Hvojníkovej.

Jablkové hodovanie

Všetkých členov i nečlenov ZO JDS pozývame 7. októbra 2023 (sobota) na „Jablkové hodovanie“, ktoré organizuje IC v priestoroch nádvoria miestnej knižnice, Istrijská 6. Naša ZO JDS tam bude mať svoj stánok. V ňom budeme ponúkať a prezentovať výrobky vyrobené našimi členkami, zručnými cukrárkami a pekárkami. Začiatok je o 11:00 hod. Ten, kto by mal úžasný nápad na výrobok z jabĺk, môže sa s ním včas podeliť (najlepšie v klube dôchodcov).

Slávnostné posedenie členov ZO JDS

 Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ Výbor ZO JDS srdečne pozýva členov ZO JDS na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 8. októbra 2023 (nedeľa) o 15:00 hod vo veľkej  sále Istra Centra. Slávnostné posedenie bude spojené s odovzdaním gratulácií našim jubilujúcim členom ZO (75 rokov) a kultúrnym programom. V rámci neho bude divadelným súborom Divadlo pod schodami prezentovaná divadelná hra „Pod bukom“. Slávnostné stretnutie je organizované výborom ZO JDS v spolupráci s IC. Všetci ste srdečne vítaní.

Koncert súboru Rosica

V rámci októbra - mesiaca Úcty k starším -  Výbor ZO JDS v spolupráci s vedením speváckeho súboru Rosica pripravil pre svojich členov koncert speváckeho súboru Rosica. Koncert sa uskutoční dňa 10. 10. 2023 o 16:00 hod. v priestoroch múzea chorvátskej kultúry, Istrijská 68.

Pozn.

Ak máte vo svojej blízkosti niektorého z našich členov a viete, že nemá mobilné číslo, tak mu to prosím oznámte (ďakujem).

 

S pozdravom

Miroslav Jablonický, predseda ZO JDS

 


20.07.2023

Vážení členovia ZO JDS, zasielam Vám základné informácie pre nasledujúce obdobie. V súlade s rozhodnutím Výboru ZO JDS sú pre členov ZO JDS plánované nasledujúce akcie:

 1. Návšteva kúpaliska vo V. Mederi

Návšteva je naplánovaná na 19. septembra 2023. Odchod autobusu bude o 08:00 hod od Istra Centra. Účastnícky poplatok pre členov ZO JDS bude 10€. Zodpovedná za organizáciu a evidenciu prihlásených je členka Výboru ZO JDS p. G. Ebringerová. Možno sa u nej prihlásiť len osobne a uhradiť účastnícky poplatok, vždy v pondelok a v stredu od 14:00 do 15:30 hod v Klube dôchodcov. Podmienkou účasti je zaplatený členský príspevok na rok 2023. Návšteva bude realizovaná s minimálnym počtom účastníkov 30.

 1. Návšteva Radošinskeho naivného divadla

Návšteva predstavenia s názvom "Deti doby" je naplánovaná na 3. októbra 2023. Odchod autobusom bude o 18:00 hod od Istra Centra. Účastník predstavenia zaplatí vstupenku vo výške 13€. Zodpovedná za organizáciu a evidenciu prihlásených je členka Výboru ZO JDS p. G. Hvojníková. Možno sa u nej prihlásiť len osobne a uhradiť vstupné vždy v stredu a piatok od 14:30 do 16:00 hod v Klube dôchodcov. Podmienkou účasti na predstavení je zaplatený členský príspevok na rok 2023. Tí, ktorí si zakúpili vstupenku, avšak z vážnych dôvodov sa nebudú môcť zúčastniť predstavenia, nech to oznámia čo najskôr p. G. Hvojníkovej a vstupenku jej vrátia (doplní sa prípadný náhradník). Prosím nedávajte svoje vstupenky iným, ako členom ZO JDS ( Prípadné bližšie informácie Vám dá pri predaji p. G. Hvojníková).

Pozor!!!  Začiatok predaja vstupeniek pre záujemcov o predstavenie začína až 23. augusta (streda)

 1. Iné

- Slávnostné posedenie i s kultúrnym programom bude dňa 1. októbra 2023 (nedeľa) o 15:00 hod v sále Istra centra. Bude včas oznámené i s pozvánkou

- Pravdepodobne 7. októbra 2023 (sobota) organizuje IC "jablčkový festival", na ktorom sa plánuje zúčastniť i naša ZO JDS (1 stánok). Plánujeme ponúkať a prezentovať sa výrobkami rôzneho druhu, výhradne len z jabĺk (podmienka organizátora). Bližšie podrobnosti budú oznámené včas. Kto by mal úžasný nápad na výrobok z jabĺk môže sa s ním včas podeliť (najlepšie v klube dôchodcov).

- Prosím tých, ktorí ešte nezaplatili členský príspevok na rok 2023, môžu tak urobiť v Klube dôchodcov u p. Ebringerovej a p. Jablonického (pondelok - streda) alebo po vzájomnej dohode

Ak máte vo svojej blízkosti niektorého z našich členov a viete, že nemá mobilné číslo, tak mu to prosím oznámte (vopred ďakujem).

Prajem všetkým príjemné a nerušené leto, bez zdravotných komplikácií.

S pozdravom

Miroslav Jablonický, predseda ZO JDS


14.07.2023

Výbor ZO JDS pre svojich členov pripravil ďalšiu zo série prednášok, zameraných na zdravotné poradenstvo.

Dňa 28.6.2023 sa v Klube dôchodcov uskutočnila pre členov ZO JDS a členov klubu prednáška, zameraná na význam liečivých byliniek pre organizmus. Prednášku viedla pani R. Helisková, dlhoročná arómoterapeutka.

Pozn.

Arómoterapia je alternatívna či doplnková metóda terapie, ktorá využíva esenciálne oleje a ďalšie aromatické rastlinné zlúčeniny s pozitívnymi účinkami na náladu, stav mysle a niektoré fyzické problémy. Oleje sa môžu inhalovať z vody či špeciálneho difuzéra, opatrne aplikovať na kožu alebo využiť pri kúpeli a masáži.

Esenciálny olej je vo svojej podstate rastlinný extrakt (silice), ktorý sa získava lúhovaním do vhodného rozpúšťadla (alkohol, tuk, olej), destiláciou vodnou parou alebo lisovaním.

 

V rámci svojho vystúpenia p. Helisková oboznámila prítomných s rôznymi druhmi byliniek (i vizuálne). Vysvetlila spôsoby získavania extraktov, poukázala na spôsoby ich používania a tiež ako si užívať vôňu v príjemnej intenzite a bez rizika. Poukázala tiež na skutočnosť, že jednotlivé oleje majú rôzne účinky na myseľ a telo. Keď cítime ich vôňu alebo ich necháme prestupovať pokožkou, môžu mať množstvo prospešných efektov. Najčastejšie sa uvádza zmiernenie nervozity a stresu, zlepšenie spánku, zmiernenie bolestí hlavy a antibakteriálne či hojivé účinky na pokožke.

Téma sa stretla so zvýšeným záujmom, o čom svedčí i množstvo otázok prítomných. Vo vzájomnej diskusii sa vymieňali rôzne skúsenosti a vyskúšali si tiež rôzne druhy esenciálnych olejov a vôní. Spestrením vystúpenia, a tiež na ilustráciu, bol pripravený stôl plný rôznych byliniek a kvetov.

Vďaka skvelej odborníčke určený čas ubehol veľmi rýchlo. Bol zaujímavo vyplnený a bol prínosom pre všetkých účastníkov (poďakovanie veľkým potleskom). Preto právom patrí poďakovanie lektorke za odborne rady a pestrú prezentáciu, členke výboru p. E. Vargovej za prípravu prednášky a prítomným za záujem a množstvo otázok.

Mgr. M. Jablonický, predseda ZO JDS

aromaterapia1

aromaterapia2aromaterapia3

 

 


14.07.2023

Spojenie ducha, pôžitku, estetiky a pokoja

 

Výbor ZO JDS v Devínskej Novej Vsi pripravil a realizoval pre svojich členov kultúrno – poznávací zájazd do Velehradu a Buchlovíc. Zájazd sa uskutočnil za pekného a slnečného počasia, dňa 13. júna. Zúčastnilo sa ho 47 členov našej ZO JDS.

