6864

Výsledok prešetrenia petície

28.06.2019 - Aktuality

V nadväznosti na petíciu „Kolóniana – predĺženie Bystrickej ul., prejazd J. Jonáša, Ľubovníková ul.“, ktorá bola dňa 27.5.2019 podaná petičným výborom v zložení Mgr. Juraj Hatrík a Dr. Ing. Martin Ružovič, bolo požadované:

  1. Predĺžiť Bystrickú ulicu až po cestu po Küster tj k Autotestu
  2. Zmeniť v lokalite Kolónia organizáciu dopravy tak, aby bol prejazd z ulice J. Jonáša cez ulice Ľubovníková a Bleduľová na ulice Opletalova a Bystrická zakázaný a taktiež prejazd z týchto ulíc späť na Jána Jonáša z Opletalovej a Bystrickej
  3. Zabrániť prepojeniu Devínskeho dvora s komplexom Amber a Bystrická (bývalá vojenská rota) tj s ulicou Bystrická
  4. Spomaliť dopravu na ulici Ľubovníková a nahradiť prahový retardér na Ľubovníkovej ulici pred domom č. 51/53 vhodnejším, menej hlučným napr. betónovým retardérom

Petícia uvádza, že je podporená na 17 hárkoch 459 podpismi.

Podľa stanoviska architekta mestskej časti, ako aj Oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia miestneho úradu je situácia nasledovná:

K bodu 1. Je potrebné majetko-právne vysporiadať pozemky pod komunikáciu, spracovať projekt s napojením na „ Küster“, vybudovať a odovzdať HM SR BA pre určenie triedy komunikácie a následne nám odovzdať do správy.

Požiadavky bodov č. 2 a č. 4 nie sú v súčasnej dobe realizovateľné, lokalita nemá žiadne cesty a dopravné značenie ako také je schválené v pôvodnej projektovej dokumentácii.

V súvislosti s požiadavkou č. 3 - Devínsky dvor „ zatiaľ“ nesúhlasil s prepojením, budúce kroky v tejto chvíli záležia predovšetkým od dvoch nezávislých partnerov – Devínsky dvor a Amber.

Tento výsledok je v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. zverejnený na webovom sídle mestskej časti.

Vytlačiť Poslať známenu
Výsledok prešetrenia petície