Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Povinný zápis detí do 1. ročníka

Dátum: 09.04.2024
Počet videní: 342
5 min. čítania
Povinný zápis detí do 1. ročníka

OZNÁMENIE

o povinnom zápise detí do 1.ročníka základných škôl

pre školský rok 2024/2025

 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 15/2015  zo  16. decembra 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách  a  v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 2/2017 z 1.februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2 /2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

 

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

 

piatok       19. apríla 2024 od 15,00 hod.  do 18,00 hod.

sobota       20. apríla 2024 od   8,00 hod.  do 12,00 hod.

 

Podľa § 19, § 20 ,§ 60 a §61 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonní zástupcovia detí sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31.augusta 2024 dovŕšia šiesty rok veku.

 

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods. 4 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobné údaje.

 

Upozornenie:

Nedodržanie   zákonnej   prihlasovacej   povinnosti   dieťaťa   k povinnej   školskej   dochádzke   je   postihnuteľné    ako priestupok podľa § 37 a správny delikt podľa § 37a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,50 Eur  a súčasne  podľa § 11 v spojení s § 46 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je postihnuteľné ako priestupok, za ktorý je možné uložiť aj ďalšiu pokutu do výšky 33 Eur.

 

Bližšie informácie o činnosti základnej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom každá základná škola, internetová stránka školy http://www.bukovcana.sk/, http://www.zshorovaba.sk/ alebo Spoločný obecný úrad -školský úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica.

 

 

                                                                                                            Dárius Krajčír

     starosta mestskej časti

Bratislava-Devínska Nová Ves