5104

Stavebné verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky k nahliadnutiu v pdf

Vyhľadať:

Vec

Dátum zverejnenia

Bazén a sklad pri rekreačnej chate - Vápenka (PDF - 160 KB)

2019-10-16

Rekreačná chata - Pod Srdcom (PDF - 1921 KB)

2019-10-04

VN káblové vedenie, káblové rozvody, demontáž vzdušného VN vedenia - lokalita Na Mýte (PDF - 3033 KB)

2019-10-04

Zmena stavby pred dokončeným - „Rekreačná chata - Pod Srdcom“ (PDF - 1107 KB)

2019-09-19

Oznámenie o začatí stavebného konania - Spojovacia vetva v križovatke OK2 na ceste II/505 v Bratislave (PDF - 420 KB)

2019-09-17

Upovedomenie o odvolaní - „Prestavba, prístavba a rekonštrukcia rodinného domu - Istrijská 112“ (PDF - 477 KB)

2019-09-03

Upovedomenia o podanom odvolaní a žiadosť a zaslanie súhlasu s autoremedúrou - „4 reklamné stavby - štátna cesta II/505“ (PDF - 191 KB)

2019-09-03

Optická sieť - INS FTHH BA - ul. Na Hriadkach, ul. Prímoravská, ul. Slovinec, ul. Na skale, ul. Pieskovcová, ul. Pod Lopovým, ul. Nám. 6. apríla, ul. Želiarska, ul. Eisnerova a ul. Podhorská“ (PDF - 265 KB)

2019-08-26

S.P. - „Rekreačná chata - Vápenka“ (PDF - 1970 KB)

2019-08-20

Rozhodnutie - „Verejná elektrická komunikačná sieť (VEKS) ZS a RR bod - areál Presskam“ (PDF - 469 KB)

2019-08-15

Oznámenie o začatí spojeného územného konania - „VN káblové vedenie, káblové rozvody, demontáž vzdušného VN vedenia - lokalita Na Mýte“ (PDF - 92 KB)

2019-08-15

S.P. - „Vyhliadková veža Devínska Kobyla“ Bratislava - Devín (PDF - 1286 KB)

2019-08-09

S.P. - „Obnova BD Jána poničana1, Bratislava - zateplenie“ (PDF - 235 KB)

2019-08-05

S.P. - „Prestavba, prístavba a rekonštrukcia rodinného domu - Istrijská 112“ (pdf - 1211 KB)

2019-08-02

S.P. - „Rekreačná chata - Vápenka“ (PDF - 333 KB)

2019-07-31

S.P. - „Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána“ (PDF - 456 KB)

2019-07-31

Rozhodnutie - „Pivnica - Pod skalou“ (PDF - 1264 KB)

2019-07-24

Oznámenie o začatí spojeného územného a s.k. - „Rekreačná chata -Pod Srdcom“ (PDF - 150 KB)

2019-07-08

Stavebné povolenie - „Reklamná stavba - štátna cesta II/505“ (PDF - 199 KB)

2019-07-08

Stavebné povolenie - „4 reklamné stavby - štátna cesta II/505“ (PDF - 142 KB)

2019-07-08

Rekreačná chata - Vápenka - Oznámenie o začatí spojeného územného a SK

2019-07-03

Rekreačná chata - Pod Srdcom - Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením

2019-07-02

Verejná elektrická komunikačná sieť ZS a RR bod - areál Presskam - oznámenie o začatí územného konania

2019-07-01

Stavebné povolenie - „Výstavno-predajné centrum ASKO-Porta Bratislava - Lamačská brána“, stavebné objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO 113.01, SO 113.02 a SO 114 (PDF - 791 KB)

2019-06-20

Stavebné povolenie - „Prístavba záhradnej chaty - Pod Srdcom“ (PDF - 2380 KB)

2019-06-18

Predlženie platnosti stavebného povolenia - „ŽSR, Devínska Nová Ves - Marchegg elektrifikácia trate“ (PDF - 590 KB)

2019-06-18

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - „Rekreačná chata - Devínska cesta“ (PDF - 157 KB)

2019-06-12

Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - „Reklamná stavba - Eisnerova ul.“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 2878/377 (PDF - 67KB)

2019-06-11

Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - „Reklamná stavba - Eisnerova ul.“ na pozemku reg. E-KN par. č. 3862/2 (reg. C-KN par. č. 2565/89) (PDF - 71KB)

2019-06-11

Stavebné povolenie - „Rekreačná chata - Glavica“ (PDF -322KB)

2019-06-10

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Obnova BD Jána Ponočana 1, Bratislava - zateplenie“ (PDF - 86KB)

2019-06-05

Stavebné povolenie - „VN káblové vedenie, NN káblové rozvody, demontáž vzdušného VN vedenia a prekládka trafostanice - lokalita Sandberg DNV“ (PDF - 681 KB)

2019-06-05

Oznámenie o začatí spojeného územného a s.k. - „Rekreačná chata - Vápenka“ (PDF - 131 KB)

2019-05-29

Oznámenie o začatí s.k. - „ Výhliadková veža Devínska Kobyla“ (PDF - 107 KB)

2019-05-24

Dodatočné povolenie - „Hala H3a - objekt SO 07 Rozvody kanalizácie - časť Daždová kanalizacia do Moravy“ (PDF -741 KB)

2019-05-24

Oznámenie o doplnení spisového materiálu - „Prestavba, prístavba a rekonštrukcia rodinného domu - Istrijská 112“ (PDF - 67 KB)

2019-05-15

Oznámenie o začatí s.k. - „Výstavno-predajné centrum ASKO-Porta Bratislava - Lamačská brána“ (PDF - 738 KB)

2019-05-07

S.P. - „Rekreačná chata - Vápenka“ (PDF - 324 KB)

2019-05-06

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu vydaného Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves, odd. územného konania a stavebného poriadku, pod č. 2018-16/773/E/6Gš zo dňa 28.11.2018 - verejnou vyhláskou (PDF - 87 KB)

2019-05-06

S.P. - „Centrum kamiónovej dopravy - rozšírený areál VW SK, a.s.“ objekt SO 07 Komunikácie a spevnené plochy - časť areál (PDF - 5824 KB)

2019-04-16

S.P. - „Centrum kamiónovej dopravy - rozšírený areál VW SK, a.s.“ (PDF - 6219 KB)

2019-04-16

Oznámenie o začatí spojeného územného a s.k. - „Prístavba záhradnej chatky - Pod Srdcom“ (PDF - 917 KB)

2019-04-11

Oznámanie o začatí s.k. - ƒ„SO 101 - Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka“ (PDF - 433 KB)

2019-04-05

Oznámenie o začatí s.k. v novom prejednaní - „VN káblové rozvody, demontáž vzdušného VN vedenia a prekládka trafostanice - lokalita Sandberg DNV“ (PDF - 1474 KB)

2019-04-05

Oznámenie o začatí SK - „Obnova bytového domu - ul. Pavla Horova 6153/26“ (PDF - 748 KB)

2019-04-01

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - „Rekreačná chata - Glavica“ (PDF - 983 KB)

2019-03-25

Povolenie - Rekonštrukcia existujúceho potrubia DN 400 „Vodovod Eisnerova-Záhradná“ (PDF - 491 KB)

