Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania
Pracovná pozícia: Referent pre mzdy a personalistiku

Informácie o pracovnom mieste

Zamestnávateľ:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

Pracovná pozícia: Referent pre mzdy a personalistiku

Miesto práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Ponúkaný plat (brutto): od 900,- €  brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

 

Termín nástupu:  dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti najmä:

 • Kompletné spracovanie a zodpovednosť za personálnu agendu v súlade so Zákonníkom práce, súvisiacimi všeobecne záväznými platnými právnymi a internými predpismi (príprava pracovno-právnych dokumentov, najmä pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru; príprava a spracovanie dokumentov súvisiacich so začatím, zmenou a ukončením pracovného pomeru; vedenie, aktualizácia a archivácia osobných spisov zamestnancov a pod.).
 • Zabezpečenie agendy súvisiacej s realizáciou výberových konaní, najmä príprava podkladov, komunikácia s uchádzačmi o pracovnú pozíciu, organizácia a vedenie pracovných pohovorov.
 • Vedenie a spracovanie mzdovej agendy (spracovanie dochádzky, príprava podkladov k výplatám miezd; vystavovanie potvrdení o príjme zamestnancov, evidencia a spracovanie PN a exekúcie atď.), zabezpečenie hlásení pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne (prihlášky, odhlášky, výkazy, ročné hlásenia), daňový úrad (spracovanie ročného zúčtovania dane), potrebná komunikácia s úradmi/inštitúciami ako štatistický úrad a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • Sledovanie zmien v legislatíve, zodpovednosť za legislatívnu správnosť personálnych a mzdových dokladov; spracovanie a aktualizácia interných predpisov v oblasti personalistiky a miezd; príprava štatistík a reportov.
 • Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti vedeniu i zamestnancom úradu v mzdovej a personálnej oblasti.

 

Ponúkané výhody:

 • podľa kolektívnej zmluvy

Požiadavky a kritéria

Požadované vzdelanie:      

 • vysokoškolské vzdelanie, príp. stredoškolské vzdelanie s maturitou – ekonomického smeru, prax v požadovanom odbore minimálne 3 roky.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • znalosť mzdového účtovníctva, personalistiky, súvisiacej legislatívy, základy podvojného účtovníctva,
 • koncepčné myslenie;
 • zvládanie záťažových situácií;
 • komunikačné schopnosti;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • znalosť mzdového SW a ekonomického SW
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, informačný systém samosprávy

 

Informácie o výberovom konaní

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov

 

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zašlite svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou, osobne do podateľne odosielateľa alebo emailom najneskôr do 31.10.2020 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A

843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov  je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Mestská časť si vyhradzuje právo odpovedať elektronicky len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky .

 

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Koprdová, č.t. 0917 817 227,

e-mail: pracovnaponuka@mudnv.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Výberové konanie referent pre mzdy a personalistiku do 31.10.2020 108.5 kB doc 23.10.2020