Účastníci sa po príchode do Velehradu, významného európskeho pútnického miesta, oboznámili s históriou baziliky. Jej korene siahajú až do 13. storočia. Bazilika sa ako chrám radí k najväčším chrámom v Českej republike a je srdcom pútnického miesta. Na mieste baziliky si každoročne pripomíname pôsobenie sv. Cyril a Metod na Veľkej Morave (roky 863 – 867). Veľmi príjemná a odborne vybavená sprievodkyňa oboznámila našich členov s históriou baziliky. V dôstojnom, pokojnom a pokornom prostredí si mohli účastníci vypočuť a pozrieť históriu nádhernej výzdoby baziliky a nahliadnuť do jej rôznych zákutí. A bolo sa načo pozerať. Ani sme si neuvedomili ako určený čas rýchlo ušiel. Len veľmi pomaly sme sa lúčili s bazilikou a jej krásou a tiež s našou sprievodkyňou, ktorú sme zaslúžene odmenili potleskom a záverečným poďakovaním.

Pod dojmom pretrvávajúceho zážitku z prehliadky, sme strávili príjemné oddychové chvíle pri obede a kávičke. Gurmánsky pôžitok s chutného obeda bol veľmi naplňujúci.

Po obedňajšej prestávke sme sa autobusom presunuli do neďalekých Buchlovíc, barokového komplexu dvoch zámockých budov a zámockej záhrady. Príjemné a zaujímavé chvíle sme strávili v zámockom záhrade a parku, tvoriacich  organickú súčasť reprezentačnej architektúry barokového šľachtického sídla. Záhrada a park predstavujú jednu z najvýznamnejších pamiatok tzv. historickej zelene v Čechách. Záhrada bola založená začiatkom 18. storočia, spolu so zámkom. Naši členovia si so záujmom prešli nádherný park. V príjemnom prostredí útulnej kaviarničky si, medzi nádhernou zeleňou, užívali oddych pri kávičke s čokoládou a chutnom zákusku (kaviarnička vyrába čokoládu a rôzne čokoládové výrobky). Tí, ktorí mali záujem, navštívili výstavu nádherných fuchsií. Niektorí ich kráse podľahli, o čom svedčí i množstvo zakúpených odrôd.

Plní zážitkov sme sa napokon vrátili domov. Myslím si, že náš spoločný výlet, s kultúrnym a duchovným vyžitím, splnil svoje poslanie. Svedčí o tom poďakovanie a spoločný potlesk účastníkov za bezproblémovú organizáciu a poďakovanie za zážitky a spoločne strávené chvíle. Veľká vďaka patrí tiež vodičovi autobusu za bezpečný návrat domov.

Mgr. Miroslav Jablonický, predseda ZO JDS v Devínskej Novej Vsi

 

velehrad1

velehrad2

 

 


6.6.2023

Deň matiek

Dňa 14. mája 2023 sa v sále IC uskutočnilo slávnostné spoločné stretnutie pri príležitosti sviatku Dňa matiek. Slávnostné stretnutie zorganizoval výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovenska v Devínskej Novej Vsi pre svojich členov a sympatizantov pod záštitou starostu mestskej časti. Podujatie sa zúčastnilo vyše 100 prítomných, ktorí zaplnili veľkú sálu IC.

Výbor ZO JDS pre svoje členky – mamičky, babky, babičky – pripravil malé prekvapenie. Každej prítomnej bolo pri prezentácii venované pekne vyzdobené a zabalené perníkové srdiečko, ako prejav úcty a poďakovania. Všetky srdiečka vyrobila a vyzdobila Eva Vargová.

Podujatie moderovala členka výboru ZO JDS p. Eva Vargová. V úvode privítala vzácneho hosťa – starostu mestskej časti p. Dáriusa Krajčíra. Ten vo svojom príhovore zvýraznil význam sviatku Dňa matiek. Vyzdvihol poslanie matky a poďakoval všetkým prítomným matkám a babičkám za starostlivosť, láskavosť a trpezlivosť pri výchove detí. Taktiež poďakoval výboru ZO JDS za prípravu spoločného slávnostného stretnutia. Po jeho vystúpení a zdravici sa ujal slova predseda ZO JDS. V slávnostnom prejave poďakoval mestskej časti, konkrétne p. starostovi, za dlhodobú podporu ZO JDS, za jeho prítomnosť a slávnostnú zdravicu a všetkým prítomným za účasť (viac v priloženom texte príhovoru).

Po slávnostných príhovoroch moderátorka postupne privítala účinkujúcich. Ako prví vystúpili malí hudobníci zo ZUŠ. Svoje veľmi milé a srdečné hudobné vystúpenie, venovali všetkým prítomným mamičkám a babičkám. Odmenou im bol srdečný potlesk prítomných a poďakovanie vo forme drobných darčekov za ich skvelé predstavenie a výkony. Poďakovanie taktiež právom patrilo prítomným pedagogickým pracovníkom a riaditeľovi ZUŠ za ochotu a ústretovosť pri príprave programu. Po hudobnej zdravici ZUŠ moderátorka privítala deti zo ZŚ P. Horova. Ich skvelé spevácke výkony, divadelné scénky a disco tance boli zaslúžene odmenené dlhotrvajúcim potleskom a taktiež drobnými darčekmi. I tu právom patrí naše poďakovanie nielen nádherným deťom, ale tiež ich rodičom, pedagógom a tiež riaditeľovi ZŠ P. Horova za prípravu a ochotu sa slávnostného podujatia zúčastniť.

V závere slávnostného podujatia vystúpila p. L. Havlová, členka výboru ZO JDS so svojou básňou, venovanou všetkým matkám. Po jej vystúpení moderátorka, spolu s predsedom ZO JDS, ukončili slávnostné posedenie.

Mgr. Miroslav Jablonický, predseda ZO JDS

Príhovor predsedu ZO JDS v Devínskej Novej Vsi ku Dňu matiek

Milé mamy, mamky, mamičky, babky, babičky či babinky,

Vážení hostia, milé deti, milí priatelia,

v mene výboru ZO JDS i v mene svojom Vás srdečne vítam na našom dnešnom slávnostnom spoločnom stretnutí. Stretávame sa tu preto, že druhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek. Tento sviatok u nás nemá dlhú históriu. To však nemení nič na tom, aby si každý z nás našiel chvíľku, aby si na svoju matku spomenul. Prečo najmä na ňu? Pretože je najdôležitejšiu ženu v našom živote, bez ktorej by sme tu neboli. Skrátka je nenahraditeľná, jedinečná.

Ak cez pootvorené okienko nazrieme do histórie, tak materstvo sa v rôznych podobách oslavuje už po celé stáročia. Civilizácie si vždy pripomínali silu ženského tela a jeho unikátnu schopnosť priviesť na tento svet nový život.

Jedným z predchodcom Dňa matiek bola rímska oslava materstva, ktorá sa oslavovala prvý marcový deň. Ten bol zasvätený bohyni Juno, ochrankyni vydatých žien a budúcich rodičiek. V starovekom Grécku slávili sviatok plodnosti a matiek, spojený s uctievaním pohanskej bohyne Rhey = Kybelé, matky bohov.

Prvé správy o „predchodkyni“ Sviatku matiek siahajú do Anglicka v 16. storočí. Vtedy sa tomuto dňu hovorilo Materská nedeľa alebo Nedeľa matiek (Mothering Sunday) a oslavoval sa na počesť všetkých anglických matiek v období nazývanom Lent (t.j. štyridsaťdenné pôstne obdobie od Veľkej noci).

V USA ako prvá navrhla Deň matiek v roku 1872 Julia Ward Howeová a venovala tento deň mieru. Na sklonku 19. storočia sa Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 detí, začala angažovať za práva matiek. V roku 1907 zahájila kampaň za ustanovenie Dňa matiek ako národný sviatok. Dočkala sa ho.

V roku 1914 bol Deň matiek prehlásený oficiálne za národný sviatok – deň verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám.

Druhú májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, neupratovali. Všetko zariadili deti, ktoré svoje maminky ochotne obsluhovali. Dospelí posielali matkám pozdravy a blahoželania. Občania sa ozdobovali kvetom – bielym, ten kto matku už nemal a červeným tí ostatní (poznámka - zomrela v r. 1948 bez peňazí a úplne opustená v starobinci).

Nápad oslavy Dňa matiek do Československa prišiel okolo roku 1918, keď krajinu navštevovalo veľa ľudí z USA, medzi nimi i sociálne pracovníčky. Ideu šírila Čs. ochrana matiek a detí, Červený kríž, Sokol, Orol, katolícke spolky i niektoré ženské komisie pri politických stranách.

Najviac sa o oslavu Dňa matiek v bývalom Československu zaslúžila Alica Masaryková. Niet sa čo čudovať, pretože jej otec T. G. Masaryk na svoju matku spomínal takto: “Matka na mňa mala väčší vplyv než otec… Matka bola chytrá a múdra… Matka bola zbožná. Rada chodila do kostola, ale nemala na to čas, pretože musela drieť pre rodinu…

V komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách boli oslavy Dňa matiek nahradené oslavami Medzinárodného dňa žien. Len v niektorých rodinách, či komunitách, sa tradícia májovej nedele udržiavala navzdory oficiálnym nariadeniam. Slobodne sme sa k oslavovaniu Dňa matiek vrátili až po roku 1989.

