5275

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov

29.01.2016 - Hlavné menu

Vec: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov -  Zmeny a doplnky 04 –
správa o hodnotení strategického dokumentu
    Obstarávateľ strategického dokumentu, Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava, predložil Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa §9 ods.6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  správu o hodnotení  strategického dokumentu „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov  – Zmeny a doplnky 04“.
    Konzultácie podľa §63 zákona k  strategickému dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom  úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Pracovisko: Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,  počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred  e-mailom  jana.malikova@minv.sk).
Podľa §11 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z informujeme týmto verejnosť, že správa o hodnotení strategického  dokumentu „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 04 je zverejnená na stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-rok-2007-v-zneni-neskorsich-z
    Do dokumentu je možné nahliadnuť na miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A, Odbore výstavby a životného prostredia miestnosť č. 20 v úradných hodinách
pondelok   8.00 – 12.00 a 13. 00 – 17.00
streda     8.00 – 12.00 a 13. 00 – 16.00
štvrtok    8.00 – 12.00.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k dokumentu na adresu:
 Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,  do 21 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené .

Ing. Ignác Olexík, PhD.
prednosta

Vytlačiť Poslať známenu