6926

Verejná ponuka

10.09.2019 - Aktuality

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves  

Verejná ponuka
na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta 

 

Parkovacia zóna

Počet parkovacích miest

 

Parkovacia zóna

Počet parkovacích miest

Eisnerova 5-7

3

Štefana Králika 20

6

Ivana Bukovčana 12

3

Pavla Horova 7

1

Ivana Bukovčana 20

4

Pavla Horova  17

1

Ivana Bukovčana 24-26:

3

Pavla Horova 18

7

Jána Poničana 7-11:

5

Pavla Horova 18 (pri kont.)

1

Jána Poničana (pri OD Eisnerova)

12

Pavla Horova 20 (z bočnej strany)

4

Jána Smreka 18

2

Pavla Horova 22

3

Štefana Králika 12

7

Pavla Horova 26

4

Štefana Králika 16

1

Pavla Horova 26  (pred domom) 

1

 

Obdobie užívania vyhradeného parkovacieho miesta:     01. 10. 2019  -  30. 09. 2020

verejnej ponuky na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta:

  • výška ceny za užívanie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta nemôže byť nižšia ako 330 eur/rok;
  • nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta vzniká uchádzačom s najvyššími ponukami  cien podľa počtu vyhradených parkovacích miest v parkovacej zóne;
  • v prípade rovnosti ponúk v tej istej parkovacej zóne budú záujemcovia oslovení za účelom predloženia novej cenovej ponuky;
  • doručenie žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v zalepenej obálke s označením „Verejná ponuka – parkovanie – neotvárať“ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava do termínu, ktorý je uvedený na zverejnenej verejnej ponuke na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, požadovanú parkovaciu zónu, vlastníka osobného motorového vozidla, typ, farbu, evidenčné číslo osobného motorového vozidla a ponúkanú cenu za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta na obdobie jedného roka;
  • mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže záujemcov, voči ktorým eviduje pohľadávky po splatnosti;
  • povinnosti užívateľa: udržiavanie čistoty a poriadku na parkovacom mieste počas celej doby užívania prideleného vyhradeného parkovacieho miesta vrátane zimnej údržby a uvoľnenie parkovacieho miesta na základe výzvy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za účelom zabezpečenia označenia parkovacieho miesta alebo blokového čistenia ulíc;
  • povinnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: zabezpečiť zvislé a vodorovné označenie vyhradeného parkovacieho miesta v súlade s platnou legislatívou.

 Uzávierka žiadostí:  16. septembra 2019 o 17:00  hodine 

                                                                                                            Dárius Krajčír v.r.
starosta mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves 

Vzor tlačiva žiadosti  „Verejná ponuka na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta“ je zverejnená na www.devinskanovaves.sk  (tlačivá na stiahnutie/rôzne).

Vytlačiť Poslať známenu
Verejná ponuka