Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV 12.4.2021

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV 12.4.2021
Starosta MČ BA-DNV zvoláva mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 12. apríla 2021 o 15:00 hod. videokonferenčným hovorom cez aplikáciu zoom

P o z v á n k a

 

Zvolávam mimoriadne  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 12. apríla 2021 o 15:00 hod. videokonferenčným hovorom cez aplikáciu zoom

 

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Krajčír/ Krajčír
2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021 z ....2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Labašková/
3. Rôzne  ----

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 9.4.2021

v.r.               
Dárius Krajčír      
starosta MČ BA-DNV

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Pozvánka mimoriadne MZ MČ BA-DNV 12.4.2021 461.1 kB pdf 9.4.2021

Video