Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZNÁMENIE o povinnom zápise detí do 1.ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021

Dátum: 13.02.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 2616
OZNÁMENIE o povinnom zápise detí do 1.ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021

Zápis detí do 1. ročníka na základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v piatok  24. apríla 2020 od 15,00 hod.  do 18,00 hod. a v sobotu   25. apríla 2020 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 

OZNÁMENIE o povinnom zápise detí do 1.ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 15/2015  zo  16. decembra 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách  a  v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 2/2017 z 1.februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2 /2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

Termín a čas zápisu :

  • piatok  24. apríla 2020                     od 15,00 hod.  do 18,00 hod.
  • sobota   25. apríla 2020                     od   8,00 hod.  do 12,00 hod.

 

 Miesto zápisu:       

  • Základná škola Ivana Bukovčana 3, Bratislava
  • Základná škola Pavla Horova 16, Bratislava

Podľa § 19, § 20 ,§ 60 a §61 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonní zástupcovia detí sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31.augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol v predchádzajúcom roku odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  • platný občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení.

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods. 4 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • meno a priezvisko, , trvalé bydlisko zákonných zástupcov ,

a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou v súlade s § 11 ods. 6 školského zákona.

Upozornenie:

Nedodržanie   zákonnej   prihlasovacej   povinnosti   dieťaťa   k povinnej   školskej   dochádzke   je   postihnuteľné    ako priestupok podľa § 37 a správny delikt podľa § 37a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,50 Eur  a súčasne  podľa § 11 v spojení s § 46 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je postihnuteľné ako priestupok, za ktorý je možné uložiť aj ďalšiu pokutu do výšky 33 Eur.

Bližšie informácie o činnosti základnej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom každá základná škola, internetová stránka školy http://www.bukovcana.sk/, http://www.zshorovaba.sk/ alebo Spoločný obecný úrad -školský úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. http://skolskyuraddnv.webnode.sk/.

 

Dárius Krajčír, starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves