Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 24.04.2024

SÚBOR
Dátum: 17.04.2024
Autor: Veronika Mrvová
Počet videní: 240
5 min. čítania
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 24.04.2024

o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu  
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Krajčír / Krajčír
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.3.2024, alebo trvalo plnených Krajčír / Ing. Koprdová / Ing. Koprdová/
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Krajčír / Ing. Koprdová / Ing. Koprdová/
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2024 Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mišiková/
5. Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR Bratislavy pri realizácii stavby „Turbo-okružná križovatka Eisnerova – bývala cesta II/505“ Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Dargajová/
6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Dodatku č. 1 o celomestskom charaktere Komunitného plánu Bratislavy Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. Labašková/
7. Schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra „C“ parc. č . 2632/11, 2650/8, 2650/9, 2650/11, 2650/19, 2651/18 pre Železnice Slovenskej republiky Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga/
8. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 226,10 m², miestnosti  č. 1.1. v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 4 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga/
9. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,00 m², miestnosti  č. 1.9. v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 10 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga/
10. Schválenie predĺženia doby nájmu nebytového priestoru o výmere  60,00 m², v Dovina pasáži pre Motýlik DNV s.r.o. Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga/
11. Schválenie zámeru výpožičky nebytových priestorov v ZŠ I. Bukovčana 3 pre OZ Functional kids z dôvodu hodného osobitného zreteľa Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga/
12. Schválenie spôsobu prenájmu nebytového priestoru o výmere  16,96 m² vo VÚZ pre Jána Škodu Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga/
13. Schválenie spôsobu prevodu podielu na pozemku registra "C"KN parc. č. 2878/289 a predaj podielu na pozemku registra "C"KN parc. č. 2878/289  pre vlastníka nebytového priestoru v stavbe hromadných garáži na ul. Š. Králika 7 Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. Chandoga/
14. Informatívna správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k 31.12.2023 Krajčír/ Ing. Koprdová/ Dynková/
15. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.12.2023 Krajčír/ Ing. Koprdová/ Dynková/
16. Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2023 Krajčír/ Ing. Koprdová/ Dynková/
17. Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2024 Krajčír/ Ing. Koprdová/ Dynková/
18.  Zápisy do kroniky za rok 2023 Krajčír/ Mgr. Dobrík/ Mgr. Dobrík/
19. Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2023 Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač
20. Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za III. a IV. štvrťrok 2023 Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač
21. Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová  Ves v roku 2022 - Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 4-28  Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač
22. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.  ----
23. Rôzne  ----
24. Interpelácie Krajčír/ Krajčír / Ing. Koprdová

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 24.04.2024 Veľkosť: 244.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.4.2024