Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavná/ý účtovníčka/k

Dátum: 29.04.2021
Autor: Jana Vedejová
Počet videní: 2930
Hlavná/ý účtovníčka/k

Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Ponúkaný plat (brutto): od 1500,- €  brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

 

Termín nástupu:  dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti najmä:

 

 • Komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva mestskej časti
 • Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva a ich aplikácia pre potreby vedenia účtovníctva mestskej časti
 • Príprava a zostavovanie účtovných závierok a súvisiaceho výkazníctva za mestskú časť
 • Kontrola výkazníctva zo strany zriaďovateľa za rozpočtové a príspevkové organizácie ním zriadené, ako aj za obchodné spoločnosti a iné organizácie ním zriadené
 • Zostavenie daňového priznania
 • Zabezpečenie spracovania štatistických výkazov
 • Príprava a zostavovanie formulárov vzájomných vzťahov
 • Príprava a zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky
 • Vykonávane inventarizácie, odsúhlasovacie postupy, kontrola účtovníctva
 • Spolupráca s audítorskou spoločnosťou a implementácia riadiacich, kontrolných a poradných orgánov
 • Príprava materiálov pre orgány samosprávy a príprava reportov podľa požiadaviek vedenia mestskej časti

  

Ponúkané výhody:

 • podľa kolektívnej zmluvy

Požiadavky a kritéria

Požadované vzdelanie:      

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, príp. stredoškolské vzdelanie s maturitou – ekonomického smeru, prax v požadovanom odbore minimálne 3 roky.

  

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • znalosť legislatívy znalosť:
  - zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

- opatrenie MFSR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

 • znalosť práce s počítačom:

Podvojné účtovníctvo - expert
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

 • aktívny prístup k riešeniu úloh a samostatnosť
 • zmysel pre systematickosť a koncepčné myslenie
 • zodpovednosť, svedomitosť, precíznosť
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
 • zvládanie záťažových situácií;
 • schopnosť byť kreatívny a vedieť pracovať teamovo
 • práca s internetom a portálmi orgánov štátnej správy a verejnej správy (napr. finančná správa), práca s vnútornými IS pre finančné účtovníctvo, práca s portálmi RIS (Rozpočtový informačný systém)
 • vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla výhodou;

 

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zašlite svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne odosielateľa najneskôr do 13.05.2021 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A

843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov  je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Mestská časť si vyhradzuje právo odpovedať elektronicky len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Koprdová, č.t. 0917 817 227,

e-mail: pracovnaponuka@mudnv.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.