7102
  • Aktuality
  • Požiadajte si o dotáciu z rozpočtu mestskej časti

Požiadajte si o dotáciu z rozpočtu mestskej časti

01.10.2019 - Aktuality

Požiadajte si o dotáciu z rozpočtu mestskej časti

MČ BA-DNV schválila nové VZN o dotáciách poskytovaných z rozpočtu MČ právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je MČ, a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území hl. mesta SR – BA, alebo vykonávajú činnosť v prospech rozvoja MČ. MČ môže poskytnúť dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb na podporu podnikania a zamestnanosti na území MČ, najmä na: poskytovanie sociálnej pomoci, ochranu ľudských práv a základných slobôd, ochranu zdravia obyvateľstva, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, tvorbu, a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu životného prostredia.

 

Žiadateľ môže podať žiadosť na tlačive, ktorú MČ DNV zverejní na webovom sídle alebo poštou doručiť na MÚ do 15. 11. bežného roka a do 15. 3. príslušného rozpočtového roka. Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje uznesením MZ MČ BA-DNV po predchádzajúcom prerokovaní a na základe odporučenia Komisie pre dotácie a Miestnej rady MČ BA DNV. V októbri bude spustené aj testovanie elektronického podávania žiadostí. O jeho spustení vás budeme priebežne informovať.

https://www.devinskanovaves.sk/buxus/docs/tlaciva_pdf/dotacie/2019_z_o_dotaciu.pdf

Vytlačiť Poslať známenu
Požiadajte si o dotáciu z rozpočtu mestskej časti