2019-03-20

SP - „Pivnica - Pod skalou“ (PDF - 1030 KB)

2019-03-15

Oznámanie o zverejnení rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Záhorská Bystrica a v časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves (PDF - 63 KB)

2019-03-11

Oznámenie o začatí spojeného územného a SK - „Rekreačná chata - Vápenka“ (PDF - 130 KB)

2019-03-01

Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava Hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1 Devínska Nová Ves zastávka“ (PDF - 1383 KB)

2019-02-26

Oprava zrejmej chyby v stavebnom povolení č.2019-18/1881/c/1/TH zo dňa 01.02.2019 na stavbu - „Záhradná chata a sklad - Devínska cesta“ (PDF - 289 KB)

2019-02-26

Oznámenie o začatí u.k. - „Okružná Križovatka J. Jonáša“ (PDF - 167 KB)

2019-02-22

O zastavení konania začatého dňa 31.12.2008 vo veci majetkového vysporiadania pozemkov patriacich do záhradkovej osady ZO SZZ č. 4-23 Devínska Nová Ves BAZ - Múrnice, k.ú. Devínska Nová Ves (PDF - 28 KB)

2019-02-20

Dodatočné povolenie stavby - „Rekreačná chata - Pod Srdcom“ (PDF - 1137 KB)

2019-02-14

SP - „Záhradná chata a sklad - Devínska cesta“ (PDF - 3057 KB)

2019-02-11

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava - Lamačská brána (PDF - 283 KB)

2019-02-06

Rozdelenie nebytového priestoru č. 10 - 607 - Polyfunkčný dom na ul. Š. Králika 3 (PDF - 2826 KB)

2019-02-05

Predĺženie plastnosti stavebného povolenie - „Novostavba rekreačného domu a skladu na náradie - Pod Srdcom“ (PDF - 547 KB)

2019-01-25

Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby - „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava Hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1 Devínska Nová Ves zastávka“ (PDF - 306 KB)

2019-01-24

Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - „Rekonštrukcia vodárne s rozšírením o úpravu vody a prevádzkový areál - ul. Na Mýte“ (PDF - 147 KB)

2019-01-24

Predĺženie povolenia - „Polyfunkčný objekt - montážna a skladová hala - spojnica ulíc J. Jonáša a Opletalova, objekt SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“

2018-12-20

Predĺženie povolenia - „Polyfunkčný objekt - montážna a skladová hala - spojnica ulíc J. Jonáša a Opletalova“

2018-12-20

Oz. o začatí stavebného konania - „Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána“

2018-12-20

Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - „Rekonštrukcia vodárne s rozšírením o úpravňu o úpravňu vody a prevádzkový areál - ul. Na mýte“ (PDF - 132 KB)

2018-12-19

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava - Lamačská brána“ (PDF - 1342 KB)

2018-12-11

Dodatočné povolenie stavby - „Rekreačná chata - Pod Srdcom“ (PDF - 108KB)

2018-12-10

Predĺženie platnosti s.p. - „Novostavba rekreačného domu a skladu na náradie - Pod Srdcom“ (PDF - 144KB)

2018-12-05

Užívanie stavby s názvom: „Rekonštrukcia jestvujúceho vodovodu: Vetiev A km0,00-0,139.40; A2 km0,00-0,109.63; A2-1km0,00-0,016.00 (PDF - 734KB)“

2018-12-03

Novostavba rekreačnej chaty - Devínske jazero (PDF - 442KB )

2018-11-30

Rozdelenie nebytového priestoru č. 10 - 607 - Polyfunkčný dom na ul. Š. Králika 3

2018-11-28

Oznámenie o začatí s. k. - „Stavebné úpravy v bytoch č. 102 a 103 na 11. poschodí bytového domu na ulici Jána Poničana 5, Bratislava“ (PDF 629KB)

2018-11-21

Oznámanie o začatí územného a stavebného konania - „Rekreačná chata - Devínska cesta“ (PDF 417KB)

2018-11-21

SP - „Obytný súbor Slnečný vrch I. - objekt SO03-I Komunikácie, spevnené plochy, chodníky a parkoviská“ (PDF 355KB)

2018-11-20

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - „Príjazdová komunikácia a inžinierske siete - lokalita Pri Rakyte“ (PDF 729KB)

2018-11-20

Oznámanie o začatí územného a stavebného konania - „Záhradná chata a sklad - Devínska cesta“

2018-11-19

Oznámenie o začatí s. k. - „Centrum kamiónovej dopravy - rozšírený areál VW SK, a.s.“ - objekt SO 07 Komunikácie a spevnené plochy - časť areál

2018-11-19

Oznámenie o začatí s. k. - „Centrum kamiónovej dopravy - rozšírený areál VW SK, a.s.“

2018-11-19

Predĺženie platnosti s.p. „Polyfunkčný objekt - montážna a skladová hala - spojnica ulíc J. Jonáša a Opletalova, objekt SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“

2018-11-16

Predĺženie platnosti s.p. „Polyfunkčný objekt - montážna a skladová hala - spojnica ulíc J. Jonáša a Opletalova“

2018-11-16

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby „Záhradná chata - Devínske jazero“

2018-11-12

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Ubytovňa - Devínska Nová Ves“

2018-11-12

SP - „Bytový dom Bystrická II“ na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 847/29, 847/30, 847/31 a 847/32 v k.ú. Devínska Nová Ves

2018-11-05

Prestavba, prístavba a rekonštrukcia rodinného domu - Istrijská 112

2018-10-25

„Rekreačná chata - Devínska cesta“ na pozemkoch parc. reg. C-KN č. 3858/5 a 3858/11 v k.u. Devínska Nová Ves

2018-10-24

Stavebné úpravy v byte č. 23 na 2. poschodí bytového domu na ulici Eisnerova 7, Bratislava

2018-10-23

Oprava oznámenia o začati územného konania - „Ubytovňa - Opletalova ul.“

2018-10-22

rozhodnutie o kolaudácií - Predľženie verejného vodovodu DN 100 na pozemkoch parc. č. KN-C 2881/94, 2882/23, 2979, 2974, 2883/10, KN-E 4028, 4029/2, 4030/4, 4030/6, 4031

2018-10-18

SP - zmenu stavby pred dokončením - „Rekreačná chata - Vápenka“ na pozemkoch par. č. 3272/1, 3272/5, 3273/5, 3273/7

2018-10-10

Obytný súbor Slnečný vrch I. - objekt SO03-I Komunikácie, spevnené plochy, chodníky a parkoviská

2018-10-10

SP - „Reklamná stavba - štátna cesta II/505“

2018-10-01

Oznámenie o začatí SK - „Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom v bytovom dome na ul. Jána Poničana 11“

2018-10-01

Oznámenie o začatí SK - “Stavebné úpravy v byte č. 23 na 2. poschodí bytového domu na ulici Eisnerova 7, Bratislava„

2018-09-28

SP - zmena stavby pred dokončením - „3 bytové domy - Bystrická ul.“

2018-09-27

Oznámenie o začati územného konania - „Ubytovňa - Opletalova ul.“

2018-09-21

Oznámenie o začati stavebného konania - Bytový dom Bystrická II

2018-09-20

Vodovod Eisnerova ul. - Záhradná ul.

