4778
  • Komisie (volebné obdobie 2014-2018)

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

predseda: Mgr. Dana Hlaváčová Vanková
členovia poslanci: Denis Ružovič
Mgr. Peter Krug
Mgr. Róbert Bardač, PhD.
Mgr. Veronika Veslárová
Michal Gašparík
členovia neposlanci: Baumannová Lívia
Jablonický Miroslav
Jurčáková Stanislava
Peštová Beáta


obrazok

Zápisnice zo zasadnutí KSBZ

16.03.2015

Zápisnice a prezenčné listiny z KSBZ