Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

KVZP

Komisia výstavby a životného prostredia

 • predseda:  Beáta Janatová
 • podpredseda: Andrej Kovarík
 • členoviaAdrián Jankovič, Ján Žatko, Peter Guliš, Fridrich Pokorný, Vladimír Kočvara, Michal Gašparík, Milan Miler, Pavol Kopačka, Ivan Hirländer, Rudolf Brídzik


komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva  mestskej    časti.
  

           Komisia plní stále úlohy:

 1. poradnú - vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní Miestnej rady (ďalej MR) a miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), vyjadruje svoje stanoviská k dôležitým otázkam života mestskej časti (ďalej MČ) a k investičným zámerom týkajúcich sa MČ a pod.,
 2. iniciatívnu - vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života v MČ, ktoré patria do oblasti jej pôsobenia a predkladá ich orgánom MČ, spolupracuje pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov,
 3. kontrolnú - kontroluje spôsob realizácie uznesení MR a MZ, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a uznesení, upozorňuje orgány MČ na nedostatky, ktoré zistí vo svojej oblasti pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, dozerá na hospodárenie s majetkom MĆ prípadne so zvereným majetkom MĆ, dozerá na územnoplánovaciu, investičnú činnosť v MĆ, kontroluje vybavovanie sťažností, petícií, pripomienok obyvateľov MČ a pod.

 Plní ďalšie úlohy:

 1. Posudzuje a navrhuje koncepcie z hľadiska rozvoja MČ, posudzuje a podieľa sa na obstarávaní, aktualizácii a zmien územného plánu MČ – pripomienky a návrhy, iniciuje obstaranie podrobnejšej dokumentácie a pod.
 2. Vyjadruje sa k návrhu územného plánu hlavného mesta a k návrhom jeho zmien a doplnkov.
 3. Zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a neperspektívnych trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska urbanistického, demografického a ekologického.
 4. Dáva podnety na priority trvalo udržateľného rozvoja MČ.
 5. Navrhuje spracovanie a posudzuje koncepcie ochrany prírody na území MČ.
 6. Posudzuje vlastnú investičnú činnosť MČ v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov MČ a rozvoja obce.
 7. Prijíma stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku obce s ohľadom na účel využitia a stavebno-technického riešenia.
 8. Podieľa sa na výberových konaniach – súťažné podklady,  so zameraním na stavby realizované MČ.
 9. Spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
 10. Navrhuje a vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi, miestam, kde sa takáto činnosť bude vykonávať a pod.
 11. Spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene. Posudzuje výruby drevín a prijíma k nim stanoviská.
 12. Navrhuje plochy a druhové zloženie náhradnej výsadby v MČ.
 13. Koncepčná tvorba zelene – odporúča  spôsob tvorby a ochrany 
 14. Vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb v mestskej časti a iniciuje podnety a návrhy z oblasti výstavby pre orgány mestskej časti.
 15. Spolupracuje s MČ pri vydávaní stanovísk k  príprave a realizácii stavieb na území MČ a vyjadruje sa k stavbám na území MČ.
 16. Vyjadruje sa k zámerom stavieb, územným konaniam (okrem jednoduchých stavieb rodinných domov, objektov na individuálnu rekreáciu), konaniam v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), zmenám stavieb a pod., najmä v prípadoch keď môže prísť k zásahom do života a prostredia občanov MČ.
 17. Posudzuje všetky stavby MČ vrátane chodníkov, ciest, parkovacích miest a pod.
 18. Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu MČ v danej oblasti.
 19. Spolupracuje pri riešení sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo nepovolených zmien stavieb.
 20. Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení.
 21. Vyjadruje sa k architektonickej úprave verejných priestranstiev.
 22. Posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území MČ.
 23. Posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ na území MČ z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia.
 24. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.
 25. Podáva podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce, ohrozenia životného prostredia alebo oprávneného podnetu občanov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zápisnica 1.08 MB pdf 6.3.2019
Zápisnica 536.5 kB pdf 1.4.2019
Pozvánka 129.7 kB pdf 25.4.2019
Zápisnica 1.34 MB pdf 30.5.2019
Pozvánka 131.2 kB pdf 30.5.2019
Pozvánka 140.9 kB pdf 4.9.2019
Pozvánka 25.8 MB pdf 23.10.2019
Zápisnica 1.3 MB pdf 4.9.2019
Zápisnica 209.8 kB pdf 23.10.2019
Pozvánka 6.2 MB pdf 23.10.2019