Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

SÚBOR
Dátum: 08.04.2020
Autor: Admin
Počet videní: 820
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
od 08. 04. 2020 od 14:00 hod. do odvolania

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/200 l Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. l :vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV


na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
od 08. 04. 2020 od 14:00 hod. do odvolania


V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v zneni neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom
pásme z a k a z u j e najmä:

• fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, krikov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Z hľadiska prevencie vzniku požiaru sa zároveň zakazuje:
• odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným ,nebezpečenstvom vzniku požiaru
• zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred
požiarom sú podľa § 4 písm. b) a § 6b zákona č. 314/2001 z,,,z, o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 12112002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n ý najmä:

• zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase
pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok vypracúvať časový
harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo s určením vyhliadkových terénnych miest
s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase
nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiameho náradia na určenom mieste
v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje
bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad .lesné kolesové traktory,
harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva. a, ·zvyškov po ťažbe
a v prípade potreby vybaviť tieto pracovné stroje aj účinným zachytávačom iskier,
• označiť všetky ohniská a vstupy do lesov zákazom použitia otvoreného ohňá a zakladať ohne.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
img-408112758 Veľkosť: 64 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020