Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 21.09.2022

Dátum: 13.09.2022
Autor: Admin
Počet videní: 592
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 21.09.2022

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 21.09.2022 o 16:00 hod. v sobášnej sieni  Vila Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o  plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.08.2022, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. .../2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves
6. Protest prokurátora a návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. 7/2013 o ochrane nefajčiarov
7. Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za I. polrok 2022
8. Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti  Bratislava-Devínska Nová Ves 2018-2022
9. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č.106/9/2015 zo dňa 23.09.2015, prevod spoluvlastníckych podielov pre druhonadobúdateľov v obytnom dome na ul. Uhrovecká č. 2, 4, 6. 
10. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,00 m², miestnosť  č. 1.9.01  v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 10 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
11. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,14 m², miestnosť  č.113  v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
12. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 23,40 m², miestnosti  č. 30 a č. 31  v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
13. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 6,00 m² v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 10 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
14. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 319 o výmere 12 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Gánovského
15. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom Pavla Horova 26
16. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom Eisnerova 58A, 58B
17. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.06.2022
18. Správa z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ZŠ Pavla Horova 16 k 31.12.2021
19. Správa z kontroly výsledku stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. a 2. štvrťrok 2022. 
20. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
21. Rôzne
22. Interpelácie

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.