Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Ivana Bukovčana 3

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Ivana Bukovčana 3
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 04.03.2020

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Ivana Bukovčana 3, 841 07 Bratislava s nástupom od 01.05.2020

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z .z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z
 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

 

Iné kritéria a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet),
 • znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou,

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o spĺňaní kvalifikačných predpokladov, vrátane prvej atestácie,
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy na 5-ročné funkčné obdobie

 ( v rozsahu max. 3 strany),

 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov praxe,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 04.03.2020 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, spoločný obecný úrad – školský úrad, Novoveská 17, 843 10 Bratislava ( pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v zatvorenej obálke. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – Základná škola Ivana Bukovčana 3 – NEOTVÁRAŤ!“

 

 

Miesto a termín výberového konania:

 

Výberové konanie sa uskutoční v budove Základnej školy Ivana Bukovčana 3, 841 07 Bratislava. Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a iné predpoklady, a doložili všetky požadované doklady, oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením,.

 

 

 

                                                                                                         

V Bratislave dňa 12.2.2020                                                   

        Dárius Krajčír

  starosta mestskej časti

    Bratislava-Devínska Nová Ves