Dátum osláv tohto dňa nie je presne daný. Po celom svete pripadá na iný deň aj vzhľadom na tradície, z ktorých jednotlivé krajiny vychádzajú. Slovensko, Česko, Amerika, Nemecko či Rakúsko dáva prednosť druhej májovej nedeli. Zatiaľ čo Veľká Británia a Írsko ho oslavuje štvrtú nedeľu pôstu. V Rusku tieto oslavy pripadli na poslednú nedeľu v novembri a v Poľsku na 26. mája. Naopak v arabských krajinách sa tento deň oslavuje 21. marca. Toľko z histórie.

Milé naše mamy, milé staré mamy,

dnešné podujatie je venované všetkým mamám, či už majú deti malé alebo dospelé, ktoré teraz prežívajú to, čím žijú ich deti. Nie je nič úprimnejšie, dôstojnejšie a váženejšie ako byť matkou. Všetky matky určite potvrdia, že byť mamou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľa razy náročné, niekedy i bolestné. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mamka je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Bolo to jej objatie, jej pohladenie, čo sme pociťovali od prvých dní nášho života. Jej hlas sme počúvali, učili sa prvé slová od nej.

Ak sa spýtame kohokoľvek, každý nám povie, že mama je najkrajšia. Možno už nie krásou, výzorom so svojimi vráskami, ale tým čo nosí vo svojom vnútri. Šťastní sú tí, ktorí majú mamu, majú ku komu ísť. Až keď človek stratí mamu, potom pochopí pravý význam tohto slova. Mama si zaslúži nielen našu úctu a lásku. Zaslúži si, aby sme jej vyjadrili city, objali ju, pripravili jej radosť. Aby sme sa starali o jej šťastie a veľakrát i zdravie. Deň matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali.

Toto stretnutie, ktoré pripravil výbor ZO JDS je venované najmä Vám – matkám, či babkám. K dnešnému sviatku – práve dnes 14. mája - Vám želám veľa zdravia, šťastia, vnútornú pohodu, pokojný život a starobu. Prajem Vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť Vás. Aby ste nikdy nemali dôvod pre slzy, ale len pre úsmev. Aby ste z úst svojich detí počuli slová: „Mama, ďakujem“. Aby ste boli i naďalej istotou vašich domovov a rodín, aby ste boli hrdé na to, že ste matky. Prajem Vám, aby ste zo svojich detí a vnúčat mali vždy radosť.

Samozrejme, nesmieme zabudnúť i na Vašich manželov, dedkov, vnúčatá či deti. Všetci spolu tvoria rodinu. Kiež sú naše rodiny dobrými stromami, ktoré rodia dobré ovocie. Po ovocí poznáte stromy, podľa šľachetnosti zasa nás ľudí, naše rodiny, naše matky.

Pridám ešte malú spomienku. Možno sa mnohé matky na svoje veľké a dospelé deti pozerajú z diaľav iného sveta. Nuž, spomeňme si aj na ne, hoci odišli do večnosti. Ich lásku budeme navždy cítiť vo svojom srdci.

Milan Rúfus vo svojej Modlitbe za rodičov v závere hovorí – „... veď dve rúčky od Teba máme, dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame. Nuž každému dieťaťu želám,  aby ich rúčky nikdy nezostali prázdne, aby sa Vás mohli celý život držať obidvomi, lebo je to naozaj tak, že matkine ruky sú nikým a ničím nenahraditeľné...“.

Prajem Vám, nielen k dnešnému sviatku, viac sĺz šťastia ako smútku. Tak ako je dobrým zvykom, ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Deti našich škôl si pre Vás pripravili kyticu z piesní, básní a hier. Nech sú vyjadrením vďaky za Vašu lásku, starostlivosť a obetavosť.

Srdiečka, ktoré naše mamky a babky obdržali pri vstupe, sú prejavom a symbolom našej úcty a poďakovania. Upiekla a vyzdobila ich naša členka Eva Vargová, za čo jej patrí naše poďakovanie.

Ďakujem tiež nášmu pánovi starostovi za prítomnosť, srdečnú zdravicu a pomoc pri príprave nášho slávnostného podujatia.

Želám Vám príjemne posedenie a zážitok a ďakujem za pozornosť. 

Devínska Nová Ves, 14.5.2023

DEň_matiek1Deň_matiek2

Deň_matiek3srdiečko


5.5.2023

 

Vážené členky a členovia ZO JDS,

milí priatelia.

Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné stretnutie  pri príležitosti Dňa matiek a uctenia si Vašich zásluh pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Slávnostné stretnutie sa uskutoční

dňa 14.5.2023 o 15:00h

v sále Istracentra na Hradištnej 43

Bohatý program pre Vás pripravili žiaci ZUŠ a ZŠ Horova v spolupráci s výborom JDS v Devínskej Novej Vsi. Tešíme sa na Vás.

Podujatie sa koná pod záštitou starostu MČ Devínska Nová Ves.

Výbor ZO JDS


26.4.2023

Prehľad pridelených poukazov na RLP pre rok 2023 ZO JDS

Destinácia

Termín

Počet

 

Dudince  PRAMEŇ  - 5x plná penzia

14.5 – 19.5.

4

6proc. 275€ / 12proc. 285€

Dudince  PRAMEŇ  - 5x plná penzia

3.9. – 8.9.

2

        dtto                 dtto

Vyšné Ružbachy      - 5x plná penzia

27.6. – 2.7.

2

6proc. 215€ / 12proc. 225€

Lúčky kúpele            - 5x plná penzia

9.7. – 14.7.

2

6proc. 275€ / 12proc. 300€

Turčianské Teplice LD Fatra 5x pp

21.8. – 26.8.

2

6proc. 285€ / 12proc. 300€

Kúpele Nimnica – 6dňový – pp

27.8. – 1.9.

2

6proc. 240€ / 12proc. 260€

Podmienky zaslané z Okresnej organizácie JDS :

1/ MPSVaR v roku 2023 poskytlo financie na 7000 poukazov s hodnotou 50,-€ na poukaz. Verejnou súťažou sme vybrali 16 kúpeľných zariadení s ktorými sme uzatvorili zmluvy o poskytovaní služieb. Zoznam zariadení s podmienkami a cenami SA nachádza na našej webovej stránke jds.sk

2/ Dotácia je možná iba v zariadeniach s ktorými sú uzatvorené zmluvy. Pobyty začínajú od 23.04.2023 a končia posledným turnusom od 27.11.2023

3/ Pobytu sa môžu zúčastniť iba dôchodcovia ktorí poberajú starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok. Seniori narodení v roku 1959 a skôr sa musia preukázať Rozhodnutím SP o pridelení dôchodku, nakoľko sa od roku 2021 zmenil dôchodkový vek poistencov narodených od 1957 – 1965, a vek nie je zárukou poberania dôchodku. Na dotáciu nemajú nárok ani pracujúci dôchodcovia. Tieto skutočnosti potvrdia Čestným prehlásením pri nástupe na pobyt.

4/ Záujemcovia - členovia JDS sa o poukaz prihlásia u predsedu svojej ZO , nečlenovia sa hlásia priamo v kúpeľoch, ktoré majú k dispozícii poukazy pre nečlenov JDS

5/ Záujemcov musí predseda ZO JDS nahlásiť na OO JDS najneskôr 7 dní pred nástupom. Preto prosím záujemcov z radov členov ZO JDS o nahlásenie záujmu čo najskôr – najmä na májový termín – najneskôr do 6.5.23 !!! na adresu mijablonicky@gmail.com

Mgr. Miroslav Jablonický, predseda ZO JDS

 


12.4.2023

Vážení členovia ZO JDS,

zasielame Vám informáciu o výlete do Velehradu a Buchlova.

Termín : 13. júna 2023 utorok
Odchod :  autobusom 08:00 hod od IC
Príchod domov : cca 17:30 hod.   
Program: 10:30 hod. prehliadka baziliky vo Velehrade so sprievodcom; 

                  12:00 - spoločný obed v reštaurácii Vega Centrum vo Velehrade (jednotný obed); 

                  13:00 - odchod do Buchlova

                  14:00 - prehliadka hradu so sprievodcom

                  15:30 - odchod domov

Účastnícky poplatok : pre členov ZO JDS  je vo výške 20€  (v tom je preprava autobusom, prehliadka baziliky a hradu, obed). 

Prihlášky: záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne i s poplatkom v Klube dôchodcov v pondelok - stredu - piatok do 26. mája od 14:00 do 15:00 hod u pp. M. Ebringerovej alebo M.Jablonického. Prihlasovanie začíname v stredu 12.4.2023

Pozn. 

Výlet je organizovaný pre našich členov JDS. Kto sa bude prihlasovať a nemá uhradený členský poplatok na rok 2023, tak ho zároveň zaplatí vo výške min. 4€ (členský preukaz priniesť so sebou). 

Ak bude záujem i od nečlenov ZO JDS, tak len v tom prípade, ak našich členov bude menej, ako je kapacita autobusu (50 miest). Výška poplatku bude upresnená neskoršie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

M.Jablonický, predseda ZO JDS


4.4.2023

Výbor ZO JDS pripravil nasledujúce aktivity

19.apríla sa v Klube dôchodcov o 14:00 hod. uskutoční prednáška na tému: „Ako správne užívať lieky“    

                 Lektor : PharmDr. Anna Jauschová, člen Výboru ZO JDS

24.mája sa v Klube dôchodcov o 14:30 hod. uskutoční prednáška s diskusiou na tému: "Závislosti naše každodenné" 

                 Lektor : PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH., klinická psychologička, odborníčka v oblasti psychoterapie a závislostí

Stačí prísť do Klubu, všetci ste vítaní

13.júna-  výlet autobusom do Velehradu (bazilika s prehliadkou) a na hrad Buchlov s prehliadkou hradu. Predpokladaný časový rámec je nasledovný:

                  08:00 hod odchod od IC do Valtic;  

                  10:30 - 11:30 hod. prehliadka baziliky;   

                  12:00 - 13:00 spoločný obed; 

                  13:00 - 13:30 odchod do Buchlova; 

                  14:00 - 15:00 prehliadka hradu

                  15:30 - 17:00 odchod domov

Účastnícky poplatok na osobu (člen ZO JDS)  bude približne 20€. Presnejšie info až po predložení návrhu nákladov na dopravu v tomto týždni. Následne zašlem podrobné podmienky i s prihlasovaním po prerokovaní vo výbore ZO. Tento časový plán sa už meniť nebude.

M. Jablonický, predseda ZO JDS  

 

Výbor ZO JDS informuje :

- 14. mája bude o 15:00 hod. v IC spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa matiek

- 13.júna (utorok) organizujeme autobusovú návštevu Velehradu a Buchlova. Podrobnejšie informácie neskoršie.

- Pokračuje výber členských príspevkov na rok 2023. Buď v Klube u pani G. Ebringerovej alebo predsedovi ZO (4€+ preukaz).

- Pobyt v liečebnom zariadení v Dudinciach (v prílohe). Kto má záujem, prosím riešiť samostatne telefonicky do Prameňa s vlastnou dopravou. Dôvodom je, že  informáciu o termíne od 26.3 do 23.4. sme dostali len minulý týždeň. Termín 23.4. je konečný t.j. 6 dní pobytu sa počíta do 23.4. (mínus 6 dni = nástup). Kto má záujem, riešiť prosím samostatne.

- Možnosť obdržať na meno zľavovú kartu na nákup rôzneho tovaru v určených predajniach (nie vo všetkých, pozri prílohu). Ak bude viac ako 100.000 záujemcov z celej republiky zo strany JDS, tak karta bude stáť 1€. Teraz sa začína proces získavania informácií o záujemcoch. Karta bude len na meno. Pozorne si pozrite a prečítajte priloženú prílohu. Ak bude mať niekto záujem o kartu, prosím zaslať meno a priezvisko na e-mail mijablonicky@gmail.com do 11.4. vrátane. Vypracuje sa celkový zoznam záujemcov a odošle.
Viac informácií na web stránke egocards.eu

  Prosím informujte v rámci kontaktov svojich známych, ktorí nemajú e-mail.

Mgr. M. Jablonický, predseda ZO JDS

Dudince

egocard1egocard2


29.3.2023

 

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska informuje :

 1. Rokovanie Výročnej členskej schôdze ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

Dňa 11. marca 2023 sa v priestoroch Istra Centra konala Výročná členská schôdza ZO JDS. Opäť po roku sa stretli jej členovia, aby zhodnotili predchádzajúci rok a schválili si aktivity na rok 2023. Plná sála prítomných členov bola signálom, že naša ZO JDS má svoje významné miesto v rámci našej MČ.

Predseda ZO JDS Mgr. Miroslav Jablonický, ako predsedajúci VČS, v úvode srdečne privítal nielen prítomných členov, ale tiež milých hostí - zástupkyňu starostu našej MČ p. Mgr. Beatu Janatovú, poslankyňu MČ Devínska Nová Ves a p. Dr. Katarínu Grunwald, predsedkyňu ZO JDS v Dúbravke. Po schválenom programe vo svojom vystúpení zhodnotil činnosť ZO JDS v roku 2022. Uviedol, že rok 2022 bol z pohľadu zabezpečenia činnosti ZO JDS pomerne komplikovaný a zložitý. Činnosť sťažovala nielen pandémia COVID 19, ktorá narušila život ZO JDS. Bola to tiež začatá okupácia Ukrajiny ruskou armádou, ktorú odsúdila i naša ZO na svojej VČS v marci 2022. Uviedol, že „oslabená spoločnosť a určitá dezorientácia v opatreniach mali za následok, že sa postupne znižovala životná úroveň našich starších občanov. Zvyšovali sa ceny potravín a služieb. Preto sa i naša ZO prihlásila k výzve delegátov a predsedníctva XII. snemu Jednoty dôchodcov Slovenska pre poslancov NR SR, zameranej na riešenie situácie a zlepšenie postavenia seniorov v našej spoločnosti s názvom „Aj seniori chcú dôstojne žiť“.

Vo svojej hodnotiacej správe uviedol, že najpočetnejšími spoločensko-kultúrnymi podujatiami sa v roku 2022 stali tradičné stretnutia členov našej ZO JDS. K ním možno zaradiť spoločné stretnutie so starostom MČ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, spojené s vystúpením ľudovej hudby Borovienka a s ocením 22 našich členov pri príležitosti 75. narodenín. K ďalším spoločným stretnutiam patrilo Vianočné posedenie, spojené s kultúrnym programom, ktorý nám pomohla zabezpečiť ZUŠ. Poďakovanie patrí vedeniu ZUŠ za realizáciu kultúrneho programu a vedeniu Istra Centra za pomoc pri organizačnej príprave podujatia. V nadväznosti na vianočné posedenie sme v adventnom čase navštívili baziliku v Šaštíne. Súčasťou návštevy bola bohoslužba a pre záujemcov pripravená sviatosť zmierenia, ktorú i niektorí využili. Ako pamiatka z návštevy zostala Pamätná listina, venovaná rektorom baziliky. V rámci posilnenia zdravotného stavu a regeneráciu síl našich členov bol realizovaný rekondično-liečebný pobyt v Piešťanoch a prostredníctvom poukazov z OO JDS rekreačno-liečebný pobyt v Trenčianskych Tepliciach, Dudinciach a V. Ružbachoch. V priebehu roku sme pre našich členov zabezpečili absolvovanie zdravotných masáži a kúpanie na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede. V rámci kultúrneho vyžitia, s cieľom podporiť vzájomné vzťahy, sa realizovali viaceré divadelné a filmové predstavenia (Jánošík, „Vianočný príbeh“, atď. ). Naša členka Lýdia Havlová nás úspešne reprezentovala na krajskej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov, ktorá sa uskutočnila Bratislave. Nezabudli sme ani na oblasť vzdelávania vo voľnom čase. Niektorí naši členovia absolvovali kurz počítačovej zručnosti, organizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Je len na škodu, že tak ako sa vzdelávanie začalo, rýchlo i skončilo. Zorganizovali sme odbornú prednášku, spojenú s diskusiou na tému "Závislosti naše každodenné". Lektorkou bola pani PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH., odborníčka a klinická psychologička v oblasti psychoterapie. Obsahom prednášky a diskusie bola problematika rizík, spojených s nadmerným užívaním rôznych liekov a podporných prostriedkov v staršom veku života. Vystúpenie malo pozitívny ohlas, s požiadavkou ďalších spoločných stretnutí.

Významnou súčasťou VČS bola voľba nových členov výboru ZO JDS. Dôvodom bolo, že 2 zvolení členovia sa v priebehu roka svojho členstva vo výbore písomne vzdali z dôvodu presťahovania sa mimo našu MČ. VČS taktiež zvolila novú hospodárku, pretože zvolená hospodárka, na základe písomnej žiadosti, ukončila funkciu hospodárky ZO JDS. Po predstavení jednotlivých navrhovaných členov a diskusii boli do výboru ZO JDS zvolení pp. Eva Ďurišinová, Margita Ebringerová, Gabriela Hvojníková, Anna Jauschová, František Jausch a Eva Vargová. Za podpredsedu ZO JDS bola zvolená p. Eva Vargová, za hospodára ZO JDS p. Eva Ďurišinová.