2018-09-18

SP - Zmena účelu stavby z „Obytného domu“ na „Zariadenie opatrovateľskej služby“ - ul. Palárikova a Dobšinského

2018-09-14

Oznámenie o začatí ÚK - ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice

2018-09-12

SP - Rekreačná chata - Pod Srdcom - M.Čipák

2018-09-04

SP - Rekreačná chata - Pod Srdcom - S.Bakoš

2018-09-04

SP - Rekreačná chata - Pod Srdcom - R.Síth

2018-09-04

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Prístavba záhradnej chaty - Devínska cesta

2018-09-04

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením - Rekreačná chata - Vápenka

2018-08-30

SP - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2018-08-22

Oznámenie o začatí ÚK líniovej stavby - Príjazdová komunikácia a inžinierske siete - lokalita Pri Rakyte

2018-08-03

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením - "3 bytové domy - Bystrická ul."

2018-07-11

Oznámenie o začatí spojeného územného a SK - Rekreačná chata - Pod Srdcom 2946/3 a 2946

2018-06-27

Oznámenie o začatí spojeného územného a SK - Rekreačná chata - Pod Srdcom 2946/2 a 2946

2018-06-27

Oznámenie o začatí spojeného územného a SK - Rekreačná chata - Pod Srdcom 2943 a 2946

2018-06-27

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekreačná chata - Pod Srdcom 2946/4 a 2946

2018-06-27

SP - RD - Mlynská ul.

2018-06-26

SP - Spevnená plocha - parkovisko - Pod Srdcom

2018-06-20

Nariadenie prípravného konania - Pod Bačnegovicami

2018-06-20

Rozhodnutie - užívanie stavby - ZB - kanalizačný zberač SC

2018-06-04

SP - 3 bytové domy - Bystrická ul. - Prípojka NN, osvetlenie

2018-06-04

Oznámenie o zmene pojektovej dokumentácii - Vodovod Eisnerova - Záhradná ul.

2018-06-04

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Bytový dom Bystrická II

2018-05-31

SP - Prestavba, prístavba a nadstavba RD - Na kaštieli 10

2018-06-29

Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby - Orange Slovensko

2018-05-28

SP - Rekonštrukcia a dostavba záhradnej chatky - Devínska cesta

2018-05-18

SP - Výmena primárnych tepelných rozvodov v tepelnom hosp. v MČ Ba DNV pre okruhy Podhorské a Kostolné

2018-05-16

Oznámenie o začatí SK - Spevnená plocha - parkovisko - Pod Srdcom

2018-05-11

SP - Rekonštrukcia plynovodov - Novoveská, Istrijská, Kalištná, Uhrovecká, Na Grbe

2018-05-10

SP - Stavebné úpravy v byte 31,Jána Smreka 16

2018-05-10

Rozhodnutie - VW - Centrum kamiónovej dopravy - Komunikácie a spevnené plochy

2018-04-23

SP - Novostavba RD - Kremencová

2018-04-23

Oznámenie o začatí SK - Výmena primárnych tepelných rozvodov - okruhy Podhorské a Kostolné

2018-04-16

Zmena stavby pred dokončením - Záhradná chata - Pod Srdcom

2018-04-11

SP - Záhradná chata - Vápenka

2018-04-11

Rozhodnutie - Výmena primárnych tepelných rozvodov v tepelnom hospodárstve v MČ Bratislava - DNV pre okruhy Podhorské a Kostolné

2018-04-11

Rozhodnutie - Optická prípojka TFFH

2018-04-09

Stavebné povolenie - 3 bytové domy - Bystrická ul. - spevnené plochy

2018-04-04

Oprava zrejmej chyby v stavebnom povolení č. 2017/2750/G/47/Vs - 3 bytové domy - Bystrická

2018-04-04

Oznámenie o začatí ÚK - Bytový dom Bystrická II

2018-04-03

Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí - Optická prípojka FTTH J.Jonáša

2018-03-27

Oznámenie o začatí spojeného ÚK a SK - Rekonštrukcia a dostavba záhradnej chatky - Devínska cesta

2018-03-23

SP - odstránenie stavby - šopa a povolenie - Rekonštrukcia RD Záveterná 13

2018-03-23

Oznámenie o začatí SK - Stavebné úpravy v byte č. 31 - J. Smreka 16

2018-03-23

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením - Zariadenie opatrovateľskej služby - Palárikova a Dobšínského

2018-03-21

Oznámenie o začatí SK - Výmena primárnych tepelných rozvodov v tepelnom hospodárstve v MČ pre okruhy Podhorské a Kostolné

2018-03-21

Oznámenie o začatí SK - Rekonštrukcia plynovodov - Novoveská, Istrijská, Kalištná, Uhrovecká, Na Grbe

2018-03-21

Rozhodnutie o umietnení tel. líniovej stavby - Optická prípojka FTTH. J. Jonáša

2018-03-15

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby- Prístavba a prestavba rekreačnej chaty - Pod Srdcom

2018-03-08

Rekreačná chata - Pod Srdcom - Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením pare. č. 3293/2, 3295

2018-03-06

Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 2017-16/3142/UR/14Ns, vydanom dňa 05.10.2017

2018-03-05

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Záhradná chata - Vápenka parc. č. 3297/1

2018-03-05

Oznámenie o vstupe na pozemok - SPP

2018-02-03

Oznámenie o začatí SK - Reklamná stavba - štátna cesta II/505

2018-02-28

Oznámenie o začatí spojeného ÚK a SK - Prestavba, prístavba a nadstavba RD - Na kaštieli 10

2018-02-26

Oznámenie o začatí ÚK - Optická prípojka FTTH

2018-02-19

Oznámenie o začatí spojeného ÚK a SK - Rekonštrukcia RD - Záveterná 5684/13

2018-02-02

Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

2018-02-01

Oznámenie o začatí ÚK - Optická prípojka FTTH - J. Jonáša

2018-01-30

Rozhodnutie - BVS - ZB, kanalizačný zberač SC

2018-01-30

SP - 3 bytové domy - Bystrická ul.

2018-01-24

Povolenie - Prístavba a prestavba rodinného domu - Kremencová 20

2018-01-22

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rozšírenie haly H3 - Vykladacie miesto - Andock - areál VW - vonkajšie plochy a komunikácie

2018-01-12

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rozšírenie haly H3 - Vykladacie miesto - Andock - areál VW

2018-01-12

Stavebné povolenie - Obytný dom - ul. Palárikova a Dobšinského

2018-01-09

Stavebné povolenie - Obnova BD Eisnerova 6132/15, 6132/17 - zateplenie

2018-01-09

Povolenie zmeny v užívaní spo ločných priestorov - časť chodby (zádverie) - masážny salón o ploche 19,00 m 2 na prízemí
bytového domu na ul. Eisnerova 15 , 17, Bratislava, súpisné číslo 6132, na p ozemkoch pare. č.
2565/95 a 2565/96

2017-12-27

Stavebné povolenie - Rodinný dom - ul. Na Mýte „C-KN" pare. č. 1626, 1631 a 1632

2017-12-27

Oznámenie o začatí ÚK - Sanácia terasy na ul. M. Marečka

2017-12-21

Oznámenie o začatí KK a nariadenie ústreho pojednávania verejnou vyhláškou - Kaderníctvo

2017-12-20

Rozhodnutie - Povolenie - Vodovod, SO 01,2 Kanalizácia

2017-12-19

Výzva k zaujatiu stanoviska - Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu vydaného MČ DNV - prístavba záhradnej chaty - Devínska cesta

2017-12-19

Oznámenie o začatí konania o predĺžení doby trvania reklamnej stavby - Reklamná stavba - Devínska cesta

2017-12-15

Žiadosť o vydanie KR - CTPark BRA2 - Komunikačné a spevnené plochy

2017-12-13

Rozhodnutie o umiestnení stavby - BORY HOME II

2017-12-13

Žiadosť o vydanie KR na hlavný objekt - CTPark Bratislava BRA2

2017-12-13

Oznámenie o začatí ÚK - Vodovod Eisnerova - Záhradná ul.

2017-12-10

Oznámenie o začatí SK - VW - Rozvody vody a kanalizacia

2017-12-10

Zmena stavby pred dokončením - objekt SO 03 Prípojka elektro

2017-12-04

Oznámenie o začatí SK - Obnova BD Eisnerova 15,17 - zateplenie

2017-11-30

SP - 2 reklamné stavby - Mlynská

2017-11-29

SP - Reklamná stavba - komunikacia

2017-11-29

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Výstavno-predajné centrum ASKO-Porta Bratislava - Lamačská brána

2017-11-28

Upovedomenie o odvolaní - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2017-11-27

Oznámenei o začatí SK - Obytný dom - Palárikova a Dobšinského

2017-11-27

Oznámenie o začatí spojeného ÚK a SK - Prístavba a prestavba RD - Kramencová 20

2017-11-27

Upovedomenie o odvolaní - Optická prípojka FTTH - Ľubovníkova, Mečíkova

2017-11-27

Oznámenie o začatí SK - 3 bytové domy - Bystrická

2017-11-23

Oznámenie o začatí SK - 3 bytové domy - Bystrická ul. - spevnené plochy, chodníiky

2017-11-23

Zastavenie ÚK - Okružná križovatka, komunikácie a inžinierske siete - spojnica ul. Opletalova a komunikácia Kuster

2017-11-15

Dodatočné povolenie - Prístavba a nadstavba záchradnej chaty - Pod Srdcom

2017-11-08

Oznámenie o začatí spojeného ÚK a SK - Novostavba RD - Kremencová

20174-11-08

Oznámenie o začatí ÚK - SIKO Bory

2017-11-04

Zastavenie odvolacieho konania - VW - Preložka pitného vodovodu DN

2017-11-04

Dodatočné povolenie - Prístavba záhradnej chaty - Devínska cesta

2017-11-04

Oznámenie o začatí SK - RD - ul. Na Mýte

2017-11-04

Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 2017/393/C/14/Vs

2017-11-04

Oznámenie o začatí SK a upustenie od ústneho pojednávania - SO 01,2 Kanalizácia

2017-11-04

Oznámenie o začatí KK a nariadenie ústneho pojednávania - ZB, kanalizačný zberač SC

2017-11-04

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Logistické centrum pre montážnu halu H3 VW

2017-10-30

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Logistické centrum pre montážnu halu H3 VW - pozemkové úpravy

2017-10-30

Oznámenie o začatí územného konania - BORY HOME II.

2017-10-25

Stavebné povolenie - Prístupová komunikácia - Kremencová

2017-10-24

Zastavenie odvolacieho konania - Preložka pitného vodovodu - VW Slovakia

2017-10-17

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Pivnica - Pod Skalou

2017-10-17

Predĺženie platnosti - Predĺženie Saratovskej ulice - Nové prepojenie II/505 a MČ Dúbravka

2017-10-17

Povolenie - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2017-10-17

Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby - Optická prípojka - FTTH - ul. Ľubovníkova, ul. Mečíková

2017-10-13

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Montážna hala H3a - Testovacia dráha

2017-10-09

Oznámenie ozačatí spojeného úzmeného a stavebného konania - Rodinný dom - Mlynská ul.

2017-10-09

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Komunikácie a technická infraštruktúra pre obytný súbor slnečný vrch I.

2017-10-05

Rozhodnutie - Prístavba - záhradná chata - Devínska cesta

2017-10-02

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústreho konania - Montážna hala H3a VW Slovakia

2017-10-02

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Prístavba záhradnej chaty - Devínska cesta

2017-10-02

Stavebné povolenie - Obnova BD J. Smreka 22, Bratislava - zateplenie

2017-09-26

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Prístavba a nadstavba záhradnej chaty - Pod Srdcom

2017-09-26

Montážna hala H3a - rozšírený areál VW Slovakia a.s. - Oznámenie o začatí kolaudačného konania

2017-09-18

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Prístupová komunikácia, spevnené plochy a parkovisko - Kremencová

2017-09-11

SP - objekt SO 1.01 Komunikácie a spevnené spolochy - CTPark Bratislava

2017-09-04

Oznámenie o začatí spojeného územného a SK - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2017-08-31

Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení stavby - Záhradná chata Devínske jazero

2017-08-31

Oznámenie o začatí KK a nariadenie ústneho pojednávania - Masážny salón - Kaderníctvo

2017-08-31

Optická prípojka - FTTH - ul. Ľubovníkova, Mečíkova - oznámenie o začatí územného konania

2017-08-11

Rozhodnutie o prerušení konania - Hala H3a - SO 07 Rozvody kanalizácie

2017-08-10

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova BD Jána Smreka 22, Bratislava - zateplenie

2017-08-10

Stavebné povolenie - rekonštrukcia plynovodov Kremencová ul. a Poniklecová ul.

2017-08-07

Rozhodnutie o umiestnení stavby - RD Ulica na Mýte

2017-08-07

SP - Obnova BD I. Bukovčana 6,8 - zateplenie

2017-08-03

SP - 3 montážno-skladové haly - priemyselný park DNV

2017-08-01

Oznámenie o začatí ÚK na predĺženie platnosti územného rozhodnutia na líniovú stavbu - Predĺženie Saratovskej ulice - "Nové dopravné prepojenie II/505 a MČ Dúbravka"

2017-08-01

Povolenie užívania - Komplexná obnova bytového domu - ul. Istrijská 12, 14, 16, 18

2017-08-01

Rozhodnutie o umiestnení stavby - 3 bytové domy - Bystrická ul.

2017-08-01

SP - Záhradná chata - Devínska cesta

2017-07-27

Povolenie zmeny v užívaní - Atelier č. E5

2017-07-27

Upovedomenie účastníkov konania o preložení odvolania odvolávaciemu orgánu

2017-07-24

Oznámenie o začatí ÚK - Príprava územia Bory - Komunikácia A167 - Lamačská brána

2017-07-24

Oznámenie o začatí SK na zmenu stavby pred dokončením - Bytový dom - Bystrická ul. objekt SO 03 Prípojka elektro

2017-07-24

Oznámenie o začatí územného konania - Komunikácie a technická infraštruktúra pre obytný súbor Slnečný vrch

2017-07-21

SP - Obchodné a administratívne centrum Ptáček - Lamačská brána

2017-07-17

SP - Obchodné a administratívne centrum Ptáček - Lamačská brána - stavebný objekt IO - 04 Spevnené plochy

2017-07-17

Oprava zrejmej nesprávnosti v písaní SP - Obnova BD I. Bukovčana 20, 22 - zateplenie

2017-07-17

Oprava zrejmej chyby v písnaí oznámenia o začatí SK na stavbu s názvom "Rekonštrukcia plynovodov - ul. Kremencová, ul. Poniklecová"

2017-07-11

SP - Obnova BD I. Bukovčana 20, 22, Bratislava - zateplenie

2017-07-11

SP - Hala H15a - Sklad nalakovaných karosérií - areál VW Slovakia a.s.

2017-07-11

Dodatočné SP - RD - Kremencová ul.

2017-07-11

SP - Prestavba a prístavba RD - Na Hriadkach 29

2017-07-11

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Prestavba a prístavba rekreačnej chaty - bazén - Devínska cesta

2017-06-30

Oznámenie o začatí SK a o odstránenia stavby - objekt SO 1,01 Komuniácie a spevneneé plochy

2017-06-30

Oznámenie o začatí SK - objekt SO 2,02 Montážno-hala BRA 2, časť A,B,C

2017-06-30

Povolenie zmeny v užívaní - NP Dovina pasáž

2017-06-23

Zastavenie stavebného konania - Rodinný dom - ul. Na kaštieli

2017-06-23

Dodatočné povolenie - Oporné múry a terénne úpravy - Glavica

2017-06-22

Stavebné povolenie - Záhradná chatka - rekonštrukcia, nadstavba a prístavba - Devínska cesta

2017-06-22

Oznámenie o začatí stavebného konania - Hala H3 - SO 07 Rozvody kanalizácie - časť Dažďová kanalizácia do Moravy

2017-06-19

Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred dokončením - Montážna hala H3 - rozšírený areál VW Slovakia a.s.

2017-06-16

Stavebné povolenie - objekt S0 11 Komunikácie a spevnené plochy a S0 12 Testovacia dráha - Montážna hala H3a

2017-06-16

Upovedomenie verejnou vyhláškou o odvolaní voči stavebnému povoleniu stavby „Preložka verejného vodovodu DN 200“

2017-06-14

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Záhradná chata - Devínska cesta

2017-06-12

Oznámenie o začatí stavebného konania - Prístavba záhradnej chaty - Devínska cesta

2017-06-07

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Komplexná obnova bytového domu - Istrijksá 12, 14, 16, 18

2017-06-07

Rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia - prekládka trafostanice - lokalita Sandberg DNV

2017-06-07

Oznámenie o začatí spojeného územného a SK - Prestavba a prístavba RD - Na Hriadkach 29

2017-06-05

Oznámenie o začatí SK - Obnova BD I. Bukovčana 20,22 - zateplenie

2017-06-05

Rozhodnutie o umiestnení - Rozšírenie vererjného vodovodu a kanalizácie - Vápenka, Presskam

2017-06-01

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytová jednotka

2017-06-01

Povolenie zmeny v užívaní NP č. 01 v suteréne bytového domu Pod Glavicou 1

2017-06-01

Oznámenie o začatí SK - Reklamná stavba - komunikcia VU

2017-06-01

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom - Kremencová ul.

2017-06-01

Oznámenie o začatí SK - Reklamná stavba - štátna cesta

2017-06-01

Oznámenie o začatí SK - 4 reklamné stavby - štátna cesta

2017-06-01

Oznámenie o začatí konania - Dovina - manikúra

2017-05-19

Stavebné povolenie - Prekládka plynovodu Pod Srdcom

2017-05-17

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Oporné múry a terénne úpravy Glavica

2017-05-17

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - rekonštrukcia plynovodov - Kremencová, Poniklecová

2017-05-17

Kolaudačné rozhodnutie - Chata Pod srdcom

2017-05-17

Stavebné povolenie - Prestavba RD -Záhradná 22

2017-05-17

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Záhradná chatka - rekonštrukcia - Devínska cesta

2017-05-16

Oznámenie o začatí stavebného konania - 2 reklamné stavby

2017-05-16

Oznámenie o ohlásení odstánenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - 2x Milana Pišúta

2017-05-10

Oznámenie o ohlásení odstánenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - VU III/00244 -3

2017-05-10

Oznámenie o ohlásení odstánenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - kruhový objazd pri OC Hornbach

2017-05-10

Oznámenie o ohlásení odstánenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - Opletalova ul.

2017-05-10

Oznámenie o ohlásení odstánenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - ul J.Jonáša

2017-05-10

Oznámenie o ohlásení odstánenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - VU III/00244 - 2

2017-05-10

Oznámenie o ohlásení odstánenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - VU III/00244

2017-05-10

Stavebné povolenie - Novostavba rekreačnej chaty - Devínska cesta

2017-05-10

Rozhodnutie - VW Slovakia - preložka vodovodu

2017-05-04

Stavebné povolenie - reklamná stavba - štátna cesta II/505

2017-05-04

Oprava rejmej chyby v kolaudačnom rozhodnutí - Anténny stožiar - Devínska Kobyla

2017-04-21

Povolenie zmeny stavby pred dokončením - Prestavba a prístavba rekreačnej chaty - Devínska cesta

2017-04-21

Stavebné povolenie - Logistické centrum pre montážnu halu H3a - Sadové úpravy

2017-04-10

Stavebné povolenie - Obnova BD Jána Smreka 20 - zateplenie

2017-04-10

Oznámenie o začatí ÚK - 3 bytové domy - Bystrická ul.

2017-04-07

Rozhodnutie o prerušní konania - Rodinný dom - Na Kaštieli

2017-04-07

Oznámenie o začatí SK na zmenu stavby pred dokončením - Montážna hala H3a - objekt SO 12 Testovacia dráha

2017-04-06

Oznámenie o začatí SK na zmenu stavby pred dokončením - Montážna hala H3a - rozšírený areál VW Slovakia a.s.

2017-04-06

Stavebné povolenie - Zateplenie BD Milana Marečka 18,20,22

2017-03-31

Kolaudačné rozhodnutie - Anténny stožiar - Devínska Kobyla

2017-03-31

Stavebné povolenie - Rekreačná chata Pod Srdcom

2017-03-31

Stavebné povolenie - Logistické centrum pre montážnu halu VW

2017-03-31

Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Vápenka

2017-03-24

Oznámenie o začatí konania - Prestavba a prístavba rekreačnej chaty - Devínska cesta

2017-03-17

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Investment Project Kappa

2017-03-13

Rozhodnutie o vyvlastnení - protipovodňová ochrana

2017-03-13

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova BD J. Smreka 20, zateplenie

2017-03-13

Upovedomie o odvolaní - VN káblové vedenie - trafostanica - lokalita Sandberg DNV

2017-03-13

Rozhodnutie - Rodinný dom - Na Mýte

2017-03-06

Dodatočné povolenie - Skladová hala - Zamajerské

2017-03-06

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2017-02-15

Rozhodnutie - vyvlastnenie - SVP

2017-02-15

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána

2017-02-14

Stavebné povolenie - Obnova bytového domu Eisnerova 42, 44 - zateplenie

2017-02-10

Rozhodnutie - Povolenie užívania - SO101 úprava komunikacie, SO601 preložka verejného osvetlenia, SO602 úprava cestnej dopravnej signalizácie

2017-02-10

Dodatočné povolenie - Novostavba rekreačnej chaty - Devínska cesta

2017-02-03

Oznámenie o začatí stavebného konania - Logistické centrum pre montážnu halu H3a - VW Slovakia

2017-02-03

Oznámenie o začatí stavebného konania - Logistické centrum pre montážnu halu H3a - VW Slovakia - SO 06 Sadové úpravy a SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

2017-02-03

Rozhodnutie - Vyvlastnenie v prospech SR I.

2017-01-27

Rozhodnutie - vyvlastnenie v prospech SR

2017-01-27

Povolenie - VN káblové vedenie - lokalita Sandberg

2017-01-27

Povolenie predĺženia užívania - Základňová stanica a elektroprípojka - vodojem Sandberg

2017-01-27

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - ORL na hlavnom dažďovom zberači z areálu VW Slovakia

2017-01-27

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Anténny stožiar - Devínska Kobyla

2017-01-23

Oznámenie o doplnení spisového materiálu a výzva k nahliadnutiu do prepracovanej projektovej dokumentácie - RD - Na Mýte

2017-01-23

Rozhodnutie o využívaní územia - Rozšírenie areálu VW Slovakia

2017-01-19

Stavebné povolenie - Rekreačná chata - Vápenka --

2017-01-12

Stavebné povolenie - Polyfunkčný objekt - J. Jonáša a Opletalova

2017-01-12

Stavebné povolenie - Rekreačná chata - Vápenka -

2017-01-12

Stavebné povolenie - Rekreačná chata - Vápenka

2017-01-12

Povolenie zmeny v užívaní - bytový dom Eisnerova 3,5,7

2017-01-12

Rozhodnutie o prerušení konania VV - Rodinný dom Eisnerova ul.

2017-01-09

Stavebné povolenie 2 rekreačné chaty - Pod Srdcom

2016-12-30

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby - Okružná križovatka - Opletalova

2016-12-27

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Skladová hala - Zamajerské - SO11.0 územia a SO 18.1 Zemný val

2016-12-27

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova BD Eisnerova 42,44 - zateplenie

2016-12-21

Oznámenie o začatí stavebného konania- Obnova BD I. Bukovčana 6 - zateplenie

2016-12-21

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom stavebnom povolení stavby - Novostavba rekreačnej chaty - Devínska cesta

2016-12-21

Rozhodnutie - Optická prípojka FTTCH - Š. Králika , Zavadilova

2016-12-21

Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory - Lamačská brána

2016-12-21

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia a prístavba rekreačnej chaty - Devínska cesta

2016-12-21

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - MANAGEMENT REAL

2016-12-15

Oznámenie o začatí územného konania - Rodinný dom - Na Mýte

2016-12-14

Stavebné povolenie - Rekreačná chata Pod Srdcom

2016-12-09

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekreačná chata - Vápenka - 1

2016-12-07

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekreačná chata - Vápenka

2016-12-07

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova bytového domu - M. Marečka 18,20,22

2016-12-07

Stavebné povolenie - Obnova bytového domu - Pavla Horova 18

2016-12-05

Oznámenie o začatí stavebného konania - Prekládka VTL plynovodu DN 100 PN 25 - Pod Srdcom

2016-12-05

Oznámenie o začatí stavebného konania - VN káblové vedenie a prekládka trafostanice - Sandberg DNV

2016-12-02

Rozhodnutie - Predĺženie verejného vodovodu DN100 - DNV

2016-11-28

Stanovisko - Záhradná chata - Devínske Jazero

2016-11-28

Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTC-B BA Areál Tech. sklo Agátová Bratislava

2016-11-28

Stavebné povolenie - Rekreačná chata - Glavica

2016-11-25

Oprava zrejmej nesprávnosti v písaní oznámenia o začatí stavebného konania č. 2016/2742

2016-11-25

Stavebné povolenie - Novostavba rekreačného domu a skladu na náradie - Pod Srdcom

2016-11-25

Stavebné povolenie - Obnova byt. domu - ul. Uhrovecká 8,10,12 a Kalištná 1,3

2016-11-25

Rozhodnutie - odvolanie voči rozhodnutiu - 13196/2016, 1154/09

2016-11-23

Rozhodnutie - odvolanie voči rozhodnutiu - 13196/2016

2016-11-23

Rozhodnutie - BVS

2016-11-22

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - 2 rekreačné chaty - Pod Srdcom

2016-11-22

Rozhodnutie - ŽST DNV - rekonštrukcia výpravnej budovy

2016-11-22

Kolaudačné rozhodnutie - Výstavba kotolne bytového domu P. Horova 17-19

2016-11-22

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby - nebytový priestor Eisnerova 3,5,7 ARMYTOP

2016-11-22

Rozhodnutie - dodatočné povolenie - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2016-11-07

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekonštrukcia a prístavba chaty - Devínska cesta

2016-11-07

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2016-11-04

Stavebné povolenie - Polyfunkčný objekt - montážna a skladová hala - J. Jonáša a Opletalova

2016-11-02

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova bytového domu - Pavla Horova 18

2016-11-02

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný objekt - montážna a skladová hala - J. Jonáša a Opletalova

2016-11-02

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova bytového domu - ul. Pavla Horova 18

2016-10-31

Rozhodnutie - nové prejednanie - ŽSR - Terminály integrovanej prepravy

2016-10-31

Stavebné povolenie - Novostavba záhradnej chaty - Pod Srdcom

2016-10-28

Stavebné povolenie - Obnova bytového domu - Jána Jonáša 19

2016-10-28

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom - ul. Na kaštieli

2016-10-27

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom - Eisnerova

2016-10-26

Oznámenie o doplnení spisového materiálu a výzva k nahliadnutiu - Optická prípojka - FTTCH - Š. Králika, Zavadilova

2016-10-19

Dodatočné povolenie - Záhradná chata - Devínska cesta

2016-10-19

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rekonštrukcia vodárne Na mýte

2016-10-19

Stavebné povolenie - Záhradná chata - Vápenka

2016-10-19

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba rekreačného domu a skladu na náradie - Pod Srdcom

2016-10-19

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Istrijská ul. 106

2016-10-19

Oznámenie o začatí územného konania o využívaní územia - Rozšírenie areálu VW - terénne úpravy a oplotenie

2016-10-17

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova bytového domu - Uhrovecká 8, 10, 12 a Kalištná 1, 3

2016-10-11

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústreho pojednávania - Predĺženie verejného vodovodu DN m100

2016-10-10

Povolenie zmeny v užívaní - Polyfunkčný dom - Štefana Králika

2016-10-05

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekreačná chata Glavica

2016-10-03

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova bytového domu J. Jonáša 19

2016-09-28

Dodatočné povolenie stavby - Zákldňová stanica 1036BR-040 a elektro prípojka - areál vodojemu Sandberg

2016-09-26

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2016-09-23

Oznámenie o začatí územného konania - FTTC-B_BA_Areál Tech. sklo Agátová Bratislava

2016-09-23

Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný objekt - montážna a skladová hala - spojnica ulíc J. Jonáša a Opletalova

2016-09-21

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Výstavba kotolne bytového domu - P. Horova 17-19

2016-09-19

Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie a obnova bytového domu - Istrijská 8,10

2016-09-19

Stavebné povolenie - Obnova bytového domu - M. Marečka 8,10,12

2016-09-19

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby - ORL na hlavnom dažďovom zberači z areálu VW Slovakia, a.s.

2016-09-14

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom stavebnom povolením - Záhradná chata - Devínska cesta

2016-09-14

Stavebné povolenie - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2016-09-14

Oznámenie o začatí územného konania - Optická prípojka FTTCH - Š. Králika, Zavadilova

2016-09-09

Povolenie odstránenia stavby - Záhradná chatka - Pod Srdcom

2016-09-09

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Záhradná chata - Vápenka

2016-09-09

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústreho pojednávania - ŽSR

2016-09-07

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba záhradnej chaty - Pod Srdcom

2016-08-26

Povolenie zmeny stavby pred dokončením - Rekreačná chata - Glavica

2016-08-26

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu - výzva k zaujatiu stanoviska - Záhradá chata - Devínske jazero

2016-08-24

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústreho pojednávania - BVS, a.s.

2016-08-23

Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Stavebné úpravy komunikácie II/505 - Agátová ul.

2016-08-22

Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytového domu - ul. Milana Marečka 8, 10, 12

2016-08-19

Rozhodnutie o využívaní územia Rozšírenie areálu VW Slovakia a.s., - terénne úpravy a oplotenie II. etapa

2016-08-17

Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia vodárne s rozsirením o úpravňu vody a prevádzkový areál - ul. Na mýte

2016-08-17

Rozhodnutie o zmene - Obytný s úbor - Op letalova - Komun ikácie a s pevnené plochy

2016-08-15

Rozhodnutie o umiestnení stavby Úprava cesty II/505, okružné križovatky OKl a OK2 - časť D

2016-08-11

Kolaudačné rozhodnutie - Obnova a zateplenie bytového domu - Pavla Horova 17-19

2016-08-09

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - Záhradná chatka - Pod Srdcom

2016-08-08

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby na individuálnu rekreáciu - Záhradná
chata - Devínske jazero

2016-08-01

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojédnávania verejnou
vyhláškou

2016-08-01

Stavebné povolenie - Novostavba záhradnej chaty a skladu - Devínska cesta

2016-08-01

Oznámenie o začatí spojeného úzmeného a stavebného konania - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2016-07-25

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Rozšírenie areálu VW - SO 07 Dažďová kanalizácia

2016-07-25

Rozhodnutie - preušenie odvolacieho konania - ŽSR

2016-07-20

Oznámenie o začatí územného konania o využívaní územia - Rozšírenie areálu VW - terénne úpravy a oplotenie II. etapa

2016-07-19

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy komunikácie II/505 Agátová ul.

2016-07-18

Stavebné povolenie - Vyrezanie otvoru do nosnej priečky - Š. Králika 8

2016-07-13

Oznámenie o začatí územného konania - Úprava cesty II/505, okružné križovatky OK1 a OK2 - časť D

2016-07-07

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - RD - Istrijská ul. 106

2016-07-07

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Polyfunkčný objekt - montážna skladová hala - spojnica ulíc J. Jonáša a Opletalova

2016-07-07

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Obnova a zateplenie bytového domu - Pavla Horova 17-19

2016-06-30

Stavebné povolenie - Bytový dom - Bystrická ul.

2016-06-30

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Zateplenie a obnova bytového domu - Istrijská 8, 10

2016-06-29

Rozhodnutie - Prístavba a prestavba RD - Janšákova 2

2016-06-29

Dodatočné povolenie - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2016-06-27

Povolenie stavby - Záhradná chata - Devínska cesta

2016-06-27

Stavebné povolenie - Botový dom - Bystrická ul.

2016-06-24

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba záhradnej chaty a skladu - Devínska cesta

2016-06-21

Povolenie zmeny v užívaní - OS Opletalova - polyfunkčný dom - B22/3

2016-06-21

Povolenie zmeny v užívaní - OS Opletalova - polyfunkčný dom B22/2

2016-06-21

Povolenie zmeny v užívaní - OS Opletalova - polyfunkčný dom - NP- B22/1

2016-06-21

Povolenie zmeny v užívaní - OS Opletalova - polyfunkčný dom - B21/2

2016-06-21

Povolenie zmeny v užívaní - OS Opletalova - polyfunkčný dom - B21/1

2016-06-21

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy v byte č. 54 - Š. Králika 6172/8

2016-06-17

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením - Rekreačná chata - Glavica

2016-06-17

Predĺženie platnosti SP - ŽSR-DNV - Marchegg elektrifikácia trate

2016-06-15

Rozhodnutie o vyvlastnení - Slovenský vodohospodársky podnik

2016-06-13

Stevebné povolenie - Prístavba záhradnej chaty - Pod Srdcom

2016-05-30

Oznámenie o začatí stavebného konania na zmlenu stavby pred dokončením - Prístavba a prestavba RD - Janšáková 2

2016-05-30

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Obnova bytového domu - ul. Ivana Bukovčana 13

2016-05-30

Stavebné povolenie - Stajňa pre kone - Mlynská ul.

2016-05-24

Rozhodnutie - povolenie zmeny v užívaní - NP č. 110 C2, Istrijská 8/B, 8/A

2016-05-13

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia rodinného domu - Na Skale 6

2016-05-13

Oznámenie o odvolani - výzva k zaujatiu stanoviska - Obytný súbor Opletalova - Komunikácie a spevnené plochy

2016-05-13

Oznámenie o odvolaní - výzva k zaujatiu stanoviska - Obytný súbor - Opletalova

2016-05-13

Oznámenie o začatí konania - ŽSR - DNV - Marchegg elektrifikácia trate

2016-05-11

Oznámenie o začatí územného konania - Polyfunkčný objekt - monťážna a skladová hala - J. Jonáša a Opletalova

2016-05-04

Stavebné povolenie - stavebné úpravy - Istrijská 14

2016-05-04

Oznámenie o prepracovanej proj. dokumentácie - Rekreačná chata - Devínska cesta

2016-05-01

Zastavenie konania - záhradkárska osada ZO SZZ č. 4-23 DNV Múrnice

2016-04-22

Stavebné povolenie - Záhradná chata a sklad - Glavica

2016-04-20

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom - Bystrická ul. objekt SO 02 Spevnené plochy a parkovacie stojiská

2016-04-19

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom - Bystrická ul.

2016-04-19

Oznámenie o začatí konania - zmena v užívaní - Nebytový priestor 110

2016-04-12

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - rekonštrukcia RD - Na skale 6

2016-04-12

Povolenie zmeny v užívaní - Fragolino Pizza

2016-04-12

Rozhodnutie - Prerušenie konania - ŽSR v zastúpení REMING CONSULT, a.s.

