Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v r. 2020

Dátum: 18.03.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 931
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v r. 2020

1.Termín a miesto

od 02.05.2020 do 31.5.2020

MŠ P. Horova 3

MŠ M. Marečka 20

Bratislava, 18.3.2020

Oznámenie

 o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Bratislava-Devínska Nová Ves pre školský rok 2020/2021

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

1.Termín a miesto

od 02.05.2020 do 31.5.2020

MŠ P. Horova 3

MŠ M. Marečka 20

 

2.Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

 

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí, sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves , v zmysle §59 ods.1 školského zákona budú prijímať:

 

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
  2. prednostne deti,  ktoré  dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2020dovŕšia 5 rokov),
  3. prednostne deti  s odloženým  začiatkom  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  a deti  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

3.Ostatné podmienky prijímania detí

v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. . určí riaditeľka príslušnej MŠ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na všeobecne prístupnom mieste. Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí predložia  žiadosť  o prijatie  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  v  MŠ  s potvrdením  o zdravotnom  stave. Tlačivo na stiahnutie sa nachádza na http://www.horova-slniecko.com/ a http://www.skolkydnv.sk/ Písomné oznámenie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy na vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. júna 2020. Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom detí každá MŠ.

4.Iné

Na základe opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a uznesenia vlády č.114 zo dňa 15.3.2020, ktoré platí od 16.3.2020 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa predloží rodič dodatočne.

               

                  Dárius Krajčír          
                                                                                              starosta mestskej časti    
                                                                                        Bratislava – Devínska Nová Ves