Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 13.12.2023

SÚBOR
Dátum: 07.12.2023
Autor: Admin
Počet videní: 562
3 min. čítania
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 13.12.2023

o 16:00 hod.

Starosta MČ BA-DNV zvoláva riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa uskutoční  dňa 13. decembra 2023 so začiatkom o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 20.11.2023, alebo trvalo plnených
3. Informácia o zámere pozmeňujúcich návrhov k Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  o dani z nehnuteľností a k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poplatku za komunálne odpady
4. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
5. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana Bukovčana 3 za školský rok 2022/2023
6. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla Horova 16 za školský rok  2022/2023
7. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3  za školský rok  2022/2023
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 za školský rok  2022/2023
9. Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 154/3 a predaj pozemku registra "C"KN parc. č. 154/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ján Kuľka s manželkou
10. Súhlas s darovaním neupotrebiteľného hnuteľného majetku – špeciálneho vozidla CAS25 K101.860 LIAZ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
11. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2024-2026
12. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.9.2023
13. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2024
14. Správa z kontroly dodržiavania podmienok uzatvorených nájomných zmlúv a ochrany majetku mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves platných v roku 2022 - kontrolovaný subjekt Greenwool s.r.o.
15. Správa z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právam mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2022, kontrolovaný subjekt DENOVA – príspevková organizácia
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2024
17. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
18. Rôzne
19. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 13.12.2023 Veľkosť: 248.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023