Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

KVZP

Komisia výstavby a životného prostredia

 • predseda: Mgr. Beata Janatová
 1. podpredseda: Marek Čechovič
 2. podpredseda: Vladimír Kočvara
 • členovia: Ing. Ján Žatko, Peter Kolega, Rudolf Brídzik, Ivan Hirländer, Milan Miler, Ján Rábek, Pavol Kopačka, Fridrich Pokorný


komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva  mestskej časti.
  

           Komisia plní stále úlohy:

 1. poradnú - vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní Miestnej rady (ďalej MR) a miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), vyjadruje svoje stanoviská k dôležitým otázkam života mestskej časti (ďalej MČ) a k investičným zámerom týkajúcich sa MČ a pod.,
 2. iniciatívnu - vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života v MČ, ktoré patria do oblasti jej pôsobenia a predkladá ich orgánom MČ, spolupracuje pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov,
 3. kontrolnú - kontroluje spôsob realizácie uznesení MR a MZ, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a uznesení, upozorňuje orgány MČ na nedostatky, ktoré zistí vo svojej oblasti pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, dozerá na hospodárenie s majetkom MĆ prípadne so zvereným majetkom MĆ, dozerá na územnoplánovaciu, investičnú činnosť v MĆ, kontroluje vybavovanie sťažností, petícií, pripomienok obyvateľov MČ a pod.

 Plní ďalšie úlohy:

 1. Posudzuje a navrhuje koncepcie z hľadiska rozvoja MČ, posudzuje a podieľa sa na obstarávaní, aktualizácii a zmien územného plánu MČ – pripomienky a návrhy, iniciuje obstaranie podrobnejšej dokumentácie a pod.
 2. Vyjadruje sa k návrhu územného plánu hlavného mesta a k návrhom jeho zmien a doplnkov.
 3. Zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a neperspektívnych trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska urbanistického, demografického a ekologického.
 4. Dáva podnety na priority trvalo udržateľného rozvoja MČ.
 5. Navrhuje spracovanie a posudzuje koncepcie ochrany prírody na území MČ.
 6. Posudzuje vlastnú investičnú činnosť MČ v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov MČ a rozvoja obce.
 7. Prijíma stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku obce s ohľadom na účel využitia a stavebno-technického riešenia.
 8. Podieľa sa na výberových konaniach – súťažné podklady,  so zameraním na stavby realizované MČ.
 9. Spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
 10. Navrhuje a vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi, miestam, kde sa takáto činnosť bude vykonávať a pod.
 11. Spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene. Posudzuje výruby drevín a prijíma k nim stanoviská.
 12. Navrhuje plochy a druhové zloženie náhradnej výsadby v MČ.
 13. Koncepčná tvorba zelene – odporúča  spôsob tvorby a ochrany 
 14. Vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb v mestskej časti a iniciuje podnety a návrhy z oblasti výstavby pre orgány mestskej časti.
 15. Spolupracuje s MČ pri vydávaní stanovísk k  príprave a realizácii stavieb na území MČ a vyjadruje sa k stavbám na území MČ.
 16. Vyjadruje sa k zámerom stavieb, územným konaniam (okrem jednoduchých stavieb rodinných domov, objektov na individuálnu rekreáciu), konaniam v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), zmenám stavieb a pod., najmä v prípadoch keď môže prísť k zásahom do života a prostredia občanov MČ.
 17. Posudzuje všetky stavby MČ vrátane chodníkov, ciest, parkovacích miest a pod.
 18. Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu MČ v danej oblasti.
 19. Spolupracuje pri riešení sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo nepovolených zmien stavieb.
 20. Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení.
 21. Vyjadruje sa k architektonickej úprave verejných priestranstiev.
 22. Posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území MČ.
 23. Posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ na území MČ z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia.
 24. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.
 25. Podáva podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce, ohrozenia životného prostredia alebo oprávneného podnetu občanov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zápisnica kvdzp 27.02.2023, overená Veľkosť: 139.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.3.2023
zápisnica kvzp 27.10.2021 Veľkosť: 215.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2021
zápisnica kvdzp 9.11.2021 Veľkosť: 103.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2021
pripomienky za komisiu výstavby a ŽP (2) Veľkosť: 137.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2021
zápisnica kvzp 24.11.2021 Veľkosť: 143.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.11.2021
pozvánka KVŽP 02.02.2022 Veľkosť: 2.52 MB Formát: pdf Dátum: 28.1.2022
zápisnica kvdzp 02.02.2022 Veľkosť: 210.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
zápisnica kvdzp 29.03.2022 Veľkosť: 132.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.5.2022
zápisnica kvdzp 11.5.2022 Veľkosť: 136.7 kB Formát: pdf Dátum: 24.5.2022
zápisnica kvdzp 27.06.2022 Veľkosť: 110.9 kB Formát: pdf Dátum: 11.7.2022
zápisnica kvdzp 29.06.2022 Veľkosť: 132 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
zápisnica kvdzp 06.09.2022, fin Veľkosť: 111.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.10.2022
zápisnica kvdzp 10.10.2022, fin Veľkosť: 124 kB Formát: pdf Dátum: 5.11.2022
Pozvánka KVŽP 27 02 2023 Veľkosť: 260.3 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2023
DNV_Prezentacia ITB materiál na pripomienkovanie Veľkosť: 12.7 MB Formát: pdf Dátum: 1.3.2023
Pozvánka 27.10.2021 Veľkosť: 15.8 kB Formát: docx Dátum: 26.10.2021
KVŽP program 03.04.2023 Veľkosť: 15 kB Formát: docx Dátum: 31.3.2023
zápisnica kvdzp 03.04.2023 Veľkosť: 114.5 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2023
KVŽP program 07.06.2023 Veľkosť: 90.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.6.2023
zápisnica kvdzp per rollam Veľkosť: 89 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2023
zápisnica kvdzp 07.06.2023, overená Veľkosť: 130.8 kB Formát: pdf Dátum: 23.6.2023
KVŽP program 02.10.2023 Veľkosť: 89.8 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2023
zápisnica kvdzp 02.10.2023 Veľkosť: 110 kB Formát: pdf Dátum: 7.11.2023
zápisnica kvdzp per rollam 19.11.2023, VZN o ovzduší Veľkosť: 86.7 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
zápisnica kvdzp 22.11.2023, Veľkosť: 109.6 kB Formát: pdf Dátum: 4.12.2023
KVŽP pozvánka, 05.02.2024 Veľkosť: 93.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.1.2024
zápisnica kvzp 05.02.2024 Veľkosť: 134.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.2.2024
zápisnica kvzp 25.03.2024 Veľkosť: 137.5 kB Formát: pdf Dátum: 4.4.2024
Pozvánka 12.06.2024 Veľkosť: 117.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.6.2024
Zápisnica 2020_05_20 Veľkosť: 153.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2020
Zápisnica 2019_04_01 Veľkosť: 536.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2019
Pozvánka 2019_04_25 Veľkosť: 129.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.4.2019
Zápisnica 2019_05_30 Veľkosť: 1.34 MB Formát: pdf Dátum: 30.5.2019
Pozvánka 2019_05_30 Veľkosť: 131.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2019
Pozvánka 2019_09_04 Veľkosť: 140.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2019
Pozvánka 2019_10_23 Veľkosť: 25.8 MB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Zápisnica 2019_09_04 Veľkosť: 1.3 MB Formát: pdf Dátum: 4.9.2019
Zápisnica 2019_10_23 Veľkosť: 209.8 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Pozvánka 2019_10_23 Veľkosť: 6.2 MB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Pozvánka 2019_12_10 Veľkosť: 52.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2019
Zápisnica 2019_12_10 Veľkosť: 67.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2019
Pozvánka 2020_01_22 Veľkosť: 126 kB Formát: pdf Dátum: 21.1.2020
Zápisnica 2020_01_22 Veľkosť: 141.5 kB Formát: pdf Dátum: 22.1.2020
Pozvánka 2020_05_20 Veľkosť: 212.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2020
Zápisnica 2019_03-06 Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 6.3.2019
Rokovací poriadok komisie výstavby a ŽP Veľkosť: 171.5 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2020
Pozvánka 2020_08_03 Veľkosť: 205.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.8.2020
Zápisnica 2020_08_03 Veľkosť: 1.76 MB Formát: pdf Dátum: 26.8.2020
pozvanka 2020_10_21 Veľkosť: 211.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.10.2020
Zápisnica 2020_10_21 Veľkosť: 221.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.11.2020
Pozvánka 2020_11_26 Veľkosť: 72.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.11.2020
Zápisnica 2020_11_26 Veľkosť: 193.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.12.2020
Pozvánka 2021_04_07 Veľkosť: 208.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2021
Zápisnica 2021_04_07 Veľkosť: 157.7 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2021
Pozvánka 2021_06_02 Veľkosť: 93.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.6.2021
Zápisnica 2021_06_02 Veľkosť: 120.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2021
pozvánka 07.09.2021 Veľkosť: 15.9 kB Formát: docx Dátum: 6.9.2021
Zápisnica 7.9.2021 Veľkosť: 140.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.9.2021