Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 26.06.2024

SÚBOR
Počet videní: 356
4 min. čítania
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 26.06.2024

o 16:00 hod . v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

POZVÁNKA

Zvolávam riadne zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová
Ves , ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2024
so začiatkom o 16:00 hod . v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

 

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.5.2024, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Návrh na zmenu Štatútu Mládežníckeho parlamentu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
5. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 182,50 m², miestnosti č. 1.3.01, 1.3.05, 1.4.01 - 1.4.05 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 4 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
6. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 71,10 m², v objekte Líniového centra na ul. Eisnerova 54/B formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
7. Schválenie predĺženia doby nájmu nebytového priestoru o výmere 31,00 m2 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 4 pre Cartel Bratislava s.r.o.
8. Schválenie výpožičky nebytových priestorov v ZŠ Ivana Bukovčana 3 pre Functional kids, o. z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Schválenie prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 2632/11, 2650/8, 2650/9, 2650/11, 2650/19, 2651/18 pre Železnice Slovenskej republiky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Schválenie zámeru prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 470 pre Ivanu Koleničovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. 656/1 pre Ing. Kateřinu Nakládalovú
12. Schválenie spôsobu prenájmu nebytového priestoru o výmere 2,3 m² vo VÚZ pre IC - Aumont s.r.o..
13. Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2024
14. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.03.2024
15. Správa z kontroly výdavkov na Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2022
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2024
17. Štatút ocenení udeľovaných mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves
18. Informácia o doručení návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2024 z ........... 2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva
19. Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za I. polrok 2024
20. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
21. Rôzne
22. Interpelácie

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 26.06.2024 Veľkosť: 169.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.6.2024