Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základné školy

ZŠ I.Bukovčana 3
Ul. I. Bukovčana 3
841 08 Bratislava
riaditeľka : Mgr. Renáta Balogová
tel.: +421 911 976 204

 

ZŠ P.Horova 16
Pavla Horova 16
841 07 Bratislava
riaditeľ : Mgr. Miloš Marko
tel.:02/6453 8463
 
 
Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania  podporuje rozvoj osobnosti žiaka . Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné  na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Ústava SR zabezpečuje právo každého občana na bezplatné vzdelanie v štátnych základných školách a možnosť zriaďovať aj iné školy ako štátne.
 
Od 1. 1. 2013 sú financované zo štátneho rozpočtu:

 a) z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR:

 • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC,

 b) z rozpočtovej kapitoly MV SR:

 • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa a obvodného úradu v sídle kraja (do 1. 1. 2013 – KŠÚ),
 • materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja (do 1. 1. 2013 – KŠÚ),
 • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja (do 1. 1. 2013 – KŠÚ).

 Financovanie upravujú legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:

 • materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC od 1. 1. 2005
 • materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov od 1. 1. 2007

 Financovanie upravujú legislatívne predpisy: 

 • Zákon č. 564/2004 Z. z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov -spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,
 • Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov- kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -spôsob poskytovania finančných prostriedkov obcou (§6 ods. 12) a VÚC (§9 ods.12),
 • Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  - zber údajov potrebných  na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§7a).