Ako uviedol predseda ZO JDS, mala naša organizácia k 31. 12. 2022 302 členov, z toho 32 čestných členov. Medzi naše rady prišlo v priebehu roka 27 nových členov. Stav členskej základne bol počas roka variabilný, meniaci sa. Preto je za dôležité pre nasledujúce obdobie považovať postupné vybudovanie systému vzájomnej členskej informovanosti. Reálna situácia je taká, že k 31.12.2022 malo cca 35% členov e-mailový kontakt a cca 50% telefonický kontakt. S ostatnými členmi je kontakt zabezpečovaný osobne, resp. roznášaním pozvánok do schránky. Preto výbor ZO JDS, v súlade so schváleným Plánom činnosti na rok 2022, sústredil úsilie na rozvoj informačných nástrojov, potrebných pre vzájomnú komunikáciu a informovanosť. Vďaka ústretovosti našej MČ sme vytvorili na web-stránke Devínska Nová Ves, mestská časť – organizácie, samostatnú časť pre ZO JDS a v rámci vysielania DTV využívame priestor pre aktuálnu informovanosť. Poďakovanie patrí starostovi našej MČ a vedeniu DTV.  Obidva tieto informačné nástroje sú vhodným informačným zdrojom i pre ostatných obyvateľov DNV. Možnosti viacerých našich členov sú však také, že i naďalej budeme pokračovať v doručovaní informácií a pozvánok do poštových schránok.

Činnosť ZO nebola zameraná len na aktivity ZO, ale tiež na upevňovanie spolupráce s orgánmi našej samosprávy. Iniciovali sme viaceré pracovné stretnutia s racionálnymi spoločnými závermi. Vážime si ústretovosť, pomoc a spoluprácu s našim starostom a poslancami v celom rade praktických vecí. Naše poďakovanie patrí za finančný príspevok našej ZO JDS pre rok 2022, prostredníctvom ktorého sme mohli realizovať celý rad aktivít. Vážime si túto podporu. Z našej strany, podľa možností, poskytneme aktívnu spoluprácu pri riešení problematiky starších ľudí v našej Devínskej Novej Vsi. Stabilizujúcim prvkom pre činnosť našej organizácie v roku 2022 bol rozvoj vzájomnej spolupráce s Klubom dôchodcov. Veľmi pozitívne sme privítali ukončenie rekonštrukcie Klubu dôchodcov. Tým sa vytvoril priestor pre vzájomné stretávanie sa našich členov a členov Klubu a tiež priestor pre činnosť Výboru ZO. Poďakovanie prináleží nielen MČ, ale tiež vedúcej Klubu p. D. Lipkovej. Našli sme vzájomné pochopenie a naša vzájomná spolupráca je pozitívna, bez nedostatkov.

Po zhodnotení činnosti ZO JDS za rok 2022 pokračovala VČS vo svojom rokovaní. V schválenom uznesení zobrala na vedomie Správu o činnosti ZO JDS za rok 2022, Správu o hospodárení ZO JDS za rok 2022 a Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia ZO JDS za rok 2022. Za členov Výboru ZO JDS zvolila pp. Margitu Ebringerovú; Gabrielu Hvojníkovú; Annu Jauschovú; Františka Jauscha; Evu Vargovú; za podpredsedu ZO JDS p. Evu Vargovú a za hospodárku ZO JDS p. Evu Ďurišinovú. Taktiež  schválila Plán činnosti ZO JDS a Finančný rozpočet ZO JDS na rok 2023 a od roku 2024 navýšenie finančného daru členov ZO JDS o 1 €. Nesúhlasila s navýšením členského príspevku o 1€ od roku 2024.

V závere predseda ZO JDS poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť. Vyjadril želanie, aby sa ZO JDS stala priestorom pre aktívne stretávanie sa a podávanie pomocnej ruky pre našich starších spoluobčanov. VČS sa ukončila menším občerstvením.

Predseda ZO JDS v Devínskej Novej Vsi                                Mgr. Miroslav Jablonický

 1. Aktuálne informácie
 • V poslednom období sa sústreďuje pozornosť na existenciu falošnej FB stránky JDS s názvom https://www.facebook.com/JednotaDochodcovNaSlovensku/. Bola založená v r. 2012, a JDS nemá na ňu žiadny dosah ani vplyv. Jej zakladateľ, či súčasný správca, nereaguje na pokusy vzájomnej komunikácie. Problémom je, že na tej stránke sú zverejňované príspevky a komentáre, zamerané proti JDS. Ak by mal niekto akékoľvek informácie o tejto stránke (napr. kto je administrátor) je potrebné zaslať informáciu na podpredsedu JDS p. Františka Jedináka, č.t. 0907 803 410.

 

 • V marcovom čísle 2023 pod názvom InBa vyšiel článok o Dennom stacionári ARCHA. Je súčasťou diskusie o poskytovaní sociálnych  služieb v denných stacionároch a centrách a tiež o kapacitných možnostiach týchto zariadení. V súčasnosti v Dennom stacionári ARCHA evidujú voľné miesta. Článok si môžete prečítať na adrese: http://www.inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=5391&p1=9036. Medzi základné podmienky prijatia do denného stacionára patria:

     - posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (vybavuje mestská časť v mieste

       trvalého bydliska),

- žiadosť o poskytnutie sociálnej služby (nájdete na     https://www.bratislava.sk/socialne-  sluzby-a-byvanie/socialne-zariadenia/zariadenia-pre-seniorov-zariadenia-opatrovatelskej-sluzby-a-denny-stacionar, DS Archa je možné  kontaktovať telefonicky na číslach 0903/ 830 134;  02/547 736 42 alebo e-mailom na elena.lukesova@dsarcha.sk),

     - vyhlásenie o majetku, 

     - potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku.

 

Služba je dostupná od 7:00 do 17:00 počas pracovných dní (mimo víkendov a štátnych sviatkov), avšak tento rozsah je pre prijímateľa flexibilný (t. j. môže prísť ráno neskôr alebo poobede odísť skôr). Cena za mesiac je približne 200 eur. Zabezpečené je aj stravovanie (raňajky, desiata, obed a olovrant).
6.3.2023ZO JDS informuje:

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov pozýva všetkých členov na Výročnú členskú schôdzu ZO JDS Devínska Nová Ves, 

ktorá sa uskutoční v sobotu 11. 3. 2023 o 15:00 hod. v Istra Centre. 

Navrh programu:

 1. Otvorenie - schválenie programu VČS, privítanie hostí
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Správa o činnosti ZO JDS za rok 2022
 5. Správa o hospodárení ZO JDS za rok 2022
 6. Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2022
 7. Voľba členov Výboru ZO, člena Revíznej komisie, podpredsedu a hospodára ZO
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver            

Pred rokovaním VČS bude realizovaný výber členských príspevkov na rok 2023. Prineste si so sebou i  členský preukaz. Kto ho stratil, vystaví sa mu nový.

Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                              Mgr. Miroslav Jablonický

                                                                                                      predseda ZO JDS 


10.2.2023


ZO JDS informuje:

ZO JDS v našej Devínskej Novej Vsi pripravila 1. februára odbornú prednášku, spojenú s diskusiou na tému : "Ochrana spotrebiteľa pri nákupe cez internet". Prednáška sa konala v Klube dôchodcov za účasti našich dôchodcov. Prednášajúcimi boli pracovníčky Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) v Slovenskej republike, pôsobiace v rámci Ministerstva hospodárstva SR. Obsahom ich vystúpenia bola problematika možných rizík pre jednotlivca (kupujúceho). Boli prezentované správne postupy a tiež rizika nákupu, najmä prostredníctvom internetu z e-shopu alebo cezhraničných nákupov. Prítomní boli taktiež oboznámení s právami cestujúcich idúcich do zahraničia, napr. na dovolenku (lietadlo, vlakom, autobusom). 

Zaujímavou súčasťou vystúpenia bola problematika postupu pri reklamácii zakúpeného tovaru, resp. poskytovaných služieb nielen v rámci EÚ, ale i na Slovensku. V závere boli zodpovedané niektoré konkrétne otázky prezentované účastníkmi. Prítomným boli rozdané informačné materiály a menšie brožúrky k problematike. Podľa reakcií všetkých prítomných podujatie bolo prínosom a splnilo svoje poslanie, zamerané najmä na eliminovanie rizík (prevenciu) a ochranu kupujúceho pred nástrahami nákupu cez internet. Otázok a námetom do diskusie by bolo i viacej, časové rozmedzie rýchlo uplynulo. Avšak možnosť pokračovať v budúcom období bola obojstranne podporená. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a samozrejme príjemným lektorkám z ESC.. 

