6336

Pozvánka na MZ dňa 27.06.2018

15.06.2018 - Hlavné menu

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 27. júna 2018 o 8:30 hod.
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Návrh programu :
Por. číslo Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Jambor/Jambor
2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 6.6. 2018, alebo trvalo plnených Jambor/Ing. Koprdová/Ing. Koprdová
3. Informácia o činnosti MR od jej posledného zasadnutia Jambor/Ing. Koprdová/Mgr. Krug
4. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ Jambor/Jambor
5. Záverečný účet MČ BA-DNV za rok 2017 Jambor/Ing. Koprdová/Ing. Strempek
6. Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV za rok 2018 Jambor/Ing. Koprdová/Ing. Strempek
7. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov na voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti na volebné obdobie rokov 2018 – 2022. Jambor/Ing. Koprdová/JUDr. Hrnčířová
8. Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava- Devínska Nová Ves na roky 2018-2022 Jambor/Ing. Koprdová/JUDr. Hrnčířová
9. Doplnenie minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov Jambor/Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga
10. Prenájom nebytových priestorov pre T.E.M.M..s.r.o. Jambor/Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga
11. Prenájom pozemkov registra "C" KN parc.č. 124/2, 124/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – spoločnosť CNC, a.s. Jambor/Ing. Koprdová/Ing. Mikulcová
12. Výpožička časti pozemku registra „C“KN parc.č. 10/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníkov bytov bytového domu Hradištná č. 19,21,23 na vybudovanie uzatvoreného kontajnerového stojiska - Spoločenstvo Hradištná 19,21,23    Jambor/Ing. Koprdová/Ing. Mikulcová
13. Zmena predmetu výpožičky pre DNV Šport, s.r.o. Jambor/Ing. Koprdová/JUDr. Novysedláková
14. Návrh na odvolanie člena komisie športu Jambor/Mgr. Síthová /Mgr. Síthová 
15. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2018 Jambor/Ing. Koprdová/Ing. Strempek
16. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska Hradištná 31-35, Doming,s.r.o. Jambor/Ing. Koprdová/ Ing. Oreský
17. Informácia o správe nezavislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2017 Jambor/Ing. Koprdová/Ing. Strempek
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polroka 2018 Ing. Slezák/ Ing. Slezák/ Ing. Slezák
19. Rôzne  ----
20. Interpelácie Jambor/Jambor/Ing. Koprdová
V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 14.6.2018.
Milan Jambor       
starosta MČ BA DNV

Vytlačiť Poslať známenu