Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na MZ dňa 10.06.2020 o 15:00 hod.

Dátum: 04.06.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 978
Pozvánka na MZ dňa 10.06.2020 o 15:00 hod.

Starosta mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves zvoláva riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 10. júna 2020 o 15:00 hod.
v sobášnej sieni  Vila Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Starosta mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves zvoláva riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 10. júna 2020 o 15:00 hod.
v sobášnej sieni  Vila Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

 

Návrh programu :

1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 27.05.2020, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV
4. Záverečný účet MČ BA-DNV za rok 2019
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. _/2020 o  poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie
6. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb MČ BA-DNV 2018-2020
7. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2/2016
8. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 100/2017 
9. Predĺženie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 30 m2 – pre vjazd do garáže –– p. Mekesová
10. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 15 m2  pre vjazd na nehnuteľnosť –– p. Zemanová.
11. Prenájom častí pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 16,73 m2  a 14,65 m2 pre vjazdy na nehnuteľnosť –– p. Mišíková.
12. Prenájom nebytového priestoru o výmere 85,83 m2 v Dovina pasáži z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre OZ Šijeme pre radosť
13. Výpožička časti pozemku "C" KN parc.č. 99/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníkov bytov a NP bytového domu Kalištná 13-19 na vybudovanie uzatvoreného stojiska - Spoločenstvo vlastníkov bytov Kalištná 13,15,17,19.
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2020
15. Vystúpenia občanov o 16:00 hod.
16. Rôzne
17. Interpelácie