Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o konaní kultúrneho podujatia

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  Miestnemu úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Potrebné doklady
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - interiér - kultúrne zariadenia (tlačivo)
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - interiér - iné zariadenia (tlačivo)
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - exteriér (tlačivo)
Oznámenie o konaní telovýchovného, športového, turistického podujatia (tlačivo)
Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia (tlačivo)

Vybavuje
Referát  kultúrnych a športových aktivít MČ

Kontakt

Tel.: 02/60 20 14 38
e-mail: juraj.rysanek@mudnv.sk

Doba vybavenia
do 7 dní

Poplatok
bez poplatku