Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva dňa 27.04.2022

SÚBOR
Dátum: 19.04.2022
Počet videní: 845
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva dňa 27.04.2022

Pozvánka na riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 27.4.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Návrh programu :
Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 4.4.2022, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2021
5. Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022
6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022
7. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. XXX o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
8. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri rekonštrukcii terasy na ul. M. Marečka medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 9/2019 zo dňa 11.12.2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
10. Schválenie zámeru odkúpenia pozemkov registra "C"KN parc. č. 3450 a 3451 v k.ú. DNV od SR - Okresný úrad Bratislava
11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Pavla Horova 19 vlastníkom bytov a nebytových priestorov
12. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 233/10 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 61,50 m
2 za účelom predzáhradky pre p. Zuzanu Kirschnerovú
13. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Pavla Horova 18, vlastníkom bytov a nebytových priestorov
14. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.12.2021
15. Informatívna správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k 31.12.2021
16. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 2018 – 2022 ku dňu 31.12.2021
17. Správa z kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020
18. Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2021
19. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
20. Rôzne
21. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 27.04.2022 Veľkosť: 148.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.