Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZO JDS Devínska Nová Ves

ZO JDS informuje:

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov pozýva všetkých členov na Výročnú členskú schôdzu ZO JDS Devínska Nová Ves, 

ktorá sa uskutoční v sobotu 11. 3. 2023 o 15:00 hod. v Istra Centre. 

Navrh programu:

 1. Otvorenie - schválenie programu VČS, privítanie hostí
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Správa o činnosti ZO JDS za rok 2022
 5. Správa o hospodárení ZO JDS za rok 2022
 6. Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2022
 7. Voľba členov Výboru ZO, člena Revíznej komisie, podpredsedu a hospodára ZO
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver            

Pred rokovaním VČS bude realizovaný výber členských príspevkov na rok 2023. Prineste si so sebou i  členský preukaz. Kto ho stratil, vystaví sa mu nový.

Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                              Mgr. Miroslav Jablonický

                                                                                                      predseda ZO JDS 

 

--------------------------------------------


ZO JDS informuje:

ZO JDS v našej Devínskej Novej Vsi pripravila 1. februára odbornú prednášku, spojenú s diskusiou na tému : "Ochrana spotrebiteľa pri nákupe cez internet". Prednáška sa konala v Klube dôchodcov za účasti našich dôchodcov. Prednášajúcimi boli pracovníčky Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) v Slovenskej republike, pôsobiace v rámci Ministerstva hospodárstva SR. Obsahom ich vystúpenia bola problematika možných rizík pre jednotlivca (kupujúceho). Boli prezentované správne postupy a tiež rizika nákupu, najmä prostredníctvom internetu z e-shopu alebo cezhraničných nákupov. Prítomní boli taktiež oboznámení s právami cestujúcich idúcich do zahraničia, napr. na dovolenku (lietadlo, vlakom, autobusom). 

Zaujímavou súčasťou vystúpenia bola problematika postupu pri reklamácii zakúpeného tovaru, resp. poskytovaných služieb nielen v rámci EÚ, ale i na Slovensku. V závere boli zodpovedané niektoré konkrétne otázky prezentované účastníkmi. Prítomným boli rozdané informačné materiály a menšie brožúrky k problematike. Podľa reakcií všetkých prítomných podujatie bolo prínosom a splnilo svoje poslanie, zamerané najmä na eliminovanie rizík (prevenciu) a ochranu kupujúceho pred nástrahami nákupu cez internet. Otázok a námetom do diskusie by bolo i viacej, časové rozmedzie rýchlo uplynulo. Avšak možnosť pokračovať v budúcom období bola obojstranne podporená. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a samozrejme príjemným lektorkám z ESC.. 

V prípade, záujmu o danú problematiku (i s napr. potrebou konkrétnej pomoci), je možné sa obrátiť na nasledujúce kontakty  Európskeho spotrebiteľského centra v SR:

e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu  / web : www.europskyspotrebitel.sk  / tel. č. 0905 528 477; ESC sídli na Mlynských nivách 44/a 827 15 Bratislava

(predseda ZO JDS; obr.1,2)

zojds2      zojds1

 

- dňa 11.3. 2023 o 15:00 hod. sa v IC uskutoční Výročná členská schôdza ZO JDS (podrobnejšie v pozvánke)

- výber členských príspevkov členov ZO JDS na rok 2023 sa realizuje v Klube dôchodcov u p. G. Ebringerovej a p. M. Jablonického každý pondelok a v stredu  od 14:00 do 15:30 hod. Prineste si so             sebou i  členský preukaz. Kto ho stratil, vystaví sa nový. Informácia sa týka i prípadných nových záujemcov o členstvo v ZO JDS.

