6191

Pozvánka na MZ dňa 31.01.2018

19.01.2018 - Hlavné menu

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 31. januára 2018 o 8:30 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Návrh programu :
Por. číslo Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Jambor/Jambor
2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 11.1.2018, alebo trvalo plnených Jambor/Ing. Olexík/Ing. Olexík
3. Informácia o činnosti MR od jej posledného zasadnutia Jambor/Ing. Olexík/Mgr. Krug
4. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ Jambor/Jambor
5. Rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA-DNV na roky 2018 – 2020 Jambor/Ing. Olexík/Ing. Strempek
6. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc.č. 2292/115, 2292/901, 2292/902, 2292/906  v k.ú. DNV v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Jambor/Ing. Olexík/ Ing. Koprdová
7. Odkúpenie novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc.č. 488/20, 2237/14,21,23-30, 2238/31-33, 2239/9,10,17,22, 2241/18, 2262/2 od Družstva podielnikov Devín Jambor/Ing. Olexík/ Ing. Koprdová
8. Pravidlá prideľovania príspevkov na uzatvorenie a zastrešenie kontajnerových stojísk pri bytových domoch Jambor/Ing. Olexík/ Ing. Oreský
9. Schválenie odmien členom komisií – neposlancom za II. polrok 2017 Jambor/Ing. Olexík/ JUDr. Hrnčířová
10. Správa o činnosti DHZO MČ DNV za rok 2017 Jambor/Ing. Olexík/ Kravárik
11. Správa z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves v Materskej škole Milana Marečka č. 20, 841 08 Bratislava, IČO: 31808999 Ing. Slezák/ Ing. Slezák/ Ing. Slezák
12. Správa z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves v Materskej škole, Pavla Horova 3, 841 08 Bratislava, IČO: 31809006 Ing. Slezák/ Ing. Slezák/ Ing. Slezák
13. Správa z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves v Základnej škole, Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava, IČO: 36067334 Ing. Slezák/ Ing. Slezák/ Ing. Slezák
14. Správa z kontroly príjmov z prenajatých nebytových priestorov v roku 2016 Ing. Slezák/ Ing. Slezák/ Ing. Slezák
15. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 Ing. Slezák/ Ing. Slezák/ Ing. Slezák
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2018 Ing. Slezák/ Ing. Slezák/ Ing. Slezák
17. Rôzne  ----
18. Interpelácie Jambor/Jambor/Ing. Olexík
V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 19.1.2018.
Milan Jambor
starosta MČ BA DNV

Vytlačiť Poslať známenu