V prípade, záujmu o danú problematiku (i s napr. potrebou konkrétnej pomoci), je možné sa obrátiť na nasledujúce kontakty  Európskeho spotrebiteľského centra v SR:

e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu  / web : www.europskyspotrebitel.sk  / tel. č. 0905 528 477; ESC sídli na Mlynských nivách 44/a 827 15 Bratislava

(predseda ZO JDS; obr.1,2)

zojds2      zojds1

 

- dňa 11.3. 2023 o 15:00 hod. sa v IC uskutoční Výročná členská schôdza ZO JDS (podrobnejšie v pozvánke)

- výber členských príspevkov členov ZO JDS na rok 2023 sa realizuje v Klube dôchodcov u p. G. Ebringerovej a p. M. Jablonického každý pondelok a v stredu  od 14:00 do 15:30 hod. Prineste si so             sebou i  členský preukaz. Kto ho stratil, vystaví sa nový. Informácia sa týka i prípadných nových záujemcov o členstvo v ZO JDS.

 

Blahoželania

V mesiaci Február 2023  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO JDS. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje im čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

90 rokov  -  pani  Školastika DÚBRAVČÍKOVÁ

85 rokov  -   pán     Richard RUŽOVIČ

75 rokov  -  pani   Gabriela PROKOPOVÁ

                  -  pani    Mária HORVÁTHOVÁ

                  -  pani    Pavlína VRÁŽELOVÁ

 70 rokov  - pani    Milena KRÁLOVIČOVÁ

 

predseda ZO JDS - M. Jablonický

 


8.1.2023

Výbor ZO JDS  praje všetkým členom ZO zdravie, pokoj a príjemné chvíle v kruhu svojich najbližších a priateľov v roku 2023

ZO JDS informuje:

Príchod Vianoc bol čas na zastavenia sa. Čas, keď sa ruch, nepokoj a nervozita postupne menili na pokoj a vlastné príjemné ticho. Čas, kedy sa tešíme na stretnutie s blízkymi, s priateľmi. I naša ZO Jednoty dôchodcov prispela k tejto atmosfére. Pre svojich členov pripravila návštevu baziliky v Šaštíne (prvá zmienka z roku 1564, 16. júla 1736 posviacka základného kameňa stavby baziliky ). Návšteva sa uskutočnila dňa 20. 12. Pre účastníkov bola pripravená stručná prehliadka baziliky, spojená s krátkym výkladom jej histórie. Počas cesty autobusom boli účastníci,prostredníctvom predsedu ZO (inak rodákom zo Šaštína), krátko oboznámení s históriou mesta Šaštín - Stráže. Súčasťou návštevy bola bohoslužba, ktorú celebroval (slúžil) náš pán farár A. Kalamen, za čo mu patrí úprimné poďakovanie. Pre záujemcov bola pripravená možnosť vykonať sviatosť zmierenia (spoveď), ktorú i niektorí využili. Po ukončení bohoslužby v nádhernom, pokojnom, už vo vianočne vyzdobenom prostredí baziliky, si niektorí zakúpili pamätné predmety v miestnej predajni. Milým prekvapením pre všetkých bolo odovzdanie "Pamätnej listiny Národnej svätyne" zo strany rektora baziliky s pečaťou, pri príležitosti našej návštevy. 

Všetci, ktorí sa zúčastnili tejto návštevy, privítali možnosť byť spolu a stráviť predvianočný čas v prostredí, ktorý dáva priestor na zamyslenie sa a pokoru. Slová poďakovania, vďaky a uznania účastníkov, nielen za  zorganizovanie návštevy, ale tiež za dôstojné chvíle strávené v bazilike, boli dôkazom, že sa zámer podaril. Bol príjemným vyplnením predvianočného adventného času. Možno jediným tieňom bola skutočnosť, že sa viacerí naši členovia - napriek záujmu - nemohli z dôvodu choroby návštevy baziliky zúčastniť. Avšak v našich mysliach sme boli s nimi.  (predseda ZO; foto 1,2))

pamatna_listina_JDSbazilika_JDS

Blahoželania

V mesiaci Január 2023  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje im čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

80 rokov  -   pani     Irena  MIKUŠOVÁ

                        pani    Agnesa HABUDOVÁ

                        pani    Anna  TURNEROVÁ

                        pani    Eugénia DOLINSKÁ

75 rokov  -  pani   Margita ŠIMONOVÁ

70 rokov  - pani    Mária  MASLÁKOVÁ

predseda ZO JDS - M. Jablonický


5.12.2022


ZO JDS v Devínskej Novej Vsi informuje

- Dňa 15. 11. sa pre členov ZO  JDS realizovala návšteva termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede. 

- V závere mesiaca ( 29.11.) členovia ZO JDS navštívili filmové predstavenie s názvom "Vianočný príbeh". Veľmi dobrá česká veselohra sa odohrávala v predvianočnom a vianočnom čase. Skvelé výkony

   hercov J. Bohdalovej, K. Rodena, J. Lábusa či O. Kaisera bola príjemným spestrením pre všetkých účastníkov predstavenia.

- V priebehu mesiaca sme privítali nových členov našej ZO JDS

Čo nás čaká v decembri 2022:

Okrem vianočného posedenia (4.12.)  Výbor ZO pripravil predvianočnú návštevu baziliky v Šaštíne. Návšteva sa uskutoční 20.12. 2022 (utorok). Odchod autobusu bude o 08:30  od ISTRA CENTRA. Účastnícky poplatok je 3€ pri prihlásení sa. Doprava je hradená z prostriedkov ZO JDS. Súčasťou návštevy bude krátky prehľad histórie baziliky a svätá omša, ktorú bude celebrovať náš pán farár. Pre záujemcov bude možnosť vykonať sviatosti zmierenia (spoveď). Tí, ktorí budú mať záujem o spoveď, oznámia svoju požiadavku pri prihlásení sa. Maximálna kapacita prihlásených je 50 účastníkov (autobus). Záväzne je ešte možné sa prihlásiť u predsedu ZO JDS  p. Jablonického na adrese mijablonicky@gmail.com , najneskôr do 12.12.2022. Predpokladaný príchod späť bude okolo 13:00 hod.  

Blahoželania

V mesiaci December 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

85 rokov  - pán Štefan BUDAI

80 rokov  -  pani     Zita ČERVEŇÁKOVÁ

                     pani    Marta DUNÁROVÁ

                     pani    Beata JAMBOROVÁ

                     pani   Mária KOSTOLANSKÁ

75 rokov  -  pani   Štefánia MESÍČKOVÁ

                  -  pani   Júlia RYBÁRIKOVÁ

70 rokov  - pani    Eva GNOTHOVÁ

                  - pani    Helena JÁNOŠÍKOVÁ

                     - pán    Jozef HORÁK

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

V závere roka 2022 Výbor ZO JDS praje všetkým členom ZO príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a osobnej pohody v roku 2023.

predseda ZO JDS - M. Jablonický


3.11.2022

Dňa 12.10. sa v Klube dôchodcov vo Farskom centre uskutočnila pre členov ZO JDS a členov Klubu odborná prednáška spojená s diskusiou na tému "Závislosti naše každodenné". Prednášku zorganizoval Výbor ZO JDS. Lektorkou bola pani PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH., ktorá je uznávanou klinickou psychologičkou, pracujúcou v oblasti redukcie požiadavky po droge a v oblasti prevencie od roku 1993. Od roku 2001 pôsobí v oblasti psychoterapie. Je spoluzakladateľkou viacerých neziskových organizácií. Vo svojom vystúpení sa zamerala na rôzne riziká, spojené s nadmerných užívaním rôznych liekov a podporných prostriedkov v staršom veku života. Jej vystúpenie, i na základe praktických príkladov a skúseností, sa stretlo s pozitívnym ohlasom účastníkov. Svedčí o tom i aktívna diskusia a zodpovedanie rôznych otázok účastníkov. Účastníci sa zhodli na potrebe ďalšieho spoločného stretnutia. V závere predseda ZO JDS, za všetkých prítomných, poďakoval slovom i kyticou kvetov pani PhDr. B. Kuchárovej za jej vystúpenie.  

Čo nás čaká v novembri a v decembri 2022:

15. 11. návšteva termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede. Odchod od ISTRA CENTRA o 8:00 hod.. Účastník zaplatí 10.- €. Prihlásiť sa môžete na mail. adrese: alena.maderova@gmail.com alebo v klube dôchodcov v návštevných hodinách (Po-Str.-Pia)

29.11. ZO JDS Lamač v spolupráci s našou ZO JDS pripravila návštevu filmového predstavenia v Bory Mall CINEMAX s názvom "Vianočný príbeh". Je to česká komédia, ktorej dej sa odohráva počas Štedrého dňa. Jednu z hlavných úloh hraje Jiřina Bohdalová. Predstavenie sa uskutoční dňa 29. 11. 2022 o 10:00 hod. Vstupné pre členov ZO JDS bude 3€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Klube
dôchodcov (Po-Str-Pia), najneskôr do 23.11. 2022 alebo na email mijablonicky@gmail.com Príchod na predstavenie individuálny, najneskôr do 09:45 hod.

