Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Podnikatelia a prevádzky

Všetko ohľadom podnikania v DNV Vám rada poradí pani Ing. Ingrid Zaťková
na Miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A
č.dverí 3
tel: 02/60 20 14 32
Jej nadriadenou je JUDr. Oľga Brádlová - (č. dverí 9)

Podnikateľská agenda zabezpečuje:
•    Záväzné stanovisko k začatiu činnosti – zaobchádzaniu s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
•    Stanovisko k začatiu činnosti – zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami (zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch).
•    Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov vykonávajúcich činnosti na  úseku rastlinnej a živočíšnej výroby a zrušenie predmetného osvedčenia (zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov).
•    Súčinnosť pri riešení sťažností občanov na obchodné prevádzky a prevádzky služieb.
•    Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti (zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
•    Povolenie na zriadenie trhového miesta (zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l1Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
•    Oznámenie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb (Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.
•    Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času v prevádzke obchodu a služieb.
•    Žiadosť o schválenie prevádzkového času  (ak je prevádzkový čas stanovený nad rámec prevádzkového času povoleného VZN č. 6/2013).
•    Oznámenie prevádzkového času exteriérového sedenia (letnej terasy) pred prevádzkou
•    Oznámenie o zrušení prevádzky a ukončení činnosti .

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.