7099

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ I. Bukovčana 3

01.10.2019 - Hlavné menu

 

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ  I. Bukovčana 3

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:                      Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ I. Bukovčana 3

Kód projektu:                           302021K493

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                             2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:                 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                        2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Fond:                                        Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre

                                                        Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu:

Projekt je tvorený štyrmi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební jazykov, biológie/chémie a IKT.

Hlavná aktivita č. 1 Obstaranie jazykovej učebne 

Hlavná aktivita č. 2 Obstaranie biologickej/chemickej učebne

Hlavná aktivita č. 3 Obstaranie IKT učebne

Hlavná aktivita č. 4 Stavebné úpravy učební  

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy, Ivana Bukovčana 3, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 84107. V rámci projektu budú realizované drobné stavebné úpravy ako výmena podláh, maľovanie stien a elektroinštalačné práce.  

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu, Ivana Bukovčana 3, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, 84107. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.  

V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (705)

P0319 Počet podporených učební IKT (1)

P0320 Počet podporených učební jazykových (1)

P0322 Počet podporených učební prírodovedných (1)

P0327 Počet podporených základných škôl (1)  

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební. Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.  

Projekt svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa IROP: "prispievať k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálne súdržnosť regiónov, miest a obci".  

Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    11

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                      7/2019

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                   5/2020

 

Financovanie projektu:

Forma financovania:                                                                                 Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                 101 171,22 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                          96 112,66 €

    finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                         50 585,61 €

    finančná podpora zo zdrojov SR:                                                           45 527,05 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                      5 058,56 €

Vytlačiť Poslať známenu