Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

KSMV

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 

je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva MČ.
 • predseda: Beáta Janatová
 • podpredseda: Miroslav Antal
 • členovia : Peter Kolega, Lenka Hlaváčová, Bronislava Kraváriková, Štefan Tvarožek, Miroslava Daneková, Marcela Paulovičová, Lenka  Németová, Marcela Kramplová, Anna Kmeťová, Peter Polčic

Komisia plní stálZápisnica_28.4.2021e úlohy:

 1. poradnú - vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní Miestnej rady (ďalej MR) a miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), vyjadruje svoje stanoviská k dôležitým otázkam týkajúcim sa vzdelávania, voľnočasových aktivít detí a mládeže mestskej časti (ďalej MČ) a k investičným zámerom týkajúcich sa školských zariadení a voľnočasových aktivít pre deti a mládež MČ a pod.,
 2. iniciatívnu - vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok školstva, vzdelávania, prevádzkovania stavieb na tieto účely v MČ, ktoré patria do oblasti jej pôsobenia a predkladá ich orgánom MČ, spolupracuje pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov,
 3. kontrolnú - kontroluje spôsob realizácie uznesení MR a MZ, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a uznesení, upozorňuje orgány MČ na nedostatky, ktoré zistí vo svojej oblasti pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, dozerá na hospodárenie s majetkom MĆ, ktorý je zverený školským zariadeniam, dozerá na investičnú činnosť v školských zariadeniach a zariadeniach určených na voľnočasové aktivity MĆ, kontroluje vybavovanie sťažností, petícií, pripomienok obyvateľov MČ a pod.

 Plní ďalšie úlohy:    

 1. Spolupracuje s odborom školstva, školskými radami a vedením školských zariadení za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. Posudzuje správy o činnosti a ďalšie dôležité dokumenty ohľadne školstva a mládeže.
 3. Vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zrušenie škôl a školských zariadení.
 4. Sleduje investičný rozvoj škôl a ich zariadení ako aj objektov a priestorov na voľnočasové aktivity detí a mládeže.
 5. Vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy zameraných na deti a mládež.
 6. Zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov dotýkajúcich sa oblasti školstva a využívania voľného času.
 7. Sleduje na území obce potrebu a účelné vytváranie možností pre výstavbu, dostavbu a prevádzku týchto zariadení.
 8. Posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej činnosti v oblasti školstva a využívania voľného času.
 9. Zaujíma stanoviská k návrhom na zriadenie, zakladanie a zrušovanie organizácií a zariadení MČ pôsobiacich v oblasti školstva a voľného času detí a mládeže.
 10. Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu MČ v danej oblasti.
 11. Metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre organizácie zabezpečujúce voľnočasové aktivity na území MČ.
 12. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Prezenčná listina 140.6 kB pdf 22.5.2019
Zápisnica 212.6 kB pdf 22.5.2019
Prezenčná listina 139.8 kB pdf 22.10.2019
Zápisnica 730.9 kB pdf 22.10.2019
Prezenčná listina 139.5 kB pdf 21.11.2019
Zápisnica 207.1 kB pdf 21.11.2019
Prezenčná listina 139.5 kB pdf 11.2.2020
Zápisnica 185.3 kB pdf 11.2.2020
Pozvánka 153.8 kB pdf 27.5.2020
Prezenčná listina 137.9 kB pdf 4.6.2020
Zápisnica 161.3 kB pdf 4.6.2020
Pozvánka 26.08.2020 109.6 kB pdf 20.8.2020
Zápisnica 143.1 kB pdf 26.8.2020
Pozvánka 25.11.2020 18.9 kB pdf 25.11.2020
Prezenčná listina 25.11.2020 138.3 kB pdf 4.12.2020
Zápisnica 25.11.2020 150.8 kB pdf 4.12.2020
Pozvánka 28.4.2021 19.9 kB pdf 28.4.2021
Zápisnica 28.4.2021 68.1 kB pdf 5.5.2021
Prezenčná listina 16.06.2021 14.9 kB docx 10.8.2021
Zápisnica 16.6.2021 29.9 kB docx 10.8.2021