2016-04-11

Povolenie - Oporný múr - Devínska cesta

2016-04-05

Oznámenie o začatí stavebného konania - Prístavba záhradnej chaty - Pod Srdcom

2016-04-05

Oznámenie o dopracovaní projektovej dokumentácie - Záhradná chata - Devínske Jazero

2016-04-05

Oznámenie o začatí koloudačného konania - Benuga Slovakia - Polyfunkčný dom

2016-04-05

Stavebné povolenie - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2016-04-01

Povolenie zmena v užívaní - nebytový priestor - istrijská 8/B,8/A

2016-03-23

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Stajňa pre kone Mlynská ul.

2016-03-23

Stavebné povolenie - Združená kanalizačná prípojka - lokalita Pod Srdcom

2016-03-23

Povolenie zmeny stavby pred dokončním - Obytný súbor -Opletalova - Komunikácie a spevnené plochy

2016-03-18

Stavebné povolenie - BA DNV, prekládka VNV 142,405

2016-03-18

Povolenie zmeny stavby pred dokončením - Obytný súbor - Opletalova

2016-03-18

Rozhodnutie, dodatočné povolenie - Záhardná chata - Devínska cesta

2016-03-16

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Záhradná chata a sklad - lokalita Glavica

2016-03-16

Rozhodnutie - Záhorská Bystrica, kanalizačný zberač SC

2016-03-11

Rozhodnutie o umiestnení - Predĺženie verejného vodovodu DN 100 - Lokalita Pod Srdcom

2016-03-11

Stavebné povolenie - Bytový dom BD2 - Glavica - Komunikácie

2016-03-04

Stavebné povolenie - Bytový dom BD2 - Glavica

2016-03-04

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu - ŽSR Terminály integ. osobnej prepravy

2016-03-03

Stavebné povolenie - Zobytnenie podkrovia rodinného domu - Vápencová 11

2016-03-02

ROZHODNUTIE o dodatočnom povolení stavby - Novostavba rodinného domu - Prímoravská ul.

2016-02-26

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Bytový dom Istrijská 8/B, 8/A

2016-02-17

Oznámenie o začatí stavebného konania - Oporný múr - Devínska cesta

2016-02-17

Oznámenie ozačatí kolaudačného konania - Fragolino Pizza - Opletalova 84

2016-02-12

Oprava zrejmej nesprávnosti v písaní rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby - ŽSR - Terminály integrovanej osobnej prepravy

2016-02-12

Oznámenie o začatí stavebného konania - prekládka VNV č. 142, 405 - Západoslovenská distribučná a.s.

2016-02-11

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia bytu č. 32 - Istrijská 14

2016-02-11

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Záhradná chata - Devínska cesta

2016-02-08

Dodatočné stavebná povolenie - Prefabrikovaný betónový diel (garáž) - Bršlenova 21

2016-02-08

Stavebné povolenie - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2016-02-08

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekračná chata - Pod Srdcom

2016-02-01

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rekreačná chata - Devínska cesta

2016-02-01

Rozšírenie areálu VW Slovakia a.s., - objekt SO 07 Dažďová kanalizácia

2016-01-20

Bytový dom BD2 - Glavica - časť VO, STL plyn, kanalizačná prípojka a prípojka vody

2016-01-20

Bytový dom BD2 - Glavica - časť Komunikácie

2016-01-20

Začatie stavebného konania - Zobytnenie podkrovia ridinného domu - Vápencová 11

2016-01-15

Rozhodnutie o zastavení konania - ZO SZZ

2016-01-12

STAVEBNÉ POVOLENIE - Montážna hala H3a - rozšírený areál VW Slovakia a.s.

2015-12-31

STAVEBNÉ POVOLENIE - Montážna hala H3a - objekt SO 11 Komunikácie a spevnené
plochy a SO 12 Testovacia dráha - rozšírený areál VW Slovakia a.s.

2015-12-31

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves
- Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava - Lamačská
brána

2015-12-31

Rozhodnutie o vyvlastnení - Slovenský vodohospodársky podnik

2015-12-29

Rozhodnutie o vyvlastnení

2015-12-29

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Záhradná chata - Devínske jazero

2015-12-11

Stavebné povolenie - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2015-12-11

Oznámenie o začatí kanania o dodatočnom povolení stavby - Novostavba rodinného domu - Prímoravská ul.

2015-12-09

Oznámenie o odvolaní - Rodinný dom a garáž - Mlynská ul.

2015-12-04

Začatie stavebného konania - Reklamná stavba - štátna cesta II/505

2015-12-04

Začatie stavebného konania - Montážna hala H3a - rozšírený areál VW

2015-12-04

Začatie stavebného konania - Montážna hala H3a - objekt SO 11 Komunikácie a spevnené plochy a SO 12 Testovacia dráha VW

2015-12-04

Začatie spojeného územného a stavebného konania - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2015-12-04

Dodatočné povolenie - Prestavba rekreačnej chaty - Devínska cesta

2015-12-04

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - ŽSR Terminály integrovanej dopravy

2015-11-30

Rozhodnutie - Vyvlastnenie parciel v prospech SR

2015-11-30

Oznámenie o začatí stavebného konania - Združená kanalizačná prípojka - Pod Srdcom

2015-11-24

Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby - Optická prístupová sieť - FTTH DNVG 2

2015-11-24

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby - ŽSR - Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek DNV - Ba hlavná stanica - Pod. Biskupice, TIOP č. 2 Ba Lamačská brána

2015-11-02

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby - ŽSR, Teminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave

2015-10-27

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Rekreačná chata - Pod Srdcom

2015-10-27

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová
Ves- Bratislava hlavná stanica- Podunajské Biskupice, TIOP č.1Devínska Nová
Ves zastávka

2015-10-26

Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie stavby Záhorská Bystrica, kanalizačný zberač SC

2015-10-22

Dodatočné stavebné konanie - Záhradná chata - Devínska cesta

2015-10-20

Rozhodnutie o využívaní územia a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - rozšírenie areálu VW

2015-10-16

Dodatočné povolenie - rodinný dom, garáž - Mlynská ul.

2015-10-13

Povolenie zmeny v užívaní - Zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti - Štefana Králika 1/B a 1/G

2015-09-30

Oznámenie o začatí územného konania - Slovak telekom - FTTH - Devínska N. Ves 2, optická prístupová sieť

2015-09-28

Oznámenie o oprave zrejmej chyby v rozhodnutí číslo 2015/562/UR/8/PL zo dňa 08.06.2015

2015-09-24

Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby - OK BA Vápencová MV SR, optická prípojka

2015-09-23

Stavebné povolenie - Prístavba a prestavba rodinného domu - Janšákova 2

2015-09-23

Oznámenie o začatí územného konania - Predĺženie verejného vodovodu - lokalita Pod Srdcom

2015-09-23

Oznámeníe o začatí územného konanía o využívaní územia a umiestnenie líníovej stavby

2015-09-18

Zrušenie rozhodnutia č. 2015- 14/1056/C/8/SM zo dňa 18.03.2015

2015-09-11

Stavebné povolenie - Obnova bytového domu spôsobom tepelnej ochrany - Pavla Horova 20

2015-09-11