Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

KVZP

Komisia výstavby a životného prostredia

 • predseda:  Beáta Janatová
 • podpredseda: Andrej Kovarík
 • členoviaAdrián Jankovič, Ján Žatko, Peter Kolega, Peter Guliš, Fridrich Pokorný, Vladimír Kočvara, Milan Miler, Pavol Kopačka, Ivan Hirländer, Rudolf Brídzik


komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva  mestskej    časti.
  

           Komisia plní stále úlohy:

 1. poradnú - vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní Miestnej rady (ďalej MR) a miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), vyjadruje svoje stanoviská k dôležitým otázkam života mestskej časti (ďalej MČ) a k investičným zámerom týkajúcich sa MČ a pod.,
 2. iniciatívnu - vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života v MČ, ktoré patria do oblasti jej pôsobenia a predkladá ich orgánom MČ, spolupracuje pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov,
 3. kontrolnú - kontroluje spôsob realizácie uznesení MR a MZ, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a uznesení, upozorňuje orgány MČ na nedostatky, ktoré zistí vo svojej oblasti pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, dozerá na hospodárenie s majetkom MĆ prípadne so zvereným majetkom MĆ, dozerá na územnoplánovaciu, investičnú činnosť v MĆ, kontroluje vybavovanie sťažností, petícií, pripomienok obyvateľov MČ a pod.

 Plní ďalšie úlohy:

 1. Posudzuje a navrhuje koncepcie z hľadiska rozvoja MČ, posudzuje a podieľa sa na obstarávaní, aktualizácii a zmien územného plánu MČ – pripomienky a návrhy, iniciuje obstaranie podrobnejšej dokumentácie a pod.
 2. Vyjadruje sa k návrhu územného plánu hlavného mesta a k návrhom jeho zmien a doplnkov.
 3. Zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a neperspektívnych trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska urbanistického, demografického a ekologického.
 4. Dáva podnety na priority trvalo udržateľného rozvoja MČ.
 5. Navrhuje spracovanie a posudzuje koncepcie ochrany prírody na území MČ.
 6. Posudzuje vlastnú investičnú činnosť MČ v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov MČ a rozvoja obce.
 7. Prijíma stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku obce s ohľadom na účel využitia a stavebno-technického riešenia.
 8. Podieľa sa na výberových konaniach – súťažné podklady,  so zameraním na stavby realizované MČ.
 9. Spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
 10. Navrhuje a vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi, miestam, kde sa takáto činnosť bude vykonávať a pod.
 11. Spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene. Posudzuje výruby drevín a prijíma k nim stanoviská.
 12. Navrhuje plochy a druhové zloženie náhradnej výsadby v MČ.
 13. Koncepčná tvorba zelene – odporúča  spôsob tvorby a ochrany 
 14. Vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb v mestskej časti a iniciuje podnety a návrhy z oblasti výstavby pre orgány mestskej časti.
 15. Spolupracuje s MČ pri vydávaní stanovísk k  príprave a realizácii stavieb na území MČ a vyjadruje sa k stavbám na území MČ.
 16. Vyjadruje sa k zámerom stavieb, územným konaniam (okrem jednoduchých stavieb rodinných domov, objektov na individuálnu rekreáciu), konaniam v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), zmenám stavieb a pod., najmä v prípadoch keď môže prísť k zásahom do života a prostredia občanov MČ.
 17. Posudzuje všetky stavby MČ vrátane chodníkov, ciest, parkovacích miest a pod.
 18. Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu MČ v danej oblasti.
 19. Spolupracuje pri riešení sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo nepovolených zmien stavieb.
 20. Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení.
 21. Vyjadruje sa k architektonickej úprave verejných priestranstiev.
 22. Posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území MČ.
 23. Posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ na území MČ z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia.
 24. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.
 25. Podáva podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce, ohrozenia životného prostredia alebo oprávneného podnetu občanov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zápisnica 2019_03-06 Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 6.3.2019
Zápisnica 2019_04_01 Veľkosť: 536.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2019
Pozvánka 2019_04_25 Veľkosť: 129.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.4.2019
Zápisnica 2019_05_30 Veľkosť: 1.34 MB Formát: pdf Dátum: 30.5.2019
Pozvánka 2019_05_30 Veľkosť: 131.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2019
Pozvánka 2019_09_04 Veľkosť: 140.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2019
Pozvánka 2019_10_23 Veľkosť: 25.8 MB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Zápisnica 2019_09_04 Veľkosť: 1.3 MB Formát: pdf Dátum: 4.9.2019
Zápisnica 2019_10_23 Veľkosť: 209.8 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Pozvánka 2019_10_23 Veľkosť: 6.2 MB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Pozvánka 2019_12_10 Veľkosť: 52.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2019
Zápisnica 2019_12_10 Veľkosť: 67.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2019
Pozvánka 2020_01_22 Veľkosť: 126 kB Formát: pdf Dátum: 21.1.2020
Zápisnica 2020_01_22 Veľkosť: 141.5 kB Formát: pdf Dátum: 22.1.2020
Pozvánka 2020_05_20 Veľkosť: 212.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2020
Zápisnica 2020_05_20 Veľkosť: 153.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2020
Rokovací poriadok komisie výstavby a ŽP Veľkosť: 171.5 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2020
Pozvánka 2020_08_03 Veľkosť: 205.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.8.2020
Zápisnica 2020_08_03 Veľkosť: 1.76 MB Formát: pdf Dátum: 26.8.2020
pozvanka 2020_10_21 Veľkosť: 211.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.10.2020
Zápisnica 2020_10_21 Veľkosť: 221.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.11.2020
Pozvánka 2020_11_26 Veľkosť: 72.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.11.2020
Zápisnica 2020_11_26 Veľkosť: 193.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.12.2020
Pozvánka 2021_04_07 Veľkosť: 208.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2021
Zápisnica 2021_04_07 Veľkosť: 157.7 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2021
Pozvánka 2021_06_02 Veľkosť: 93.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.6.2021
Zápisnica 2021_06_02 Veľkosť: 120.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.6.2021
pozvánka 07.09.2021 Veľkosť: 15.9 kB Formát: docx Dátum: 6.9.2021
Zápisnica 7.9.2021 Veľkosť: 140.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.9.2021