Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie a súťaže

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto:

Verejný obstarávateľ:
mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves
IČO : 603 392
Sídlo : Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny zástupca :  Dárius Krajčir – starosta
Tel :
 0260201444    E-mail : starosta@mudnv.sk

Druh verejného obstarávateľa :    Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.:    § 6 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti :    Všeobecná verejná správa

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):   http://www.devinskanovaves.sk

Kontaktné osoby:
Ing. Mária Koprdová  – prednostka miestneho úradu
Tel : 0260201440 E-mail : maria.koprdova@mudnv.sk

odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní
Tel : 0260201434   E-mail :

Ing. Tatiana Ledényiová - odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní

Tel : 0260201437   E-mail : tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Bankové spojenie:  VÚB a.s.   Bratislava - mesto

Číslo účtu:   1624042/0200

Ďalšie informácie možno získať :
Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb