Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 14.9.2023

SÚBOR
Dátum: 08.09.2023
Autor: Admin
Počet videní: 950
4 min. čítania
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 14.9.2023

o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.08.2023, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2023
5. Poskytnutie dotácie pre Dom sociálnych služieb Senecio, n.o. 
6. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava
7. Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za I. polrok 2023
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019 zo dňa 15. mája 2019, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019
9. Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN parc. č. 122/1, parc. č. 124/4 a parc. č. 1301 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MVDr. Vojtecha Baculáka.
10. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  v prospech Mgr. Mareka Baluna s manželkou
11. Schválenie odkúpenia pozemku registra "C"KN parc. č. 5/8 v k.ú. DNV do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
12. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 85,83 m², miestnosti  č. 1.2.01 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 4, formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
13. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 40,15 m², miestnosť  č. 106 v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1, formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.  
14. Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 1833/4 a predaj pozemku registra "C"KN parc. č. 1833/4 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Alena Fríbertová
15. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.06.2023
16. Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. a 2. štvrťrok 2023. 
17. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
18. Rôzne
19. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 14.09.2023 Veľkosť: 262.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.9.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.