Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa M.š. Milana Marečka

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa M.š. Milana Marečka
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 10.8.2020

 

 

na obsadenie miesta  riaditeľa Materskej školy, Milana Marečka 20, 841 07 Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. septembra 2020

   

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019    z.  o pedagogických  zamestnancoch  a odborných  zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórií pedagogického zamestnanca
 • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou v súlade s §39 ods.3a-b zákona č.138/2019 Z.z zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, §3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z
 • občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť §15-16 zákona č.138/2019 Z.z
 • ovládanie štátneho jazyka §17 zákona č. 138/2019 Z.z
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaníatestácie
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah maximálne 2 strany)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • lekárske potvrdenie  o  telesnej  spôsobilosti  a  o  duševnej  spôsobilosti  pre  výkon  činnosti  učiteľa  a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

 

 

 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

 • Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 10.8.2020 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves, spoločný obecný úrad – školský úrad, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava (pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v zatvorenej obálke.

 Obálku označte heslom :„VÝBEROVÉ KONANIE –Materská škola M. Marečka 20 – NEOTVÁRAŤ!“

 • Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

                                                                                                         

                                                    

V Bratislave dňa 14.07.2020