Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta 2020-2021

Dátum: 18.02.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 1018
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta 2020-2021

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bude konať 28. februára 2020 o 10.00 h v Justiho sieni Primaciálneho paláca.


Kompetencie v oblasti sociálnych služieb patria medzi najdôležitejšie kompetencie hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k jeho obyvateľom. Pre napĺňanie týchto kompetencií, predovšetkým na poskytovanie sociálnych služieb, je kľúčovým nástrojom komunitné plánovanie sociálnych služieb. Výsledkom procesu komunitného plánovania je strategický dokument “Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021”. Predkladaný dokument je revíziou existujúceho dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2023. Zverejnením dokumentu si mesto plní svoju zákonnú povinnosť, zároveň však dáva prísľub nového komunitného plánovania, ktoré je založené na princípoch transparentnosti a participácie. Nové poňatie komunitného plánovania sa chápe ako nástroj udržateľného dialógu so zainteresovanými aktérmi v sociálnej politike mesta.

Materiál je dostupný na úradnej tabuli hlavného mesta a nájdete ho aj na webovej stránke, tu.

Záujemcovia môžu pripomienky posielať v písomnej forme na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu: miriama.kaniokova@bratislava.sk. Pripomienky bude možné podať aj ústne, priamym zápisom do zápisnice v priestoroch Službách občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať.

Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Verejná prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa 28. 2. 2020 (piatok) od 10:00 v Justiho sieni, počas ktorého bude ešte možné pripojiť pripomienky k materiálu Komunitného plánu sociálnych služieb.

zdroj: bratislava.sk