Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prednostka MÚ

RP2_1059-Edit_2048px
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mária Koprdová
prednosta úradu
02/60201440
e-mail: maria.koprdova@mudnv.sk
 

Prednostka miestneho úradu

1. Na čele MÚ je prednosta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá starostovi MČ DNV.

2. Prednosta riadi a koordinuje prácu MÚ v rámci celej organizačnej štruktúry.

3. Prednosta priamo riadi asistenta prednostu, zástupcu prednostu, vedúcich oddelení. Riadi ako vedúci oddelenie samostatných referátov (referát informačných technológií, referát informačných technológií a elektronizácie samosprávy, referát interných informácií a ochrany osobných údajov, referát EÚ projektov, referát BOZP, CO a PO) a priamo riadi organizačné jednotky MČ (klub dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor, turistickú informačnú kanceláriu).

4. Koordinuje činnosti organizačných útvarov preneseného výkonu štátnej správy, architekta MČ a ďalej činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií a predškolských zariadení.

5. Prednosta najmä:
a) predkladá MZ a MR správu o plnení uznesení MZ a MR, správy o stave hospodárenia
s rozpočtom MČ na požiadanie MZ a návrhy na použitie rezervného fondu,
b) podpisuje spolu so starostom zápisnicu zo zasadnutia MZ a MR,c) zúčastňuje sa zasadnutia MZ a MR s hlasom poradným,
d) je oprávnený priamo ukladať pracovné úlohy všetkým zamestnancom okrem miestneho kontrolóra,
e) v pracovnoprávnych veciach zamestnancov má kompetenciu vymedzenú v pracovnom poriadku,
f) vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

6. Pri výkone svojej práce prednosta spolupracuje najmä so starostom, zástupcom starostu, miestnym kontrolórom, architektom MČ, poradcom starostu, tlačovým tajomníkom, ako aj so všetkými vedúcimi oddelení.

Rezervácia termínu úkonu na miestnom úrade

Najbližší voľný termín: 16.4.2021
Rezervovať termín

MOM Hradištná 43, Istra Centrum, apríl 2021

Najbližší voľný termín: 16.4.2021
Rezervovať termín

Doplnené rezervácie v OM IC pre Devínskonovovešťanov

Najbližší voľný termín: 17.4.2021
Rezervovať termín

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek