Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Príspevok za ubytovanie odídencov

Autor: Admin
Počet videní: 3104
Príspevok za ubytovanie odídencov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje Nariadenie vlády č. 99/2022 účinné od 31. marca 2022.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje Nariadenie vlády č. 99/2022 účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške. Príspevok sa poskytuje vo výške:

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z Ministerstva vnútra SR?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci bytov a rodinných domov
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie /podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/
 • obce a vyššie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje Nariadenie vlády č. 100/2022 účinné od 31. marca 2022.

prispevok ubytovanie FAQ

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od Ministerstva vnútra SR.

Postup pri získavaní príspevku za ubytovanie v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves

Mestská časť zabezpečuje vyplácanie príspevku len pre nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Pokiaľ sa nehnuteľnosť nachádza na území inej obce je oprávnená osoba/majiteľ nehnuteľnosti povinný predložiť všetky potrebné podklady v tej obci/mestskej časti kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Na vyplatenie príspevku je potrebné odovzdať na podateľni miestneho úradu vyplnené a podpísané nasledovné doklady:

 • Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál za každého ubytovaného (samostatne aj za maloleté deti)
 • Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál
 • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte – za každého ubytovaného odídenca
 • Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Odporúčame na všetky potrebné dokumenty použiť tieto vzory, ktoré sú schválené Ministerstvom vnútra SR, vyplniť ich vopred elektronicky, vytlačiť a podpísané priniesť na miestny úrad do podateľne.

 

Schválené vzory dokumentov:

 


 

 •  Zbierka pre Ukrajinu v Devínskej Novej Vsi

 


Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Bratislava
PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023
Fax: +421 2 5263 0093
Skype: micconsultant (voice calls only)
Telegram/Signal: +421 908 767 853 (voice calls only)
Email: mic@iom.int

 

Košice
PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR)+421 55 625 8662
Fax: +421 55 699 8499
Email: mic@iom.int


Asistenčné centrum na Bottovej ulici č. 7 otvoreného non-stop (24/7)

V súčasnosti je prevádzka nastavená na režim jednorazového využitia za účelom:

 • vybavenia statusu dočasného útočiska v gescii oddelenia cudzineckej polície (non-stop)
 • podania žiadosti o dávku v hmotnej núdzi v gescii ÚPSVaR
 • vybavenia zdravotného preukazu v gescii Migračného úradu
 • psychologického poradenstva v gescii TENENET o.z. (non-stop)
 • sociálneho poradenstva v gescii TENENET o.z. (non-stop)
 • právneho poradenstva v gescii Ligy za ľudské práva v spolupráci s Centrom právnej pomoci
 • zdravotného poradenstva v gescii BSK
 • vybavenia ubytovania a dopravy do ubytovania pre prípad núdze v gescii Okresného úradu
 • základnej materiálnej pomoci v gescii Bratislavskej arcidiecéznej charity

Okrem toho sa v centre nachádzajú v nepretržitom režime aj detské kútiky a herne, oddychová zóna, prístupné je základné občerstvenie a zdravotnícka pomoc v prípade akútneho stavu. Základné služby sú dostupné v non-stop režime, ostatné sa prispôsobujú aj dopytu a upravujú otváracie hodiny v závislosti od situácie a kapacít. Postupne bude aj ich prevádzka štandardizovaná. V súvislosti s vývojom situácie plánujeme služby centra prispôsobovať, preto by v budúcnosti mohlo poskytnúť priestor aj pre iné typy pomoci a podpory ukrajinskej komunity. O prípadnej zmene prevádzky Vás, samozrejme, budeme informovať.

 

 

 


VZDELÁVANIE DETÍ Z UKRAJINY ONLINE

Pre deti, rodiny, žiakov na základnej škole. Online vzdelávanie v ukrajinčine. Funguje na prostredníctvom videocallu s ukrajinským učiteľom, vzdelávanie je hravé, interaktívne. Za projektom stoja Slováci zo Soficreo spolu s Touch4IT a Studiom Echt. 


 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci so sekciou krízového riadenia a sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom.

 

Sú to linky:
+421 513 816 111
+421 259 765 111

Linky sú dostupné aj z Ukrajiny a slúžia pre informovanie občanov v núdzi hovoriacich po ukrajinsky. Žiadame preto verejnosť, aby tieto linky zbytočne nevyužívali, pretože sú určené pre pomoc občanom Ukrajiny.

 

Міністерство внітрішніх справ Словацької республіки створило на території Поліцейської академії в Братіславі в співпраці із секцією кризового менеджменту та секція інформатики, телекомунікації та безпеки інфолінку(гарячу лінію) для осіб, які розмовляють українською мовою.

 

Це номери:
+421 513 816 111
+421 259 765 111

Лінії також доступні з України і служать для інформування громадян, які потребують україномовної допомоги, тому ми просимо населення не використовувати ці лінії без потреби, оскільки вони спрямовані на допомогу громадянам України.

 


 

 

Informácia o ubytovaní:
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:
tel. číslo: 02/4859 3312
e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk
alebo priamo na Pomoc pre Ukrajinu

 

 


 

Ukrajinská Linka dôvery Nezábudka

Bezplatná anonymná linka pomoci pre občanov Ukrajiny
k dispozícii denne od 13:00 do 21:00

Телефонна лінія довіри НЕЗАБУДКА

Безкоштовна анонімна лінія допомогі та інтервенції для людей у кризових ситуаціях
доступний щоденний з 13:00 до 21:00

0800 222 450


 

 

Vzhľadom na možné priebežné aktualizácie dokumentov a usmernení uvádzame aj odkaz na komplexné informácie vo veci príspevku za ubytovanie, ktoré zverejňuje Ministerstvo vnútra SR.  

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.