6931

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Pavla Horova 16

08.08.2019 - Hlavné menu

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava s nástupom od 01.11.2019

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia v zmysle § 37 a § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení  zmien a doplnkov a v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Iné kritéria a požiadavky:

 

 • bezúhonnosť v súlade s § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

 a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zdravotná spôsobilosť  v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ovládanie štátneho jazyka v súlade s § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, aktívna znalosť práce s PC,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o spĺňaní kvalifikačných predpokladov, vrátane prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov praxe,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti

podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,

 

 

 • písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy ( v rozsahu max. 2 strany),
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sú nasledovné :

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, rodné číslo, číslo OP, dátum, miesto a okres narodenia osoby, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo a údaje o matke (meno, priezvisko, rodné priezvisko) a otcovi (meno, priezvisko, rodné priezvisko) danej osoby.

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 11.9.2019 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, spoločný obecný úrad – školský úrad, Novoveská 17, 843 10 Bratislava ( pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v zatvorenej obálke. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – Základná škola Pavla Horova 16 – NEOTVÁRAŤ!“

 

 

Miesto a termín výberového konania:

 

Výberové konanie sa uskutoční v budove Základnej školy P. Horova 16, 841 07 Bratislava. Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a iné predpoklady, a doložili všetky požadované doklady, oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením,.

 

                                                                                                         

V Bratislave dňa 08.08.2019                                                      

 

 

        Dárius Krajčír

  starosta mestskej časti

    Bratislava-Devínska Nová Ves

 

Vytlačiť Poslať známenu