Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy

Dátum: 09.05.2024
Autor: Admin
Počet videní: 915
6 min. čítania
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy

Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava s nástupom od 01.11.2024

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

 na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

 Základnej školy Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava s nástupom od 01.11.2024

  

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
 • ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa §3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • bezúhonnosť podľa §15 zákona č.138/2019,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods.1 a 2 zákona č.138/2019,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa §17 zákona č.138/2019,
 • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy,
 • vítaná je znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti podľa §3 ods.5 zákona č.596/2003 Z.z.,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č.138/2019 Z.z.,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa §16 ods.1 a 2 zákona č.138/2019 Z.z.,
 • písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na 5-ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku) podľa §4 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z.,
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

Platové podmienky:

 V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 31.5.2024 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, spoločný obecný úrad – školský úrad, Novoveská 17, 843 10 Bratislava ( pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v zatvorenej obálke. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – Základná škola Pavla Horova 16 – NEOTVÁRAŤ!“

Termín, miesto a čas výberového konania budú uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a doložili všetky požadované doklady, oznámené najmenej 7 dní  pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

                                                                                                         

V Bratislave dňa 9.5.2024                                               

 

        Dárius Krajčír

  starosta mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves