Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatistické zisťovanie RÚ

Dátum: 09.12.2019
Autor: Admin
Počet videní: 883
Štatistické zisťovanie RÚ

Zisťovanie sa us kutoční od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
V zmysle vyhlášky štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 230 miest a obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 600 domácností.

Zisťovanie sa us kutoční od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi Zamestnanec štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v zneni neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie"). Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke šú SR na adrese
www.stati sti cs.s alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/69250 41 O - Mgr. Roman Schieber,
vedúci oddelenia, adresa: Hanulova 5/c, 840 OO Bratislava.