6926

Verejná ponuka

02.08.2019 - Aktuality

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves  Verejná ponuka
na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta Parkovacia zónaPočet parkovacích miest Parkovacia zónaPočet parkovacích miestEisnerova 5-73Štefana Králika 206Ivana Bukovčana 123Pavla Horova 71Ivana Bukovčana 204Pavla Horova  17 1Ivana Bukovčana 24-26:3Pavla Horova 187Jána Poničana 7-11:5Pavla Horova 18 (pri kont.)1Jána Poničana (pri OD Eisnerova)12Pavla Horova 20 (z bočnej strany)4Jána Smreka 182Pavla Horova 223Štefana Králika 127Pavla Horova 26 4Štefana Králika 161Pavla Horova 26  (pred domom)  1 Obdobie užívania vyhradeného parkovacieho miesta:     01. 10. 2019  -  30. 09. 2020 Podmienky verejnej ponuky na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta:

  • výška ceny za užívanie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta nemôže byť nižšia ako 330 eur/rok;
  • nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta vzniká uchádzačom s najvyššími ponukami  cien podľa počtu vyhradených parkovacích miest v parkovacej zóne;
  • v prípade rovnosti ponúk v tej istej parkovacej zóne budú záujemcovia oslovení za účelom predloženia novej cenovej ponuky;
  • doručenie žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v zalepenej obálke s označením „Verejná ponuka – parkovanie – neotvárať“ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava do termínu, ktorý je uvedený na zverejnenej verejnej ponuke na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, požadovanú parkovaciu zónu, vlastníka osobného motorového vozidla, typ, farbu, evidenčné číslo osobného motorového vozidla a ponúkanú cenu za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta na obdobie jedného roka;
  • mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže záujemcov, voči ktorým eviduje pohľadávky po splatnosti;
  • povinnosti užívateľa: udržiavanie čistoty a poriadku na parkovacom mieste počas celej doby užívania prideleného vyhradeného parkovacieho miesta vrátane zimnej údržby a uvoľnenie parkovacieho miesta na základe výzvy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za účelom zabezpečenia označenia parkovacieho miesta alebo blokového čistenia ulíc;
  • povinnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: zabezpečiť zvislé a vodorovné označenie vyhradeného parkovacieho miesta v súlade s platnou legislatívou.
 Uzávierka žiadostí:  16. septembra 2019 o 17:00 hodine                                                                                                             Dárius Krajčír  v.r.                                                                                                            starosta mestskej časti                                                                                                             Bratislava-Devínska Nová Ves Vzor  tlačiva žiadosti  „Verejná ponuka na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta“ je zverejnená na www.devinskanovaves.sk  (tlačivá na stiahnutie/rôzne).

Vytlačiť Poslať známenu
Verejná ponuka