6821

Pozvánka na MZ dňa 17.06.2019

07.06.2019 - Hlavné menu

Návrh programu : 17.05.2019 o 15:00
Por. číslo Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Krajčír/ Krajčír
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  Krajčír/Krajčír
3. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 29.5.2019 alebo trvalo plnených Krajčír/ Ing. Koprdová /Ing. Koprdová/
4. Záverečný účet MČ BA-DNV za rok 2018 Krajčír/ Ing. Koprdová /Ing. Strempek/
5. Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV za rok 2019 Krajčír/ Ing. Koprdová /Ing. Strempek/
6. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Novysedláková/
7. Poriadok odmeňovania poslancov MZ, členov komisií a oceňovania obyvateľov MČ. Krajčír/ Ing. Koprdová /JUDr. Hrnčířová ,Mgr. Novysedláková/
8. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Novysedláková/
9. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV k návrhu Dodatku č...Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zriadenie nízko emisných zón Krajčír/ Ing. Koprdová /JUDr. Hrnčířová ,/
10. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV k návrhu Dodatku č...Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – rozvrh z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel  medzi MČ BA-DNV a Bratislavu Krajčír/ Ing. Koprdová /JUDr. Hrnčířová ,/
11. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. xxx o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves Krajčír/Mgr. Síthová /Mgr. Síthová/
12. Prenájom nebytových priestorov v objekte Líniového centra Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga
13. Návrh na schválenie zámeru prenájmu stavby Kina Devín, súp. č 5719, pozemkov registra "C" KN parc. č. 545 a"C" KNparc. č 547/1 a podmienky  obchodnej verejne súťaže k prenájmu  stavby a pozemkov. Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga
14. Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN v k.ú. DNV z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť TextilEco a.s. Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga
15. Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN v k.ú. DNV z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť HUMANA People to People Slovakia o.z Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga
16. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 263 o výmere 5 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p.Harbuľák s manželkou - presah odkapovej rúry zo stavby Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga
17. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 263 o výmere 18 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p.Harbuľák s manželkou - vybudovanie vjazdu na pozemok Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga
18. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra "C"KN parc.č. 360/32, 360/33 a podmienky  obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemkov Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga
19. Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke časti pozemku okolo budovy Charkovská 1 pre Centrum vedecko-technických informácií SR Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga
20. Informácia o petíciach Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Novysedláková/
21. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest v roku 2017 a 2018. Ing. Slezák/Ing. Slezáká/Ing. Slezák
22. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2019 Ing. Slezák/Ing. Slezáká/Ing. Slezák
23. Rôzne  ----
24. Interpelácie Krajčír/Krajčír/Ing. Koprdová
V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 7.6.2019

Vytlačiť Poslať známenu