 

Blahoželania

V mesiaci Február 2023  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO JDS. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje im čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

90 rokov  -  pani  Školastika DÚBRAVČÍKOVÁ

85 rokov  -   pán     Richard RUŽOVIČ

75 rokov  -  pani   Gabriela PROKOPOVÁ

                  -  pani    Mária HORVÁTHOVÁ

                  -  pani    Pavlína VRÁŽELOVÁ

 70 rokov  - pani    Milena KRÁLOVIČOVÁ

 

predseda ZO JDS - M. Jablonický

--------------------------------------------------

Výbor ZO JDS  praje všetkým členom ZO zdravie, pokoj a príjemné chvíle v kruhu svojich najbližších a priateľov v roku 2023

ZO JDS informuje:

Príchod Vianoc bol čas na zastavenia sa. Čas, keď sa ruch, nepokoj a nervozita postupne menili na pokoj a vlastné príjemné ticho. Čas, kedy sa tešíme na stretnutie s blízkymi, s priateľmi. I naša ZO Jednoty dôchodcov prispela k tejto atmosfére. Pre svojich členov pripravila návštevu baziliky v Šaštíne (prvá zmienka z roku 1564, 16. júla 1736 posviacka základného kameňa stavby baziliky ). Návšteva sa uskutočnila dňa 20. 12. Pre účastníkov bola pripravená stručná prehliadka baziliky, spojená s krátkym výkladom jej histórie. Počas cesty autobusom boli účastníci,prostredníctvom predsedu ZO (inak rodákom zo Šaštína), krátko oboznámení s históriou mesta Šaštín - Stráže. Súčasťou návštevy bola bohoslužba, ktorú celebroval (slúžil) náš pán farár A. Kalamen, za čo mu patrí úprimné poďakovanie. Pre záujemcov bola pripravená možnosť vykonať sviatosť zmierenia (spoveď), ktorú i niektorí využili. Po ukončení bohoslužby v nádhernom, pokojnom, už vo vianočne vyzdobenom prostredí baziliky, si niektorí zakúpili pamätné predmety v miestnej predajni. Milým prekvapením pre všetkých bolo odovzdanie "Pamätnej listiny Národnej svätyne" zo strany rektora baziliky s pečaťou, pri príležitosti našej návštevy. 

Všetci, ktorí sa zúčastnili tejto návštevy, privítali možnosť byť spolu a stráviť predvianočný čas v prostredí, ktorý dáva priestor na zamyslenie sa a pokoru. Slová poďakovania, vďaky a uznania účastníkov, nielen za  zorganizovanie návštevy, ale tiež za dôstojné chvíle strávené v bazilike, boli dôkazom, že sa zámer podaril. Bol príjemným vyplnením predvianočného adventného času. Možno jediným tieňom bola skutočnosť, že sa viacerí naši členovia - napriek záujmu - nemohli z dôvodu choroby návštevy baziliky zúčastniť. Avšak v našich mysliach sme boli s nimi.  (predseda ZO; foto 1,2))

pamatna_listina_JDSbazilika_JDS

Blahoželania

V mesiaci Január 2023  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje im čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

80 rokov  -   pani     Irena  MIKUŠOVÁ

                        pani    Agnesa HABUDOVÁ

                        pani    Anna  TURNEROVÁ

                        pani    Eugénia DOLINSKÁ

75 rokov  -  pani   Margita ŠIMONOVÁ

70 rokov  - pani    Mária  MASLÁKOVÁ

predseda ZO JDS - M. Jablonický

 

---------------------------
ZO JDS v Devínskej Novej Vsi informuje

- Dňa 15. 11. sa pre členov ZO  JDS realizovala návšteva termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede. 

- V závere mesiaca ( 29.11.) členovia ZO JDS navštívili filmové predstavenie s názvom "Vianočný príbeh". Veľmi dobrá česká veselohra sa odohrávala v predvianočnom a vianočnom čase. Skvelé výkony

   hercov J. Bohdalovej, K. Rodena, J. Lábusa či O. Kaisera bola príjemným spestrením pre všetkých účastníkov predstavenia.

