Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

POZVÁNKA na Miestne zastupiteľstvo 12.02.2020 o 15.00 hod.

POZVÁNKA na Miestne zastupiteľstvo 12.02.2020 o 15.00 hod.
Starosta mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves zvoláva riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová. Zasadnutie sa bude konať dňa 12. februára 2020 o 15:00 hod. v...

Starosta mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves zvoláva riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová. Zasadnutie sa bude konať dňa 12. februára 2020 o 15:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Navrhovaný program

1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 29.1.2020, alebo trvalo plnených 
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV Krajčír
4. Prenájom nebytových priestorov v objekte Dovina pasáže pre PAMLSKOVO o.z. 
5. Zmena minimálnych sadzieb prenájmov NP a pozemkov od 01.04.2020 Krajčír
6. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre BD P. Horova 18, P. Horova 20 a P. Horova 17-19
7. Návrh na rozšírenie činnosti príspevkovej organizácie DENOVA a schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie DENOVA
8. Schválenie odmien členom komisií-neposlancom za II. polrok 2019 
9. Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v
predchádzajúcom období
10. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
11. Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra 
12. Vystúpenia občanov 
13. Rôzne 
14. Interpelácie