Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Miestne dane a pokladňa

Všetko ohľadom miestnych daní Vám rada poradí pani Mgr. Mária Oslancová .Oddelenie miestnych daní a pokladňu nájdete na Miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A č.dverí 4  tel:02/60 20 14 10

Pokladňu má na starosti Alexandra Madajová č.dverí 4  tel:02/60 20 14 39


Jej nadriadeným je Ing. Juraj Strempek - hlavný ekonóm (č. dverí 11)


Tlačívá potrebné pre toto oddelenie si môžete stiahnuť v sekcií "Tlačivá na stiahnutie"

Miestne dane

 1. Daň za psa
 2. Užívanie verejného priestranstva
 3. Daň za predajné automaty
 4. Daň za nevýherné hracie prístroje

Ďalšie činnosti pri správe miestnych daní:

 

 • Registrácia psov
 • Vydávanie registračných známok pre psov
 • Zánik daňovej povinnosti
 • Vrátenie pomernej časti dane
 • Potvrdenie o nedoplatkoch na miestnych daniach
 • Súhlas správcu dane so zápisom v OR a s návrhom na výmaz

 

 1. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobnou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňovník je povinný predložiť správcovi dane priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive, na základe ktorého mu správca dane vyrubí daň. Daň za psa je splatná do 15 dní od právoplatnosti doručenia.

Sadzby dane za psa

 • 35,00 € pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome,
 • 7,00 € pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v rodinnom dome,
 • 17,50 € pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome s výcvikom základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie,
 • 3,50 € pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v rodinnom dome s výcvikom základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie.

    

             Oslobodenie od dane za psa:

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa chovaného na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • fyzická osoba, ktorá je v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a ktorá je vlastníkom alebo držiteľom iba jedného psa chovaného na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, po dobu, po ktorú hmotnú núdza trvá na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu,
 • právnická osoba, ktorou je útvar policajného zboru, útvar hasičského záchranného zboru, dobrovoľní hasiči, útvar finančnej správy, útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky a Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa chovaného na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a psa nadobudla z útulku pre túlavé a opustené psy. Nárok na oslobodenie si daňovník uplatní predložením potvrdenia z organizácie, od ktorej prevzal psa. Oslobodenie je platné v danom zdaňovacom a nasledujúcom zdaňovacom období.

 

 

 1. Užívanie verejného priestranstva

Verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Sadzby za užívanie verejného priestranstva

 • 0,40 €/m²/deň za prvý deň umiestnenia skládky odpadu,
 • 3,50 €/m/deň za druhý a ďalšie dni umiestnenia skládky odpadu,
 • 0,00 €/m²/deň za umiestnenie odpadu v súvislosti s organizovanou akciou týkajúcou sa separovaného zberu odpadu,
 • 1,00 €/m²/deň za krátkodobé umiestnenie dočasného predajného zariadenia,
 • 7,00 €/deň za ambulantný predaj z osobného motorového vozidla,
 • 13,50 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla do 1500 kg,
 • 27,00 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla do 2500 kg,
 • 50 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla nad 2500 kg,
 • 0,50 €/m²/deň za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
 • 0,50 €/m²/deň za sezónne letné terasy poskytujúce pohostinné služby,
 • 0,25 €/m²/deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných zariadení (atrakcií) a komerčných podujatí,
 • 0,80 €/m²/deň za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie kontajnera, umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska,
 • 0,00 €/m²/deň prvý a druhý deň umiestnenia skládky tuhých palív,
 • 0,50 €/m²/deň za tretí a ďalšie dni umiestnenia skládky tuhých palív,
 • 2,00 €/m2/deň za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej pod písm. l),
 • 1,00 €/m²/deň za každý deň presahujúci dva mesiace súvislého státia motorového vozidla na tom istom mieste,
 • 1,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov.

 

 1. Predajné automaty

 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

 

Sadzby dane za predajné automaty

                  Sadzba dane je 80,00 €/rok za jeden predajný automat

 

 

 

 

 1. Nevýherné hracie prístroje

 

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Sadzby dane za nevýherné hracie prístroje

 • 166,00 €/rok za jeden elektronický prístroj na počítačové hry,
 • 166,00 €/rok za jeden mechanický prístroj alebo elektronický prístroj,
 • 500,00 €/rok za automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

Legislatíva:  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach

                     Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

 

Tlačivá:

Daň za psa                                                                 (poslané zvlášť v maili)

 

Daň za predajné automaty                                        (poslané zvlášť v maili)

 

Daň za nevýherné hracie prístroje                            (poslané zvlášť v maili)

 

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti za  užívanie verejného priestranstva

                                                                               (poslané zvlášť v maili)

 

Potvrdenie o nedoplatkoch                                    (poslané zvlášť v maili)

 

 

 

Poplatok za rozvoj

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves  ako správca poplatku za rozvoj ustanovila vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 sadzby poplatku za rozvoj:

 • 18,- € za stavby na bývanie,
 • 10,- € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 20,- € za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • 20,- € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • 20,- € za ostatné stavby

Legislatíva: Zákon č. 447/2015 Z. z. v znení č. 375/2016 Z. z.

 

 

Vyhradené parkovacie miesta

Vyhradené parkovacie miesta sú zriadené na sídlisku Kostolné a Podhorské a ich obsadenie sa koná formou verejnej ponuky na obdobie jedného roka. Minimálna sadzba nemôže byť nižšia ako 330,- eur/rok, nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta vzniká uchádzačom s najvyššími ponukami podľa počtu vyhradených parkovacích miest v parkovacej zóne. Podmienky verejnej ponuky sú v zverejňované na www.devinskanovaves.sk .

Tlačivo:

Verejná ponuka na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta – žiadosť

(platí doterajšia, viď tlačivá na stiahnutie)

 

 

 

 

Dotácie

 

Poskytovanie dotácií  upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. O poskytnutie dotácie môžu požiadať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je Hlavné mesto SR Bratislava alebo mestské časti a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Bratislavy alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Bratislavy a poskytujú  služby v prospech obyvateľov mestskej časti.

 

Tlačivá:

Žiadosť o poskytnutie dotácie   (platí doterajšia, viď tlačivá na stiahnutie)

Čestné prehlásenie                    (platí doterajšia, viď tlačivá na stiahnutie)

Vyúčtovanie dotácie                  (platí doterajšia, viď tlačivá na stiahnutie)

 

 

 

Kontakt:

Referát miestnych daní a dotácií

Mgr. Mária Oslancová

maria.oslancova@mudnv.sk

 

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.