- V priebehu mesiaca sme privítali nových členov našej ZO JDS

Čo nás čaká v decembri 2022:

Okrem vianočného posedenia (4.12.)  Výbor ZO pripravil predvianočnú návštevu baziliky v Šaštíne. Návšteva sa uskutoční 20.12. 2022 (utorok). Odchod autobusu bude o 08:30  od ISTRA CENTRA. Účastnícky poplatok je 3€ pri prihlásení sa. Doprava je hradená z prostriedkov ZO JDS. Súčasťou návštevy bude krátky prehľad histórie baziliky a svätá omša, ktorú bude celebrovať náš pán farár. Pre záujemcov bude možnosť vykonať sviatosti zmierenia (spoveď). Tí, ktorí budú mať záujem o spoveď, oznámia svoju požiadavku pri prihlásení sa. Maximálna kapacita prihlásených je 50 účastníkov (autobus). Záväzne je ešte možné sa prihlásiť u predsedu ZO JDS  p. Jablonického na adrese mijablonicky@gmail.com , najneskôr do 12.12.2022. Predpokladaný príchod späť bude okolo 13:00 hod.  

Blahoželania

V mesiaci December 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

 

85 rokov  - pán Štefan BUDAI

 

80 rokov  -  pani     Zita ČERVEŇÁKOVÁ

                     pani    Marta DUNÁROVÁ

                     pani    Beata JAMBOROVÁ

                     pani   Mária KOSTOLANSKÁ

 

75 rokov  -  pani   Štefánia MESÍČKOVÁ

                  -  pani   Júlia RYBÁRIKOVÁ

   

70 rokov  - pani    Eva GNOTHOVÁ

                  - pani    Helena JÁNOŠÍKOVÁ

                     - pán    Jozef HORÁK

 

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

 

V závere roka 2022 Výbor ZO JDS praje všetkým členom ZO príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a osobnej pohody v roku 2023.

 

predseda ZO JDS - M. Jablonický

 

------------------------------------------------------------------

Dňa 12.10. sa v Klube dôchodcov vo Farskom centre uskutočnila pre členov ZO JDS a členov Klubu odborná prednáška spojená s diskusiou na tému "Závislosti naše každodenné". Prednášku zorganizoval Výbor ZO JDS. Lektorkou bola pani PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH., ktorá je uznávanou klinickou psychologičkou, pracujúcou v oblasti redukcie požiadavky po droge a v oblasti prevencie od roku 1993. Od roku 2001 pôsobí v oblasti psychoterapie. Je spoluzakladateľkou viacerých neziskových organizácií. Vo svojom vystúpení sa zamerala na rôzne riziká, spojené s nadmerných užívaním rôznych liekov a podporných prostriedkov v staršom veku života. Jej vystúpenie, i na základe praktických príkladov a skúseností, sa stretlo s pozitívnym ohlasom účastníkov. Svedčí o tom i aktívna diskusia a zodpovedanie rôznych otázok účastníkov. Účastníci sa zhodli na potrebe ďalšieho spoločného stretnutia. V závere predseda ZO JDS, za všetkých prítomných, poďakoval slovom i kyticou kvetov pani PhDr. B. Kuchárovej za jej vystúpenie.  

 

Čo nás čaká v novembri a v decembri 2022:

15. 11. návšteva termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede. Odchod od ISTRA CENTRA o 8:00 hod.. Účastník zaplatí 10.- €. Prihlásiť sa môžete na mail. adrese: alena.maderova@gmail.com alebo v klube dôchodcov v návštevných hodinách (Po-Str.-Pia)

29.11. ZO JDS Lamač v spolupráci s našou ZO JDS pripravila návštevu filmového predstavenia v Bory Mall CINEMAX s názvom "Vianočný príbeh". Je to česká komédia, ktorej dej sa odohráva počas Štedrého dňa. Jednu z hlavných úloh hraje Jiřina Bohdalová. Predstavenie sa uskutoční dňa 29. 11. 2022 o 10:00 hod. Vstupné pre členov ZO JDS bude 3€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Klube
dôchodcov (Po-Str-Pia), najneskôr do 23.11. 2022 alebo na email mijablonicky@gmail.com Príchod na predstavenie individuálny, najneskôr do 09:45 hod.

04. 12. ZO JDS pripravuje slávnostné vianočné posedenie pre členov ZO Jednoty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi. Posedenie sa uskutoční dňa 04.12.2022 v ISTRA CENTRE. Začiatok je o 15.00 hod. Súčasťou vianočného posedenia bude kultúrny program a menšie občerstvenie. Vlastné výrobky sú vítané. Výbor ZO JDS všetkých členov srdečne pozýva.

20. 12. Výbor ZO pripravuje predvianočnú návštevu baziliky v Šaštíne. Návšteva sa uskutoční 20.12. 2022 (útorok). Odchod autobusu bude o 08:30 od ISTRA CENTRA. Účastník uhradí poplatok 3€
pri prihlásení sa. Doprava bude hradená z prostriedkov ZO JDS. Súčasťou návštevy bude krátky prehľad histórie baziliky a svätá omša, ktorú bude celebrovať náš pán farár. Pre záujemcov bude
možnosť vykonať sviatosti zmierenia (spoveď). Tí, ktorí budú mať záujem o spoveď, oznámia svoju požiadavku pri prihlásení sa. Záväzne sa bude možné prihlásiť v Klube dôchodcov u predsedu ZO
p. Jablonického alebo emailom na adresu mijablonicky@gmail.com najneskôr do 12.12.2022. Predpokladaný príchod späť bude okolo 13:00 hod.

 

Blahoželania

V mesiaci November 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

80 rokov  -  pani     Ema MIKOVIČOVÁ

                       pani    Valéria DÁVIDOVÁ

75 rokov  -  pani   Katarína NOVOTNÁ

                     -  pani   Tatiana KUNÍKOVÁ

                     -  pán    Ctibor FIEDLER

 

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

predseda ZO JDS - M. Jablonický

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO JDS v Devínskej Novej Vsi informuje

Stalo sa :

     Dňa 1. 10. 2022 sa vo veľkej sále Istra Centra uskutočnila slávnostná členská schôdza ZO JDS pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktorú pripravil Výbor ZO JDS. Členovia ZO medzi sebou privítali starostu MČ Devínska Nová Ves pána Dáriusa Krajčíra. Slávnostné stretnutie krátkym príhovorom otvoril predseda ZO JDS. V príhovore zvýraznil význam úcty a poďakovania starším občanom, mamám, otcom, babkám, dedkom, prarodičom za ich aktívny celoživotný prínos spoločnosti a komunite. Poďakoval MČ za doterajšiu pomoc. Vyslovil nádej, že spoločnosť a komunita im bude i naďalej vytvárať dôstojné podmienky pre ich život v starobe. Starosta MČ vo svojom vystúpení poďakoval členom ZO JDS za ich činnosť. Ocenil význam a podiel členov ZO JDS na rozvoji aktivít pre starších ľudí v našej MČ. Vyjadril presvedčenie, že MČ bude i naďalej aktívnym článkom a pomocníkom pri vytváraní dôstojných životných podmienok a aktívneho priestoru pre rozvoj záujmov starších ľudí v našej MČ. Po jeho vystúpení, na návrh Výboru ZO, blahoželal a odovzdal drobné darčeky prítomným členom ZO JDS, ktorí sa v tomto roku dožívajú 75 rokov života. V úvode a v závere podujatia spríjemnil slávnostné podujatie a atmosféru svojim básnickým prednesom pán Juraj Mravec, obyvateľ našej MČ, dlhoročný novinár, publicista a autor viacerých básnických zbierok. Slávnostné stretnutie členov ZO JDS vyvrcholilo vystúpením ľudovej hudby BOROVIENKA.

 

     Výbor ZO JDS úprimne ďakuje členom ZO JDS a hosťom za účasť na slávnostnom podujatí. Zároveň ďakuje i pracovníkom Istra Centra za vytvorenie podmienok pre naše slávnostné podujatie.

predseda ZO JDS : Mgr. Miroslav Jablonický

 

Čo nás čaká v októbri:

12.10.Klub dôchodcov - Farské centrum - 14:00 hod - prednáška spojená s diskusiou na tému : "Závislosti naše každodenné". Lektorkou bude pani PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH.

              Prednáška bude zamerané na riziká, spojené s nadmerných užívaním rôznych liekov a podporných prostriedkov v staršom veku života. Srdečne pozývame i nečlenov ZO JDS. 

25.10.  Návšteva najromantickejšíeho  múzea moderného umenia v Európe – Danubiany v Čunove. Návšteva je spojená s odborným výkladom. Odchod autobusu je 10:00 hod. od Istra Centra.

              Predpokladaný príchod 14:00 hod. Doprava bude hradená z prostriedkov ZO JDS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Klube dôchodcov v dňoch 12.10 alebo 19.10.od 14:00 do 16:00 hod u predsedu

              ZO JDS, prípadne na emailovú adresu mijablonicky@gmail.com, kde obdržia i bližšie informácie. 

 

Blahoželania

V mesiaci Október 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

 

Naši jubilanti:

80 rokov  -  pani      Mária VALKOVIČOVÁ

75 rokov  -  pani   Margita EBRINGEROVÁ

                     -  pani   Matilda PREISINGEROVÁ

                     -  pani  Terézia MÁDEROVÁ

65 rokov -  pán    Libor JÁNOŠ

 

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam Výboru ZO JDS

Výbor ZO Jednoty dôchodcov oznamuje všetkým členom, že z príležitosti "Mesiaca úcty k starším" bude dňa 1. 10. 2022 o 15:00 hod v Istra Centre organizovať slávnostnú členskú schôdzu. Jej súčasťou bude odovzdanie drobných darčekov a blahoželaní členom ZO JDS, ktorí sa v tomto roku dožívajú 75 rokov života. Ako súčasť programu je pripravený kultúrny program. Všetkých členov ZO srdečne pozývame. Výbor ZO pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" taktiež pripravuje rôzne akcie počas celého mesiaca. Bližšie informácie budú včas oznámené. 

Zároveň prosíme tých členov ZO JDS, ktorí doposial nezaplatili členský príspevok, môžu tak urobiť každú stredu od 14:00 hod do 15:45 hod. v klube dôchodcov vo Farskom centre (len v mesiaci september)

Blahoželania

V mesiaci September 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

90 rokov  - pán    Michal ONDRIÁŠ

                     - pán    Imrich DUFFEK

80 rokov  -  pán      Štefan ANNER

70 rokov  -  pani   Mária SEDMÁKOVÁ

                     -  pani   Mária SEDLAČKOVÁ

                     -  pani    Ľudmila VÁŇOVÁ

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

 

Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petícia „Aj seniori chcú dôstojne žiť“

Vážení členovia JDS a obyvatelia Devínskej Novej Vsi,

     ZO Jednoty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi sa plne hlási k výzve delegátov a predsedníctva XII. snemu Jednoty dôchodcov Slovenska pre poslancov NR SR, zameranej na riešenie situácie a postavenia seniorov v našej spoločnosti. My seniori, ako súčasť viacgeneračného Slovenska, sme sa z dôvodu obrovského zdražovania dostali do situácie, kedy potrebujeme, aby nám štát pomohol s rastúcimi cenami potravín, energií, či nákladov na bývanie. Viac ako tretina nášho domáceho rozpočtu ide na potraviny, viac ako polovica má na deň 3,60 eura na jedlo a 7 eur mesačne na lieky. Niektorí musia pracovať dodnes, aby prežili. Celý náš profesionálny pracovný život sme vytvárali materiálne a duševné hodnoty. Preto sa v mene všetkých seniorov obraciame na politikov s konkrétnymi  požiadavkami. Ich splnenie nám aspoň čiastočne uľahčí našu situáciu. Veríme, že nájdeme ústretovosť (text skrátený-autor príspevku; plný text na petičnom hárku)

Požiadavky:

- Mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca roku 2022
- Rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov;
- Výplatu tzv. 14. dôchodku v novembri 2022
- Schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku
- Zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50,- € na 100,- €
- Nulové doplatky na lieky pre každého seniora a na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká

Na uvedenú petíciu reaguje i ZO JDS v našej mestskej časti. Na viacerých miestach Devínskej Novej Vsi budú k dispozícii petičné hárky. Podporovatelia môžu písomne do hárku našu petíciu podporiť (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, podpis). Petičná akcia bude trvať do 16. 8. 2022. 

ZO JDS už vopred ďakuje všetkým dobrovoľným podporovateľom za ústretovosť a pochopenie našej snahy.

_________________________    

V mesiaci August 2022  budú oslavovať svoje životné jubileá niektorí členovia našej ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Výbor ZO JDS spolu s členmi ZO praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. Veľmi si vážime Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo patrí každému z Vás veľká vďaka. 

Jubilanti:

85 rokov  -  pani      Alžbeta ONDRIAŠOVÁ                      

80 rokov  -  pán    Ľubomír HRABINA 

 ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi všetkým jubilantom srdečne blahoželá.

S pozdravom a poďakovaním

 

Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS

----------------------------------------

Dňa 25. marca 2022 sa konala Výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Na svojom rokovaní okrem vyhodnotenia činnosti ZO za roky 2020-2021, Správy o hospodárení a Správy revíznej komisie za uvedené roky prerokovala a schválila nové vedenie ZO. Rozlúčila sa s dlhoročnou predsedníčkou ZO pani Beatou Jamborovou. Poďakovala sa jej za dlhoročnú aktívnu činnosť s tým, že ju navrhla na najvyššie ocenenie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré jej bude odovzdané na Krajskom sneme JDS. Za dlhoročnú aktívnu prácu jej poďakoval i prítomný starosta MČ DNV pán Dárius Krajčír. Taktiež vyjadril podporu ZO JDS a vyslovil presvedčenie, že ZO bude i v nasledujúcom obodobí aktívnym článkom pri skvalitňovaní života starších občanov v našej MČ.

 

Výročná členská schôdza taktiež zvolila nový Výbor ZO a nového predsedu ZO. Členmi Výboru ZO boli na nasledujúce volebné obdobie jednohlasne zvolení pp. L. Havlová, A. Máderová, A. Némethová, V. Németh a I. Olgyayová. Novým predsedom ZO JDS v Devínskej Novej Vsi bol jednohlasne zvolený p. M. Jablonický. Za členov revíznej komisie boli zvolení pp. Z. Brutovská, J. Kučerová a D. Lipková. predsedom revíznej komisie sa stala p. D. Lipková.

 

V závere VČS jednohlasne prijala doplnený návrh uznesenia, ktorý vyplynul z diskusie, v ktorom ZO JDS schvaľuje humanitárnu pomoc vojnou skúšanej Ukrajine, odsudzuje vzniknutú vojnovú situáciu a je proti akejkoľvek forme násilia. 

 

Nájsť spôsob vzájomnej informovanosti členov ZO JDS je jedna zo základných úloh pre budúce obdobie. Preto ZO uvítala ústretovosť a pomoc MČ a jej starostu pri realizácii tejto úlohy. Obyvatelia našej Devínskej Novej Vsi si budú môcť získavať informácie o činnosti a živote ZO, jej pripravovaných či realizovaných aktivitách prostredníctvom oficiálnej stránky MČ a tiež prostredníctvom DTV - Devínskonovoveskej televízie. 

 

Mgr. Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS v Devínskej Novej Vsi