4565
  • Ročná správa o stave obecného bytového fondu na kalendárny rok 2012

Ročná správa o stave obecného bytového fondu na kalendárny rok 2012

02.04.2014 - Hlavné menu

a)    Počet bytov vo vlastníctve hlavného mesta a v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta v členení:

1.    Celkový počet bytov:     23
2.    Počet bytov v domoch vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta:     0
3.    Počet bytov vo vlastníctve hlavného mesta podľa osobitného predpisu:     0
4.    Počet bytov v domoch v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta:         0
5.    Počet bytov vo vlastníctve hlavného mesta zverených do správy jednotlivých mestských častí:     18
6.    Počet bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy jednotlivých mestských častí:     5
7.    Počet bytov osobitného určenia:     
b)    Počet bytov vyčlenených do projektov bývania podľa §6 nariadenia:    0
c)    Počet súdnych sporov s nájomcami bytov podľa jednotlivých právnych titulov:
Konanie o vypratanie nájomného bytu         1    
Konanie o zaplatenie     1
Exekučné konanie o vymoženie uloženej povinnosti vypratať 1 izbový byt-     1
Exekučné konanie o vymoženie pohľadávky    1
d)    Počet vykonateľných súdnych rozhodnutí na vypratanie bytov s právom primeraného náhradného bytu:    0
e)    Počet vykonateľných súdnych rozhodnutí na vypratanie bytov s právom náhradného bytu nižšej kvality:     0
f)    Počet vykonateľných súdnych rozhodnutí na vypratanie bytov s právom primeraného náhradného ubytovania:     1
g)    Počet vykonateľných súdnych rozhodnutí na vypratanie bytov bez práva náhradného bytu alebo náhradného ubytovania:     0
h)    Počet začatých exekučných konaní na vypratanie bytu:         0
i)    Počet úspešne ukončených exekučných konaní na vypratanie bytu:     0
j)    Počet novouzavretých zmlúv o nájme bytu:     4
k)    Počet prechodov nájmu bytu:         4
l)    Počet schválených dohôd o výmene bytu:     0
m)    Počet ukončených nájmov bytov bez privolenia súdu:        0
n)    Počet bytov, ktoré nie sú spôsobilé na bývanie:         0
o)    Počet neplatičov:     3
p)    Celková pohľadávka voči neplatičom na nájomné:     2.188,50€
q)    Celková pohľadávka voči neplatičom za úhrady za plnenia poskytované s užívaním obecného bytového fondu: 4.470,90€
r)    Celkové výdavky na rekonštrukciu a obnovu obecného bytového fondu:     1300,-€
s)    Počet bytov užívaných na iné účely ako na bývanie:     1
t)    Celková úhrada nájomného za príslušný rok – predpis:14.754,94 €
u)    Celková úhrada nájomného  za príslušný rok - skutočnosť : 12.566,44€


Vytlačiť Poslať známenu