Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

SÚBOR
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 3713
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácie pre voliča

 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby:

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Námietková kancelária a hlasovacie preukazy

V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zriadila námietkovú kanceláriu. Námietková kancelária sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na Novoveskej ulici č. 17/A, prízemie, dvere číslo 3. Námietkovú kanceláriu zabezpečuje:

Ing. Ingrid Zaťková, tel. č.: 02/60 20 14 32,

e-mail: ingrid.zatkova@mudnv.sk.

V námietkovej kancelárii má volič možnosť v úradných hodinách:

 1. Overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
 2. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.
 3. Požiadať o prenosnú volebnú schránku.

Hlasovacie preukazy na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vydávajú na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,  prízemie, dvere č. 3., Ing. Ingrid Zaťková, tel. č.: 02/60 20 14 32, e-mail: podatelna@mudnv.sk.

 Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 1. Osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce t. j . 28.2.2020 v čase od 7.00 hod. do 10.00 hod.
 2. Písomne tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t. z. najneskôr 10.2.2020, na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 84310 Bratislava.
 3. Elektronicky, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t. z . najneskôr 10.2.2020 na e-mailovú adresu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: podatelna@mudnv.sk .
 4. Splnomocnencom, najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb t. z . najneskôr 28.2.2020, v čase od 7.00 hod. do 10.00 hod.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať:

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica orientačné číslo).

V prípade písomnej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu i korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves doručí hlasovací preukaz. Ak ju žiadateľ neuvedie, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zašle hlasovací preukaz na adresu trvalého pobytu voliča.

 1. Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti musí uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Úradné hodiny:

Pondelok:   v čase od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodiny

Utorok:      nestránkový deň

Streda:        v čase od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hodiny

Štvrtok:      v čase od 8.00 – 12.00 hodiny

Piatok:        nestránkový deň

Piatok: 28.2.2020  v čase od 7.00 - 10.00 hodiny.

 

Informácie Ing. Ingrid Zaťková, tel. č.: 02/60 20 14 32, e-mail: ingrid.zatkova@mudnv.sk.

 


O Z N A M

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves o voľbu poštou.

Mestská časť zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020:

 •  písomne na adresu:  Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, a l e b o   
 • elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@mudnv.sk


Žiadosť musí byť doručená: najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (teda najneskôr do 10. januára 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uvedené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?nr20-posta2


ZOZNAM VOLEBNÁCH OKRSKOV

__________________________________________________________________________________________________

 

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 •    nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobnenajneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI
Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

 • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Zoznam volebných okrskov:

1  Volebný okrsok č. 1, Duálna akadémia, Jána Jonáša 6179/5
2  Volebný okrsok č. 2, Klub dôchodcov, Istrijská 5112/109
3  Volebný okrsok č. 3, Klub dôchodcov, Istrijská 5112/109
4  Volebný okrsok č. 4, Veľká sála Istra Centrum, Hradištná 6546/43
5  Volebný okrsok č. 5, Malá sála Istra Centrum, Istrijská 5002/6
6  Volebný okrsok č. 6, ZŠ I. Bukovčana 3, Ivana Bukovčana 6126/3
7  Volebný okrsok č. 7, ZŠ I. Bukovčana 3, Ivana Bukovčana 6126/3
8  Volebný okrsok č. 8, ZŠ I. Bukovčana 3, Ivana Bukovčana 6126/3
9  Volebný okrsok č. 9, ZŠ I. Bukovčana 3, Ivana Bukovčana 6126/3
10  Volebný okrsok č. 10, ZŠ P. Horova 16, Pavla Horova 6148/16
11  Volebný okrsok č. 11, ZŠ P. Horova 16, Pavla Horova 6148/16
12  Volebný okrsok č. 12, ZŠ P. Horova 16, Pavla Horova 6148/16
13  Volebný okrsok č. 13, ZŠ P. Horova 16, Pavla Horova 6148/16
14  Volebný okrsok č. 14, ZŠ P. Horova 16, Pavla Horova 6148/16

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozdelenie okrskov Veľkosť: 102.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2019
Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie Veľkosť: 70.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.12.2019
OZNAM Veľkosť: 12.5 kB Formát: docx Dátum: 19.12.2019