04. 12. ZO JDS pripravuje slávnostné vianočné posedenie pre členov ZO Jednoty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi. Posedenie sa uskutoční dňa 04.12.2022 v ISTRA CENTRE. Začiatok je o 15.00 hod. Súčasťou vianočného posedenia bude kultúrny program a menšie občerstvenie. Vlastné výrobky sú vítané. Výbor ZO JDS všetkých členov srdečne pozýva.

20. 12. Výbor ZO pripravuje predvianočnú návštevu baziliky v Šaštíne. Návšteva sa uskutoční 20.12. 2022 (útorok). Odchod autobusu bude o 08:30 od ISTRA CENTRA. Účastník uhradí poplatok 3€
pri prihlásení sa. Doprava bude hradená z prostriedkov ZO JDS. Súčasťou návštevy bude krátky prehľad histórie baziliky a svätá omša, ktorú bude celebrovať náš pán farár. Pre záujemcov bude
možnosť vykonať sviatosti zmierenia (spoveď). Tí, ktorí budú mať záujem o spoveď, oznámia svoju požiadavku pri prihlásení sa. Záväzne sa bude možné prihlásiť v Klube dôchodcov u predsedu ZO
p. Jablonického alebo emailom na adresu mijablonicky@gmail.com najneskôr do 12.12.2022. Predpokladaný príchod späť bude okolo 13:00 hod.

Blahoželania

V mesiaci November 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

80 rokov  -  pani     Ema MIKOVIČOVÁ

                       pani    Valéria DÁVIDOVÁ

75 rokov  -  pani   Katarína NOVOTNÁ

                     -  pani   Tatiana KUNÍKOVÁ

                     -  pán    Ctibor FIEDLER

 

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

predseda ZO JDS - M. Jablonický


6.10.2022

ZO JDS v Devínskej Novej Vsi informuje

Stalo sa :

     Dňa 1. 10. 2022 sa vo veľkej sále Istra Centra uskutočnila slávnostná členská schôdza ZO JDS pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktorú pripravil Výbor ZO JDS. Členovia ZO medzi sebou privítali starostu MČ Devínska Nová Ves pána Dáriusa Krajčíra. Slávnostné stretnutie krátkym príhovorom otvoril predseda ZO JDS. V príhovore zvýraznil význam úcty a poďakovania starším občanom, mamám, otcom, babkám, dedkom, prarodičom za ich aktívny celoživotný prínos spoločnosti a komunite. Poďakoval MČ za doterajšiu pomoc. Vyslovil nádej, že spoločnosť a komunita im bude i naďalej vytvárať dôstojné podmienky pre ich život v starobe. Starosta MČ vo svojom vystúpení poďakoval členom ZO JDS za ich činnosť. Ocenil význam a podiel členov ZO JDS na rozvoji aktivít pre starších ľudí v našej MČ. Vyjadril presvedčenie, že MČ bude i naďalej aktívnym článkom a pomocníkom pri vytváraní dôstojných životných podmienok a aktívneho priestoru pre rozvoj záujmov starších ľudí v našej MČ. Po jeho vystúpení, na návrh Výboru ZO, blahoželal a odovzdal drobné darčeky prítomným členom ZO JDS, ktorí sa v tomto roku dožívajú 75 rokov života. V úvode a v závere podujatia spríjemnil slávnostné podujatie a atmosféru svojim básnickým prednesom pán Juraj Mravec, obyvateľ našej MČ, dlhoročný novinár, publicista a autor viacerých básnických zbierok. Slávnostné stretnutie členov ZO JDS vyvrcholilo vystúpením ľudovej hudby BOROVIENKA.

     Výbor ZO JDS úprimne ďakuje členom ZO JDS a hosťom za účasť na slávnostnom podujatí. Zároveň ďakuje i pracovníkom Istra Centra za vytvorenie podmienok pre naše slávnostné podujatie.

predseda ZO JDS : Mgr. Miroslav Jablonický

 

Čo nás čaká v októbri:

12.10.Klub dôchodcov - Farské centrum - 14:00 hod - prednáška spojená s diskusiou na tému : "Závislosti naše každodenné". Lektorkou bude pani PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH.

              Prednáška bude zamerané na riziká, spojené s nadmerných užívaním rôznych liekov a podporných prostriedkov v staršom veku života. Srdečne pozývame i nečlenov ZO JDS. 

25.10.  Návšteva najromantickejšíeho  múzea moderného umenia v Európe – Danubiany v Čunove. Návšteva je spojená s odborným výkladom. Odchod autobusu je 10:00 hod. od Istra Centra.

              Predpokladaný príchod 14:00 hod. Doprava bude hradená z prostriedkov ZO JDS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Klube dôchodcov v dňoch 12.10 alebo 19.10.od 14:00 do 16:00 hod u predsedu

              ZO JDS, prípadne na emailovú adresu mijablonicky@gmail.com, kde obdržia i bližšie informácie. 

 

Blahoželania

V mesiaci Október 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

 

Naši jubilanti:

80 rokov  -  pani      Mária VALKOVIČOVÁ

75 rokov  -  pani   Margita EBRINGEROVÁ

                     -  pani   Matilda PREISINGEROVÁ

                     -  pani  Terézia MÁDEROVÁ

65 rokov -  pán    Libor JÁNOŠ

 

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 


6.9.2022

Oznam Výboru ZO JDS

Výbor ZO Jednoty dôchodcov oznamuje všetkým členom, že z príležitosti "Mesiaca úcty k starším" bude dňa 1. 10. 2022 o 15:00 hod v Istra Centre organizovať slávnostnú členskú schôdzu. Jej súčasťou bude odovzdanie drobných darčekov a blahoželaní členom ZO JDS, ktorí sa v tomto roku dožívajú 75 rokov života. Ako súčasť programu je pripravený kultúrny program. Všetkých členov ZO srdečne pozývame. Výbor ZO pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" taktiež pripravuje rôzne akcie počas celého mesiaca. Bližšie informácie budú včas oznámené. 

Zároveň prosíme tých členov ZO JDS, ktorí doposial nezaplatili členský príspevok, môžu tak urobiť každú stredu od 14:00 hod do 15:45 hod. v klube dôchodcov vo Farskom centre (len v mesiaci september)

Blahoželania

V mesiaci September 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

90 rokov  - pán    Michal ONDRIÁŠ

                     - pán    Imrich DUFFEK

80 rokov  -  pán      Štefan ANNER

70 rokov  -  pani   Mária SEDMÁKOVÁ

                     -  pani   Mária SEDLAČKOVÁ

                     -  pani    Ľudmila VÁŇOVÁ

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

 

Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS

 


1.8.2022

Petícia „Aj seniori chcú dôstojne žiť“

Vážení členovia JDS a obyvatelia Devínskej Novej Vsi,

     ZO Jednoty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi sa plne hlási k výzve delegátov a predsedníctva XII. snemu Jednoty dôchodcov Slovenska pre poslancov NR SR, zameranej na riešenie situácie a postavenia seniorov v našej spoločnosti. My seniori, ako súčasť viacgeneračného Slovenska, sme sa z dôvodu obrovského zdražovania dostali do situácie, kedy potrebujeme, aby nám štát pomohol s rastúcimi cenami potravín, energií, či nákladov na bývanie. Viac ako tretina nášho domáceho rozpočtu ide na potraviny, viac ako polovica má na deň 3,60 eura na jedlo a 7 eur mesačne na lieky. Niektorí musia pracovať dodnes, aby prežili. Celý náš profesionálny pracovný život sme vytvárali materiálne a duševné hodnoty. Preto sa v mene všetkých seniorov obraciame na politikov s konkrétnymi  požiadavkami. Ich splnenie nám aspoň čiastočne uľahčí našu situáciu. Veríme, že nájdeme ústretovosť (text skrátený-autor príspevku; plný text na petičnom hárku)

Požiadavky:

- Mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca roku 2022
- Rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov;
- Výplatu tzv. 14. dôchodku v novembri 2022
- Schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku
- Zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50,- € na 100,- €
- Nulové doplatky na lieky pre každého seniora a na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká

Na uvedenú petíciu reaguje i ZO JDS v našej mestskej časti. Na viacerých miestach Devínskej Novej Vsi budú k dispozícii petičné hárky. Podporovatelia môžu písomne do hárku našu petíciu podporiť (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, podpis). Petičná akcia bude trvať do 16. 8. 2022. 

ZO JDS už vopred ďakuje všetkým dobrovoľným podporovateľom za ústretovosť a pochopenie našej snahy.

