6810

Výsledok vybavenia petície - Ubytovňa Opletalova

29.05.2019 - Hlavné menu

Dňa 29.11.2018 prijal Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves písomnosť  Petícia proti umiestneniu stavby a realizácii stavby s názvom „Ubytovňa – Opletalova ul.“ “. Ako sa v dokumente uvádza, išlo o petíciu proti realizácii stavby na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 2285/56, 2285/55, 2283/6, 2284/5, 2284/6 a 2776/2, v k. ú. Devínska Nová Ves, ktorú podpísalo 382 osôb s úplnými údajmi v elektronickej forme a 459 osôb v papierovej forme.

 

Záver prešetrenia petície:

Prešetrením spisových materiálov vedených v predmetnej veci bol posúdený  skutkový a právny stav. Bolo preukázané, že petícia v čase, keď prišla, sa stala súčasťou administratívneho spisu na stavebnom úrade. Momentálne prebieha konanie o povolení obnovy konania, preto nie je možné bližšie určiť následný postup. Predmetnú petíciu stavebný úrad eviduje a berie na vedomie a pri ďalšom postupe jej obsah bude v zákonom prípustnej miere zapracovaný.

Vytlačiť Poslať známenu