Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 21.12.2022

SÚBOR
Dátum: 14.12.2022
Autor: Admin
Počet videní: 809
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 21.12.2022

o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa uskutoční  dňa 21. decembra  2022 so začiatkom o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o  plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 7.12.2022, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za II. polrok 2022
5. Návrh na voľbu členov redakčnej rady miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Devex
6. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, programové obdobie 2021 – 2027 – Aktualizácia číslo 1
7. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parcelné číslo 1182/18 o výmere 25,00 m² formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu pozemku
8. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,14 m², miestnosť  číslo 113 v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 1, formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
9. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 23,40 m², miestnosti  číslo 30 a číslo 31 v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 1, formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru 
10. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 491 o výmere 80 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre O2 Networks s.r.o.
11. Rozpočtové opatrenia číslo 4 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022
12. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2023-2025
13. Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Dovina pasáže pre Materskú školu Milana Marečka 20
14. Schválenie výpožičky časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 2149/4 o výmere 0,5 m2 a parcelné číslo 8 o výmere 0,5 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Občianske združenie GAUDETE DNV
15. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo .../2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
16. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo .../2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
17. Informácia o doručení návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb  
18. Udelenie súhlasu na zmenu Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
19. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Ivana Bukovčana 3 za školský rok 2021/2022
20. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Pavla Horova 16 za školský rok  2021/2022
21. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Pavla Horova 3  za školský rok  2021/2022
22. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Milana Marečka 20 za školský rok  2021/2022
23. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.9.2022
24. Správa z kontroly kapitalových výdavkov pri zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2021
25. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2023
26. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
27. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2023
28. Bezodplatné nadobudnutie hnuteľného majetku od občianskeho združenia Slovensko Spoločne
29. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
30. Rôzne
31. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV dňa 21.12.2022 Veľkosť: 1.5 MB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.