 


30.6.2022

Pozvánka na poetický večer:

Obyvateľ DNV, publicista Juraj Mravec, reportér RTVS a redaktor mesačníka DEVEX, pozýva všetkých priateľov pekného slova na poetický večer s názvom STMIEVANIE S POÉZIOU. 

Kultúrna akcia, ktorej záštitu prijal starosta mestskej časti, potrvá 1,5 hodiny.


KEDY:  7.júla (štvrtok) o 18:30 hod
KDE : Penny Caffe (zadný dvor Mýtnice) na Istrijskej ulici. 

PROGRAM:
18:30 – 19:00 Proseco lunch 

19:00 – 20:30 Stmievanie s poéziou (program spojený s hudbou, videom a recitáciami básni Juraja Mravca v podaní autora, ale aj slovenských hercov – Mariána Geišberga a Jána Galloviča – cez reproduktor)

Ukážka z tvorby: KRAJINA TVOJEJ TVÁRE
A predsa je krajina, ktorú mám rád.
Utekám do nej, keď pocítim hlad po kráse.
Azda už miliónkrát bol zo mňa emigrant
v nádhernej oáze.

Tak prosím, odpusť, a nemaj mi za zlé, 

že namiesto ódy,
či slabej básne, ti v krajine tváre
obsadím pohľadom najkrajšie kóty.

Nebudem dlho, len okamih,
rýchlejší ako vzdych Da Vinciho ženy z obrázku.
Tam, na tvári, si počkám na lásku.

Ďakujem

Miro Jablonický

 

V mesiaci August 2022  budú oslavovať svoje životné jubileá niektorí členovia našej ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Výbor ZO JDS spolu s členmi ZO praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. Veľmi si vážime Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo patrí každému z Vás veľká vďaka. 

Jubilanti:

85 rokov  -  pani      Alžbeta ONDRIAŠOVÁ                      

80 rokov  -  pán    Ľubomír HRABINA 

 ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi všetkým jubilantom srdečne blahoželá.

S pozdravom a poďakovaním

 

Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS

 


1.6.2022

SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE

V mesiaci Jún  budú oslavovať svoje životné jubileá niektorí z našich členov ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Výbor ZO JDS všetkým srdečne blahoželá a spolu s členmi ZO praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, úsmev na tvári, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. Veľmi si vážime Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo patrí každému z Vás veľká vďaka. 

Jubilanti:

90 rokov  -  pani  Mária NOUZÁKOVÁ                      - čestný člen ZO

85 rokov  -  pani Magdaléna BILIKOVÁ 

                   -  pani  Olívia KAROVIČOVÁ

                  -  pán  Ľudovít SABADOŠ

80 rokov  -  pani Mária SLOVINCOVÁ        

75 rokov  -  pani Anna DÚBRAVĆÍKOVÁ

                  -  pani Petronela KUBALOVÁ 

 

 ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi všetkým jubilantom srdečne blahoželá.

 

S pozdravom a poďakovaním

 

Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS

 


16.5.2022

ZO JDS v najbližšom období pripravuje nasledujúce aktivity pre registrovaných členov ZO JDS (členský preukaz, zaplatené členské na rok 2022).

16. jún 2022 kúpalisko Dunajská Streda. 

Odchod autobusu je o 08:00 hod. od Istra Centra. Predpokladaný príchod o 18:00 hod. Cena zájazdu je 10€ (preprava, vstupenka na kúpalisko). Záujemcovia sa môžu prihlasovať dňa 18. a 25. mája v Klube dôchodcov (F-centrum) od 14:00 do 16:00 hod alebo e-mailom na adresu irenaolgyay@gmail.com najneskôr  1. 6. 2022. Podmienkou pre uskutočnenie zájazdu je min. 30 účastníkov

19.9. - 24.9.2022  Piešťany, rekondično-liečebný pobyt

ZO JDS plánuje predbežne rezervovať 50 miest na rekondično-liečebný pobyt v kúpeľnom hoteli Splendid v Piešťanoch. Cena pobytu je 320€. V cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia, 12 liečebných procedúr, voľný vstup do bazénov (všetko v jednej budove). Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese maderova.alena@gmail.com alebo v Klube dôchodcov každú stredu od 14:00 do 16:00 hod. do konca júna. Záloha vo výške 200€ sa bude od záujemcov vyberať v mesiaci Júl 2022. V prípade počtu záujemcov nad 35 ZO zabezpečí autobusovú prepravu z finančných prostriedkov ZO JDS.

Poukážky na zdravotnú masáž

 Výbor ZO JDS zakúpil poukážky na zdravotnú masáž. Záujemcovia si môžu poukážky zakúpiť v dňoch 8. a 15. júna 2022 (stredy) v Klube dôchodcov (F-centrum) od 14:00 do 16:00 hod. Cena poukážky je pre členov ZO JDS 6€. Masáž sa bude realizovať po telefonickom (osobnom) dohovore majiteľa poukážky, v priestoroch W Hotela pri železničnej stanici..

Poukážky na pedikúru (suchá)

Výbor ZO JDS zakúpil poukážky na pedikúru. Hodnota poukážky pre člena ZO JDS je 10€ (1 hodina). Záujemcovia si môžu poukážky zakúpiť v dňoch 8. a 15. júna 2022 (stredy) v Klube dôchodcov (F-centrum) od 14:00 do 16:00 hod. Pedikúra sa bude realizovať v Devíne (pri kostole, zastávka autobusu č.29). Termín po telefonickom (osobnom) dohovore majiteľa poukážky s pracovníčkou Pedikúry.

SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE

V mesiaci Máj oslávili alebo budú oslavovať svoje životné jubileá niektorí z našich členov ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Výbor ZO JDS všetkým srdečne blahoželá a spolu s členmi ZO prajú každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, úsmev na tvári, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Veľmi si vážime Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo patrí každému z Vás veľká vďaka. 

Jubilanti:

90 rokov  -  pán  Ján CVEČKO                      - čestný člen ZO

 

85 rokov  -  pani Oľga FRATRIČOVÁ 

                     -  pani  Mária ONDRIAŠOVÁ

 

75 rokov   -  pani Irena OLGYAYOVÁ        - člen Výboru ZO 

 

Všetkým srdečne blahoželáme.

 

S pozdravom

 

Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS

 


5.5.2022

Dňa 25. marca 2022 sa konala Výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Na svojom rokovaní okrem vyhodnotenia činnosti ZO za roky 2020-2021, Správy o hospodárení a Správy revíznej komisie za uvedené roky prerokovala a schválila nové vedenie ZO. Rozlúčila sa s dlhoročnou predsedníčkou ZO pani Beatou Jamborovou. Poďakovala sa jej za dlhoročnú aktívnu činnosť s tým, že ju navrhla na najvyššie ocenenie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré jej bude odovzdané na Krajskom sneme JDS. Za dlhoročnú aktívnu prácu jej poďakoval i prítomný starosta MČ DNV pán Dárius Krajčír. Taktiež vyjadril podporu ZO JDS a vyslovil presvedčenie, že ZO bude i v nasledujúcom obodobí aktívnym článkom pri skvalitňovaní života starších občanov v našej MČ.

 

Výročná členská schôdza taktiež zvolila nový Výbor ZO a nového predsedu ZO. Členmi Výboru ZO boli na nasledujúce volebné obdobie jednohlasne zvolení pp. L. Havlová, A. Máderová, A. Némethová, V. Németh a I. Olgyayová. Novým predsedom ZO JDS v Devínskej Novej Vsi bol jednohlasne zvolený p. M. Jablonický. Za členov revíznej komisie boli zvolení pp. Z. Brutovská, J. Kučerová a D. Lipková. predsedom revíznej komisie sa stala p. D. Lipková.

 

V závere VČS jednohlasne prijala doplnený návrh uznesenia, ktorý vyplynul z diskusie, v ktorom ZO JDS schvaľuje humanitárnu pomoc vojnou skúšanej Ukrajine, odsudzuje vzniknutú vojnovú situáciu a je proti akejkoľvek forme násilia. 

 

Nájsť spôsob vzájomnej informovanosti členov ZO JDS je jedna zo základných úloh pre budúce obdobie. Preto ZO uvítala ústretovosť a pomoc MČ a jej starostu pri realizácii tejto úlohy. Obyvatelia našej Devínskej Novej Vsi si budú môcť získavať informácie o činnosti a živote ZO, jej pripravovaných či realizovaných aktivitách prostredníctvom oficiálnej stránky MČ a tiež prostredníctvom DTV - Devínskonovoveskej televízie. 

 

Mgr. Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS v Devínskej Novej Vsi

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vianoce 23´pozvánka Veľkosť: 253.9 kB Formát: docx Dátum: 12.12.2023