Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nadácia mesta Bratislavy otvára prvú výzvu pre grantový program KULTÚRA

Dátum: 03.03.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 1039
Nadácia mesta Bratislavy otvára prvú výzvu pre grantový program KULTÚRA

Nadácia mesta Bratislavy spustila v týchto dňoch výzvu v rámci grantového programu „KULTÚRA“, na ktorý bolo v rozpočte hlavného mesta na tento rok vyčlenených 500-tisíc eur. Vyčlenená suma je rozdelená do 3 kategórií a oprávnené subjekty môžu podávať žiadosti do konca marca. Okrem toho sa záujemcovia budú môcť postupne prihlasovať aj do grantového programu Komunity, štipendijného programu Umenie a samostatného programu Strategická podpora podujatí.

Nadácia mesta Bratislavy spustila v týchto dňoch výzvu v rámci grantového programu „KULTÚRA“, na ktorý bolo v rozpočte hlavného mesta na tento rok vyčlenených 500-tisíc eur. Vyčlenená suma je rozdelená do 3 kategórií a oprávnené subjekty môžu podávať žiadosti do konca marca. Okrem toho sa záujemcovia budú môcť postupne prihlasovať aj do grantového programu Komunity, štipendijného programu Umenie a samostatného programu Strategická podpora podujatí.

----

Nadácia mesta Bratislavy otvára prvú výzvu pre grantový program KULTÚRA

Bratislava, 3. marca 2020 –  Nadácia mesta Bratislavy spustila v týchto dňoch výzvu v rámci grantového programu „KULTÚRA“, na ktorý bolo v rozpočte hlavného mesta na tento rok vyčlenených 500-tisíc eur. Vyčlenená suma je rozdelená do 3 kategórií a oprávnené subjekty môžu podávať žiadosti do konca marca. Okrem toho sa záujemcovia budú môcť postupne prihlasovať aj do grantového programu Komunity, štipendijného programu Umenie a samostatného programu Strategická podpora podujatí.

Grantový program KULTÚRA je rozdelený do troch kategórií, a to:

  • TVORBA A UVEDENIE DIELA - podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a prvé uvedenie diela, vrátane reprízy výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia, príp. realizujú odbornú činnosť. Podporené môžu byť aj sprievodné aktivity a výstupy viažuce sa na vznik a uvedenie diela. Do tejto kategórie spadajú všetky žánre umeleckej tvorby – divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, audiovízia, medziodborové aktivity. Podpora je tiež určená na realizáciu výskumných projektov a odbornú kritickú reflexiu, ktorých výsledkom je dielo.
  • KULTÚRNE PODUJATIA – podpora je určená pre široké spektrum kultúrnych podujatí – festivalov, koncertov, výstav, predstavení, prehliadok, súťaží, prezentácií, diskusií, konferencií, workshopov, seminárov a pod..
  • CELOROČNÁ ČINNOSŤ KULTÚRNYCH CENTIER - podpora je určená pre etablované nekomerčné kultúrne centrá, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti kultúry a majú multidisciplinárne zameranie. Podpora je určená ako na celoročnú činnosť centier, tak na podporu programovej skladby, ako aj na podporu prevádzkových a personálnych nákladov.

Nadácia mesta Bratislavy bude pre záujemcov o podporu z grantového programu KULTÚRA realizovať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dva informačné semináre v dňoch 10.03.2020 (14:00-16:00) a 24.03.2020 (13:00-15:00), na ktorých sa žiadatelia môžu pýtať aj na ďalšie bližšie informácie.

Nadácia mesta Bratislavy plánuje už v marci 2020 vyhlásiť výzvu pre grantový program KOMUNITY, pre ktorý je vyčlenený na tento rok suma 50-tis. eur. Jeho zámerom bude podpora komunitných projektov vo verejnom priestore, susedských iniciatív prinášajúcich revitalizáciu lokálnych spoločenstiev a rozvoj komunitného života a podpora aktívnej účasti ľudí na spravovaní komunity. V grantovom programe budú zahrnuté 3 kategórie, 1. komunitné aktivity, 2. verejné priestory a 3. komunitné centrá. Ide o systém malých grantov na podporu občianskych aktivít oživujúcich verejný priestor mesta a mestských častí.

Nadácia mesta Bratislavy vyhlási v apríli 2020 aj štipendijný program UMENIE, pre ktorý je vyčlenených 50-tis. eur a jeho zámerom  je podpora jednotlivcov – profesionálnych umelcov a umelkýň, ako profesionálnych kritikov, teoretikov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie umenia a kultúry v Bratislave.

Hlavné mesto Bratislava plánuje v apríli 2020 vyhlásiť ešte aj samostatný program „Strategická podpora podujatí“, ktorý bude určený pre veľké kultúrne podujatia konajúce sa v Bratislave.

O nadácii

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta. Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach. Základným princípom fungovania nadácie je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov. Výhody sú tiež v zrýchlení schvaľovacieho procesu a v zavedení elektronického systému na podávanie žiadosti o granty. V prvom roku fungovania sa nadácia zameriava prevažne na podporu kultúry. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

Viac informácií na stránke https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy.

zdroj: bratislava.sk